Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1694 Johan Stenius, myöhemmin Steen Johannes Jeremiæ, Satacundensis 4014. * noin 1674. Vht: Lempäälän Hietaniemen ratsutilallinen, nimismies Jeremias Steen († ~1698) ja Maria Frisius. Turun katedraalikoulun oppilas 9.4.1689 (in cl. rect. circ. infer., Johannes Jeremiae Stenius Wesilax). Ylioppilas Turussa kl. 1694 [Stenius] Johan Jeremiæ Satac _ 206. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Joh: J: Stenius | sacellanus in Wesilax. — Lempäälän ja Vesilahden nimismies 1699–1728. Omisti Lempäälän Hietaniemen 1698–1734. Mainitaan rutiköyhäksi 1736. Asui sittemmin nähtävästi Vesilahdella ja viimein Kangasalla. † Kangasalla 28.9.1760.

Pso: Margareta Svarthafra († ennen 1731).

Setä: Pirkkalan kirkkoherra, FM Isak Stenius 991 (yo 1653, † 1702).

Poika: tilanhoitaja Johan Stenius, myöh. Steen 6643 (yo 1740, † 1778).

Tyttärenpoika: kersantti Karl Gustaf Båga 8546 (yo 1765, † 1790).

Veljenpojan poika: Laitilan nimismies Kristian Steen 9611 (yo 1778, † 1814).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 182b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #378; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan ja Oriveden käräjät 3.–5.3.1670 f. 183 (Förekom W:t Simon Carell [Maskun kihlakunnan kruununvouti 1673–77 Simon Careel], och begäradhe å sine Stiufbarnns wägna een doom ... Sal: Lars Jönssons [Ylä-Satakunnan kruununvouti vuoteen 1665 Lars Jönsson] Arfwingar i Sifuikala), Vesilahden käräjät 11.–12.3.1670 f. 193 (Företrädde Kyrkieherden Wyrdig och Wällärde H:r Mårthen Stenius, insinuerandes een skrifft aff dhen 5 Junij 1668 Innehållandes huru såssom bem: Kyrkieherde hafwer wälbetänkt sampligen och af een fader kärligh Affection som han till sin yngste Son Munsterskriffwarenn S:r Jeremias Steen drager hafuer fördenskull welat medh bem: brefz krafft Testamentera Skänkia och gifua, honom sitt kiöpe hemman i Hiedaniemi fram för dhe andre hans Söner, emot dhen bekåstnadh, som han hafuer måst på andre sine Söner anwända och till studier icke är worden så tilhållen, såssom och älliest för sin ödmiukheet och lydno som bem: Jeremias hafuer sina föräldrar bewist), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–30.9.1670 f. 264 (Förekom Häredzskrifwaren i Masko Häradt W:t Simon Carell, och på sine Stiuffbarns i Sifuickala wägna, kärde till för detta Befallningzmannen Eskell Matsson i Niemis), 265v, Pirkkalan käräjät 18.–19.1.1671 f. 304, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 11.–12.10.1672 f. 519 (Ländzmannen Simon Carel); KA mf. ES 1963 (nn 5) Lempäälän käräjät 31.1.–1.2.1678 f. 248 (Befallningzmannen W:t Jeremias Steen opå sin Fadhers Kyrkieheerdens i Wesilax Wällärde H:r Martini Stenij wegnar, begärte nu lagligen ransakas om Kärpälä Ryttare Hemmans beskaffenheet, som bem:te hans Fadher, uthaf Lagläsarens Sahl: Michaël Daalmans Erfwingar (katso 3195), nästledne Sommar sig tilhandlat, som och satt Mundteringen uth före); KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–14.1.1680 f. 788v (Fordom Cronones Befalningz:s Sahl: Lars Jönssons Enckia, dygdesamma hustro Kirstin Hendrichzdotter genom sin Mågh Befalningzman:n wälbet:de Gustaff Hanson Swarthafra, gaf nu Rätten tilkänna, som skall under Sijfwickala Ryttare Hemman, om 5 öres Skatt, och 1 1/3 Mant:l Lyda ringa Engiar), Lempäälän käräjät 26.–27.11.1680 f. 937v (Länsmannen Wäl:t Jerimias Steen); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–7.1.1681 s. 26 (Kollais Ryttare Hemman i Carku by som Befallningz:n Wälbet:d Gustaff Hansson Swarthafra uthaf sin Frände Matthia Collanio 1509, sig tilhandlat hafwer), Lempäälän käräjät 22.–25.6.1681 s. 245 (Befalningz: öfwer hans Excell:tz Præsidentens i den Kongl: Swea Hof Rätt Hög Wälborne H: Cnut Kurckz godtz, Wälbet: Jeremias Steen som nu nyligen och nästledne Sommars, Lähnsmans tiänsten emottaget hafwer); KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.1.–3.2.1686 s. 43 (när Qwartermest:n Manhafft:g Johan Swarthafras bröllop stood i Sifwikala), 49 (Citation af d: 26 Martij 1674 afgången till fordom Befallningzman Simon Careel i Siwikala ... Swaranden, Lendzman Wäll:tt Johan Larsson i Siwikala, Sahl: Carelens Stiufson); KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–23.1.1690 s. 1335 (wedh detta tillfelle beklagade dygdesamme hustru Christina Platzman frå Sifwickala öfwer bem: Gustaff, vertaa 1688); KA mf. ES 1969 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 16.–18.3.1697 f. 161 (Munsterskrifwaren Daniell Tallqvist på Sahl: Regementzskrifwarens Gustaf Hansson Swarthafras wägnar), 172; KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–27.7.1697 f. 327v; KA mf. ES 1970 (nn 15) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 30.9.–1.10.1698 f. 113 (Länssmannens Sal: Jeremias Steens efterlåtne Enckia hustru Maria Frisia föredrog Rätten klageligen, huruledes sidstl:ne wåhr i Aprilis Månadh Elden hoos henne midnatz tiden uthi een Stugu allom owitterl: löös kommit ... berechnat in alles efter nogaste ompröfwan till 1550 D:r Kopp:r M:t hwilken stoor Skada, hon begärte nembden och Tingzlaget wille behierta, i synnerheet i denne swåra tijden och henne sampt hennes fattige Faderlösa Barn, med någon Brandstodh till hielp komma); KA mf. ES 1966 (nn 8) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 6.–7.6.1699 s. 861 (Lenssman Johan Jeremiesson Steen), Ruoveden ja Keuruun käräjät 22.–23.1.1700 s. 1074 (Framl:ne Läns Man:ns uthi Lämpälä och Wesilax S:r Jeremiæ Steens Enckia, hust: Maria Fricia ... een Oförmodel: Eldz Brandh); KA mf. ES 1971 (nn 17) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 2.–3.4.1701 s. 211 (Regementzskrifwarens sahl: Gustaff Swarthafras Enkia, nu warande Kyrkioherdens i Cuhmo Ehrewyrdig H:r Henrich Paulini 1870 Kärsta Wälb: Maria Orrfält ... een af ber:de Regementzskrifware wed inträde i Giftermåhl med Fru Maria Orrfält d: 30 Decembr: 1690 oprättat skrift, hwar medelst han tillseijer henne uthi Mårgongåfwa Mandere Ryttare hemman med 4 paar Oxar, 20 st: Köör, 15 ung nööt, 30 Fåår, 4 st: arbetz hästar, full mondering, full bohag, 2:ne opbedade Sängar, 150 lod sölfwer och till förbettring 100 S:D:r ... Opå andra sijdan instälte sig sahl: Swarthaffras döttrars Catharinas Man Ländzman Daniel Tallqwist (katso 5331) och Christinas Man Ombudzman på Culliu Gård Gabriel Budd sampt Sonens Hans Swarthaffras och ogifta dåttrens Margaretas lagl: constituerade Förmyndare Kyrkioherden i Messuby Ehrewyrdig H:r Gustaf Lillius 2151, producerandes Tallqwist des Sahl: swärfaders med sin förra hust:s Slechtingar dygdesamme hustru Chirstin Henrichzdått:r, Helena Larsdåtter sampt förr detta Ländzman Jöns Larson d: 4 Martii 1691 oprättade Skrift ... innehållandes den samme, att ofwan:de des 4 barn skohla uthi Möderne haf:a att åthniuta deras sahl: Moders lämbnade gångkläder, Treehundrade lod sölf:r, Tiugu ducater, Kållais Ryttare hemman uthi Karkuby och Karku S:n belägit, med des fulla Inventario uthan gravationer el:r gieldz fordringar, Tree ll: Kåpp:r, Tree ll: Teen, såsom och hwar och een i synnerheet een opbedda Säng med sparlakan och allt tillbehör, hwar sin Kista och dräls duuck); KA mf. ES 1971 (nn 18) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 10.–11.10.1701 s. 157 (För detta Lendzmans Jöns Larsons hustro Chirstin Henrichzd:r); KA mf. ES 1973 (nn 22) Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.2.1705 f. 135; KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–15.10.1710 s. 1016 (blifwandes till Förmyndare för dhe Omyndige, förordnadt bemelte Ombudzman [Gabriel] Budde och Länsman Steen, hwilcka begge äro deras Moster Männ, katso 5331); KA mf. ES 1978 (nn 30) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 30.8.–1.9.1711 s. 448; KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 27.4.1659 (Företrädde Mattz Knuttsson Hyppignh, Rätten tillkenna gaff, att M:r Dawidh Gullsmedh (katso 3601) skulle hafwa bekommitt breff aff sin Brodher Wella:t Larss Jönsson Befalningzman ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 43; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #378; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 198 (1692:II), 200 (1693:II), 201 (1694:I). — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1259 (Stenius Taulu 59), 1509 (Oikaisuja ja lisäyksiä); S. Stenius et al., Stenius. SSV 17 (1933) s. 137; T. Vähäkangas, Peder Dansken jälkeläiset. Genos 69 (1998) s. 134.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Steen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4014>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.