Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Johan Tammelander Johannes Michaelis, Tammelensis 1424. * noin 1641. Vht (Pousar 1978): Tammelan kirkkoherra Mikael Tammelander (Michael Caspari, aikaisemmin Alstadius, yo Uppsalassa 2.11.1625, † 1647) ja hänen 2. puolisonsa Brita Eriksdotter Abogius tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Tammelan seuraava kirkkoherra Laurentius Petri Aboicus tämän 3. avioliitossa). Ylioppilas Turussa 1660/61 Tammelander Joh. Mich:is _ 64. — Porvari Raahessa 1660-luvulla. Saloisten pitäjänkirjuri 1672. Kajaanin vapaaherrakunnan Kuopion ja Iisalmen voutikuntien vouti 1678–80. Saloisten ja Siikajoen nimismies 1680, samalla kauppias Raahessa (1686), raatimies (1690) ja porvarikaartin kapteeni (1685). Laivanvarustaja. † Raahessa 8.6.1702.

Pso: 1:o 1672 Anna Henriksdotter Corte († 1692); 2:o ~1695 Maria Nilsdotter Bergudd tämän 3. avioliitossa († 1735).

Pson edell. aviomies: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Hans Preutz 2861 (yo 1680, † 1695).

Serkku: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Serkku: rykmentinpastori Erik Ichtydius 2107 (yo 1670/71).

Veli: Tammelan kappalainen Jakob Tammelander 1731 (yo 1664/65, † 1722).

Velipuoli (eri isä ja äiti): FM Jakob Tammelinus 1182 (yo (1657), † 1665).

Poika: Kajaanin pormestari, kruununvouti Johan Tammelander U451 († 1714).

Lanko: Raahen pormestari Henrik Corte 1793 (yo 1665, † 1706).

Lanko: manttaalikomissaari Erik Bergudd U338 († ~1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 189a; KA valtakunnanregistratuura 13.7.1650 f. 370 (För Pastoris i Tammela [Tammelan kirkkoherra Ericus Matthiæ Abogius, † 1638] Änckia H. Brijta Henricksdotter uppå ett hemman ... Wij Christina etc. etc. Giöre witterligit, at Wij af gunst och nåde, uppå breefwijserskas, fordom Pastoris uthi Tammela efterlefwerskas hustru Brijta Hendricksdotters vnderdånige ansökiande, i anseende af hennes stoora fattigdoom, och olägenheet, som hon medh een hoop små barn sitter uthi, hafwe vndt och effterlåtit, som Wij härmedh ochi detta wårt öpne breefs kraft vnne och efterlåte henne dhet hemmanet Hoifia, uthi ofwanbem:te Tammela Sokn belägit, quitt och fritt för alle dheraf gående uthlagor, ehwadh nampn dhe helst hafwe kunne, inge undantagne, at niuta bruka och behålla, så länge hon Enckia och een sörjande sitter); KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 2.–4.9.1674 s. 156 (Sochneskriffwaren Johan Tammelander), Iisalmen käräjät 7.–9.1.1679 s. 1 (Bleef Upläst för Ahlmogen H:s Högh Grefl:e N:des Höghborne H:r Rijkz Dråtzens Fullmacht Johann Michelsson Tammelandro meddehlt på Befahlningzmans Tiensten öfwer Idensalmi Sochn, Dat: Stockholm d: 10 Julij A:o 1678); KA mf. ES 2004 (oo 5) Iisalmen käräjät 11.–13.1.1681 s. 25 (j Brahestadh hooss Befallningsmannen Johan Tamelander); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–6.9.1699 s. 380 (Sacellanus Loci wyrdige och Wällärde H:r Johannes Wendelius 3486 upwiste i Retten ett Kiöpe Contract Angående Wästersundet â ½ Mantahl som han aff Rådmannen i Brahæ Stad wählachtadt Johan Tamelander med des K: Hustrus dygdesamme Maria Berguddz samtyckie d: 2 Maij A:o 1696 för Treehundrade Fembtijo Dahl:r K: m: sigh tillhandlat hafwer); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 7.–8.2.1673 § 6 (Befall:n öfwer Sahlo Sochn wäll:t Hendrich Corte ... hans Mågh Johan Michelsson); KA mf. ES 2035 (rr 18) Saloisten käräjät 8.–10.8.1681 s. 843 (Sal: Borgmestaren Cortens Erfwingar ... Mågen Johan Tammelander till Stockholm förrest); KA mf. ES 2035 (rr 19) Saloisten käräjät 8.–9.9.1682 s. 657; KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 666 (Handelssmannen i Brahestadh Wel:tt Johan Tamelander); KA mf. ES 2037 (rr 25) Saloisten käräjät 20.–21.8.1688 s. 162 (Welbetrodde Befal: Johan Tammelander proponerade för Retta huru han wore förorsakat att låta giöra her för Salo Sochn ett Nytt Sigill, emedan deels af wyrdige Prästerskapet her i Sochn wilja obetenkt bruka den förmätenheet, och icke willja utlåta det wed anfordran till Sochnens Nytta, såssom Befal:n dedh giordt i wåras och låtit begiera att underdertryckas under Sochnens Supplication till Kgl: Maij:t om benådig sökiande för förledne åhrs misswext, men icke mechtig blifwit, derföre den ansökning Studzat, hwilket Signete han framlade på Tingz bordet och af Nemden samt Nerwarande Tingzlaget bleff wedertagit för Sochnens Retta Signete under trenne Låssers förwarningh och det gambla och förriga aldehles förkastadt och her effter wara af intet werde); KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 16.–18.1.1690 s. 66 (Lentzman öfwer Paldamo Sochn Daniel Cajan (katso 3197) framkom och klagade öfwer dhe Sahlåboor att dhe komma till Uhlåtresk och giöra dhe Uhlå treskborne stoort inpass på deras Fiskie Wattn, derpå Swarade Befal:n Wel:t Johan Tammelander på dhe Sahlåbornes wegnar såssom Lentzman för Sahlå Sochn att dhe Sahlå boor altijdh af uhrminnes tijder warit wana att Fiskia wedh Uhlå träsk effter Gammall hefdh, dereffter dhe och ähre i Johan Ottessons tijdh skattlagde); KA mf. ES 2037 (rr 28) Saloisten käräjät 26.–27.1.1691 s. 42 (Effter Kongl: Maij:tz willie att alle Lensmän skohla deres Lensmans Edh Afläggia, Altså togz wedh detta Tingh af Johan Tammelander samma Eedh); KA mf. ES 2039 (rr 34) Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–27.1.1697 s. 164 (Rådman wähl:t Johan Tammelander berättade huru såssom Ollinsahri hemman af ½ M:lls Skatt uthj Sawolax by belägit hwilcket han för tijden possiderar skall bestå af mycket swaga ägor), 165; KA mf. ES 2041 (rr 36) Saloisten ja Siikajoen käräjät 5.–8.9.1699 s. 873 (Rådman wähl:t Johan Tammelander som länssmans tiensten här sammastädes förträder); KA mf. ES 2041 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–30.1.1701 s. 165; KA mf. ES 2042 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 10.–13.9.1701 s. 736 (Rådman wähl:t Johan Michellsson Tammelander som ländzmans tiänsten här sammastädes förträder); KA mf. ES 2042 (rr 39) Saloisten ja Siikajoen käräjät 27.–29.1.1702 s. 162; KA mf. ES 2043 (rr 41) Saloisten ja Siikajoen käräjät 16.–18.2.1704 s. 354 (Medh det Fullmachten af högwällborne H:r Landzhöfdingen på Ländzmans tiänsten till Sijkajåki S:n för detta Cantzelisten Petter Lytter meddehlt, publicerades och samptel:ge allmogen af Sahlå och Sijkajåki uthtyddes, och Lytter i föllie deraf uthleet sig att willia een särdeles Tingz Plattz uthsee, wed Sijkajåki Kyrckian, och således afsöndra Tingzhållet if:n Brahestad, hwilcket Ländzmansskap Råd- och Handelsman Sahl:ge Johan Tammelander för bägge Sochnarne, som det af ållder och uhrminnes tijder tillhoopa under Ett Tingzhålld warit, förwalltat, till hwilcken beställning dess effterlämbnade Enckia hustru Maria Bergudd blif:t af högwällb:ne H:r Landzhöfd:n sedermera stabilierat, påstod inständigt allmogen af ber:de Sijkajåki S:n att nu som tillförende få förblifwa wed Brahestadz Ländzmansskap, hwilcket för dem wore beqwämbligast icke allenast wed Opbördz tiderne och restransakningar, uthan och Fougdestämbningar och andra tillfällen ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 317 (isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 242; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 92 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 269 (Tammelander I. Tab. 4); Å. Laurén, Kyrkoherdens i Pemar Martinus Johannis' efterkommande. Genos 18 (1947) s. 55; M. Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. HTutk 48:2 (1960) s. 287; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #746D, 2648D, 4060D, 4235D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2120; J. Pousar, Släkthärvan Tammelin-Tammelander. Genos 49 (1978) s. 52; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3123D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tammelander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1424>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.