Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1684 Anders Cajanus Andreas Jeremiæ, Ostrobotniensis 3197. Vht: Paltamon nimismies Jeremias Andersson ja Maria Danielsdotter Kröger tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Cajanus] Andr. Jeremiæ Ostrob _ 161. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Andreas Jerem. Cajanus. | Sacellanus in Paldamo, postea diu privatam agens vitam, tandem obiit 173‹–›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Paltamossa) 5.2.1691. — Paltamon kappalainen 1691. Pidätetty virantoimituksesta 1712. Sai luvan saarnata jälleen Paltamon syrjäkylissä 1714. Vangittu isonvihan aikana 1716, toimi sittemmin (1717) taas pappina Paltamossa. † Paltamossa 1730-luvulla.

Pso: Anna Andersdotter Sculptorius.

Setä: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Poika: Kälviän kappalainen Johan Cajanus U643 († 1745).

Poika: Paltamon kirkkoherra Anders Cajanus U644 († 1747).

Lanko: Elias Sculptorius 3227 (yo 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #322; KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–28.3.1674 s. 60 (Förekom Ländzman S:r Johan Gamman, fullmächtig af Sal: Jeremiæ Änkia uthj Särässniemj Huustru Maria Kröger och tilltallte Isaak Hindersson Sorssa i Wäneheitoby ... medh Sahl: Jeremia Andersson), Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–26.6.1674 s. 92, Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–28.6.1675 s. 147, Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.2.–1.3.1679 s. 55 (Förekom Johan Ulfwijk från Säresniemi och Androgh för Rätten att emedan Sahl: Jeremiæ Anderssons barn äro oafwittradhe och han kommit i Echtenskap medh dheras Modher, och een Stoor giäld och Skuld på Hemmanet inneståendhe är, Som först af oskiffto böör betahlas), 56 (Wäl:t Johan Ulfwijk från Säresniemi), Paltamon ja Sotkamon käräjät 22.–24.3.1680 s. 89 (Förekom för dhetta Crono Befahlningzman i Uhlo Ehrebohren och Wäl:t H:r Johan Bochmöller och framladhe i Rätten Sahl: Jeremiæ Anderssons Obligation och försäkring Dat: Stockholm d: 30 Octob: A:o 1667 ... Enckian och dhe Faderlööse barnen ... Probsten Ehrewördige H:r Johan Cajanus ... å barnsens wägnar, som Nämbsta Förmyndare), 95; KA mf. ES 2034 (rr 16) Oulun käräjät 17.–19.2.1679 f. 20v (Häradzskrifwaren S:r Swen Anthonij insinuerade een Förlichningz Skrifft, emellan sig å Johan Uhlwijkz wäg:r i Säres Niemj och Hans Erichsson Rapana i Niskaby, fattadt, angåendhe halfwa Qwarnstället i Kårtet Kauka Forss, medh hwadh mehra samma förlichning innehåller, Lydhandhe Ordh ifrån Ordh, som föllier: Såsom Fordom Befahlningz Man öfwer Cajana Frijherskaph Wähl:t Anders Erichzsson boendhes på Säres Niemj hemman, ähr för undt af Niska boerne edt Qwarnställe i Kårttet Kauka Forss, dhet han af Godhsämbdh bondhe wijdh wår Qwarn haar opbygdt, Och som denne Befal: M:s Andhers Erssons Qwarn Rum, icke ländher wår Förfädher till någon skadha eller hindher, dhet han tryggeligen af dhem till Ewärdelig possession fick behålla och hans effterkommandhe lofwadhe dhet samma Qwarnställe fåå nyttia; Men såsom beggie Qwarnarne för een Rum tijdh sedhan genom wådh Eldh ähre förbrändhe; Och Jag Hans Rapana i Niska by, opbygdhe min Fadhers Gambla Qwarn Rum, men Befahl: Man Ersson icke Fullfölgdhe, eller hans Sahl: Son Jeremias Andhersson, dhet honom effter Naborskapet Undt war, och Undher Niska boers ägor legat. I dhet anseendhe hafwer Jag Hans Rapana, medh mina Grannars Loff, nu Undt och belofwat samma Befallningz Mans Andhers Erssons hemmanetz Åboo Johan Ulvijk halfwa Qwarnstället i Kårttet Kauka Forss, dhet han medh mina Erfwingar, nu och kommandhe tijdher, obehindhrat sig, som sin Lagfångne Egendohm åthniutha. Belangandhe dhet Nyje Qwarn Rums Huus Uppbyggning, dhet Hans Rapana å samma ställe opsatt, skall Johan Uhlwijk effter Mätes manna Ordhom Raapana refundera. Angåendhe dhen andra Gambla Qwarnen, så ähr Hans Raapana för sig och sine oturberat behålla ... Uhlo 17 Febr: A:o 1679); KA mf. ES 2034 (rr 18) Paltamon käräjät 4.–8.2.1681 s. 4 (Lenssman Johan Wllwijk); KA mf. ES 2035 (rr 19) Paltamon käräjät 7.–9.2.1682 s. 222 (Cronans Befallningzman Öfwer Cajana lähn welbet:de Johann Bockmöller insinuerade Doomarens Nicolai Petrelij tingzbewijs af dato d: 22 Martij 1680, huru till meerbem:te Befallningzman Sal: Jeremiæ Anderssons hemman i Seresniemi aff 7/8 M:ll wore honom för Jeremiases åtherstående geld 900 D:r Km:t updraget, hwar till neste Bördeman Ehrewyrdigh Probsten H:r Johann Cajanus effter bem:te Tingzbewijsetz innehåld Consenterat haf:r ... Ty med Nembdens eenhellige sluuth dömbdes Seresniemi hemman till H:r Befallningzman Johan Bockmöller och hans effterkommande arfwingar), Paltamon käräjät 10.–14.8.1682 s. 487–491 (Probsten och Kyrkioherden Ehrewyrdigh och Wähllärde H:r Johannes Cajanus förekom tillijka medh dess Sahl: Broders Son Daniel Jeremiæ Son som sielf nu myndigh är, hwilken Daniel kärde på sine och Prosten på sin Broders Sahl: Jeremias Anderssons barns Jeremias och Andreas Jeremiæ Söners och Agnetha Jeremiæ dotters wägnar för hwilka han förmyndare warit, Till deras Styffader Lentzman Wähl förståndigh Johan Ulfvijk om deres Fädernes och Mödernes Arff ... Jungfru Agneta ... hennes Moder Sahl: Maria Daniels dotter); KA mf. ES 2035 (rr 20) Paltamon käräjät 5.–7.2.1683 s. 111 (Lentzman Johan Ulfwijk berettade för Retta, huru dett warit i tahl och rychte, att dhe ifrån Sahlå Sochen och Gestilä by skulle bruka widskeppelse wid sin noot, som dhe bruka her uthi Paldamo S:ns tresk, hwar af Lentzmans Styffson Daniel Jeremiesson, medh Isaak Andersson Lempsä sökt tillfelle att sökia der effter och funnit i Sigfred Leiwiskes nooth wid den steenen som nedersencker noot kijhlen ett näfwer flaren bunden, den dhe dedan tagit, opskurit och der uthi funnit, som nu för Retta framlades: twå små krokota spijker och en spijk udd, lijten bijt flinta och en lijten bijth sönderrijfwen gammal nootmasker), Oulun käräjät 24.–27.7.1683 s. 323 (Lentzman ifrån Paldamo Wel:t Johan Ulfwijk Insinuerade i Retten Ehrewyrdige herren Probstens h:r Johannis Cajani och Kyrkioheerdens h:r Erich Cajani, så och förra Lentzmans Johan Gammans bewijs, det Seresniemi hemman, som Lentzman nu besitter i forna tijder ägdt ett qwarnstelle i Niska fors, jemwehl och Gestgifwaren Anders Collmainen nu för retta och så intygade), Paltamon käräjät 1.–4.8.1683 s. 339 (Jeremias Anderssons barns arffz prætension emoot dheres Styffadher Lentzman Johan Ulfwijk), 352 (Lentzman Wel:t Johan Ulfwijk let nu andre gången oplysa Seresniemi hemman af 7/8 m:ll, som han sigh af Crononens Befallningzman Welbet:de Johan Bockmöller, för 900 D: Km:t tillhandlat, hwar emoot Styfsonen Anders Cajanus inkom medh klander och skrifteligh protest); KA mf. ES 2035 (rr 21) Paltamon käräjät 4.–6.2.1684 s. 157 (Cronans Befallningzman Wälb:de Henrich Curnovius Insinuerade på sin Frendes Jeremias Jeremiessons wegnar, Lijka som een protest, om Säräis Niemj Hemman Emot Lendzman Johan Vlwijk, Hwilket Hemman Lagel: igenom Lagbiudande och Laghståndande bleff Befal:m Johan Bockmöller Effter barnsens förmyndares Consens tilldömbdte); KA mf. ES 2036 (rr 24) Paltamon käräjät 8.8.1687 s. 374 (Läntzman Daniel Jeremiæ i Säräsniemi); KA mf. ES 2037 (rr 25) Paltamon käräjät 30.1.–1.2.1688 s. 77 (Cronans Lensman Daniel Cajan), Sotkamon käräjät 4.2.1688 s. 96 (Cronans Lensman Johan Ulwijk); KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 16.–18.1.1690 s. 66 (katso 1424); KA mf. ES 2038 (rr 28) Paltamon käräjät 2.–3.2.1691 s. 82 (Daniel Jeremiæsson Aflade effter Kongl: Maij:tz Allernådigste willie dess Lensmans Eedh wedh detta påstående Tingh. Jemwähl och Johan Matzson (katso 5578) Aflade dess Sochneskrifware Eedh), Sotkamon käräjät 29.–30.6.1691 s. 20 (Slåtz skrifwarens Johan Ulfwijkz Obligation d: 9 Octob: 1688 uthgifwen); KA mf. ES 2038 (rr 30) Paltamon käräjät 26.–27.7.1693 s. 140 (Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Andreas Cajanus præsenterade i Rätten ett Instrument daterat d: 24 Feb: 1693 hwaruthinnan Påhl Pykönen uthj fremmande Mäns närwaro tillstår sigh hafwa försålldt des arf fångne Bördehemman uthj Kåutaniemiby till honom emoth Etthundrade Åttatijo Dahl:r Kopp:r Mynt), 154, Sotkamon käräjät 29.7.1693 s. 159 (Ländzman Jeremias Jeremiæsson); KA mf. ES 2038 (rr 31) Paltamon käräjät 23.–25.6.1694 s. 40 (Slottzskrifwaren [på Cajanaborgh] Johan Ullwijk), 53; KA mf. ES 2039 (rr 32) Paltamon käräjät 4.–5.2.1695 s. 147, Paltamon käräjät 25.–26.6.1695 s. 8 (Förekom Cappellanen wällärde H:r Andreas Cajanus och opwijste een Kiöpeskrifft daterat d: 24 Februarij 1693 derutinnan Påhl Pyköinen tillstår sigh hafwa dess Börde hemman i Kåutaniemi för Etthundrade Åttatije dahl:r k:m:t försåldt till bemällte H:r Anders ...), 16; KA mf. ES 2039 (rr 33) Paltamon käräjät 3.2.1696 s. 140; KA mf. ES 2039 (rr 34) Sotkamon käräjät 10.–11.8.1697 s. 95 (Ländzman Jeremias Cajanus opwijste ett kiöpebreef de dato 25 Junij 1697 hwaruthj han sig tillhandlat Turunkårfwa ½ M:lls Bördehemman af Bröderne Pehr och Johan Christerssönner Rigoiser emoot 540 d:r k:m:t, ty blef Hemmanet första gången efter begiäran oplyst hwilcken och klanderlööst skedde); KA mf. ES 2040 (rr 35) Sotkamon käräjät 20.–21.6.1698 s. 519 (Dhet gaf Länsman Jeremias Cajanus Rätten tillkänna, huru såssom 2:ne Bönder Mattz Pussinen if:n Carelen och Pielis Sokn och Thomas Kärnä ifrån Sottkamo Sokn blifwit förl:e Martij Månad här på Cajanaborgh inmahnte, för det dhe Mördat och ihiälslagit een Rysk Präst Simon Huodarevitz benämbdh), Paltamon käräjät 25.–27.6.1698 s. 570; KA mf. ES 2040 (rr 36) Paltamon käräjät 3.–6.2.1699 s. 254 (den Supplication som Sahl: Mattz Hanssons Änckia hustru Lissbetta Johans d:r if:n Kåutaniemibyy i Rätten inlade, deruthinnan hon sig öfwer Cappellanen här sammastädes H:r Anders Cajanus beswärar för det han egenwilligt uthan hennes eller dess grannes Johan Haapainens låf och minne opsat på deras Skatteägor några huus), Sotkamon käräjät 30.6.–1.7.1699 s. 601 (Tullnähren wällb:de Johan Hoffrén framkom och berättade så wähl wed detta som Paldamo ting huru såssom han kommit i erfarenheet att Tull Inspectoren wällb:de Petter Eenrooth föreslagit Postmästaren här i Cajana Johan Ullwijk att wara Tullskrifware här sammastädes, Men såssom han befarar det förber:de Ullwijk som för sine så wähl i Palldamå som här i Sottkamo begångne excesser och öfwerdådigheet emoot Allmogen, den tijden han länssmans tiensten förrättade, blifwit ifrån ber:de beställning afsatter, skall wijsa sig mootwillig att effterkomma, hwadh han honom å Embetes wägnar skulle hafwa att anbefalla och igenom sine otijdigheet efftersättia Kongl: Maij:ttz Tiänst, hwarigenom högstbemällte hans Kongl: Maij:tt i dess höga Interesse skulle komma att lijda mehn, Alltså anhöllt han att Rätten honom om dess förehållande Tingz bewijs meddehla måtte); KA mf. ES 2042 (rr 39) Paltamon käräjät 9.–12.8.1702 s. 602 (Cappellanen wedh Palldamå Försambling Wyrdige och wällärde H:r Anders Cajanus, hwilcken Pykölä 1/4 M:lls Skattehemman i Palldamoby besitter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 209 (XLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 397 (mainitaan eräs stud. Cajanus), 401 (mainitaan Cajani böcker), 555 (mainitaan eräs Cajanus); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #322; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #8. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 220; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 258 (Cajanus Taulu 41); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 196; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #779, 1348.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3197>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.