Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Henrik Gummerus Henricus Josephi, Orivesiensis 765. * arviolta noin 1630. Vht: Oriveden kirkkoherra Josef Gummerus (Josephus Petri, † 1663) ja Skolastika Mattsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1650. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1650/51] Henricus Josephi Orivesiensis. | Pastor Jbidem. Obiit A:o 1682. — Oriveden kirkkoherran (isänsä) apulainen (1657). Oriveden kappalainen 1669, kirkkoherra 1678. † Orivedellä 1682.

Pso: noin 1660 Kristina Henriksdotter Lilius tämän 1. avioliitossa († 1692).

Pson seur. aviomies: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685).

Poika: Oriveden pitäjänapulainen Henrik Gummerus 2963 (yo 1681/82, † 1713).

Poika: Iisalmen kappalainen Johan Gummerus 3702 (yo 1690, † 1724).

Poika: Loimaan pitäjänapulainen Anders Gummerus 3703 (yo 1690, † 1716).

Lanko: Teiskon kappalainen Simon Mulinus 328 (yo 1643, † 1691).

Lanko: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Vävy: Längelmäen kappalainen Johan Lucander 2824 (yo 1679/80, † 1714).

Vävy: Huittisten kappalainen Johan Elg 4101 (yo 1695, † 1717).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #62; KA mf. ES 1963 (nn 4) Kangasalan käräjät 27.–28.10.1645 f. 213 (hoos Kyrckioherden i Oriwesj herr Josephum Petri); KA mf. ES 2000 (nn 62) Oriveden käräjät 20.–21.7.1658 f. 225v ("Kåm för Rätta å satte Tingh Staffan Thomasson i Kaupila och kärde till Kyrckieheerdens Son H: Henricum Josephj om een drengh), Oriveden käräjät 6.10.1662 f. 666v (aff Coadjutoren D: Henrico Josephi), Oriveden käräjät 17.–18.7.1665 f. 798v (Cappelan H:r Hinrich i Uåtila gaf tilkenna huru Såsom Sal: Wälb: Erich Stiernkors hadhe kiöpt af Eskell Mattzson ett hemman i Uåtila, Och be:te Capelanen Undt at besittia och derföre skatta. Mainitaan Oriveden SAY:ssa vielä 1666 Voitilan Ärrälän talossa virkanimikkeellä Coadjutor); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan ja Oriveden käräjät 1.–3.3.1669 f. 22v (Företrädde Cappelanen ifrån Oriwesi Sochn, Wällärde H:r Henr: Josephi tillkenna giffwandes huru såsom han hade A:o 1663 kiöpt och till sigh handlat ett frälsse Hemman Uthi Woittila Om Skatt 2 öre, Man:ll 2/3 af Ryttmestaren Sal: Edhell och Wälb:gh Erich Stiernkorss till Holma för Siuttijo Siu D:r S:r M:t), Oriveden käräjät 8.10.1670 f. 272 (Probsten i Cangassala, Höghlärde H:r Mag:r Johannes Frisius, föredrogh, huru såssom een twist och oeennigheet är för någon tijdh sedhan Upwuxen emillan Cappelan i Teijsku, H:r Simon Clementis, och hans Swåger Cappelan här i Sochnen H:r Hind: Josephi om något arff effter Sal: Kyrkiehärden H:r Joseph Petri, och hans effterlåtne änkia, Hust: Scholastika Matzdotter), Oriveden käräjät 6.–7.10.1671 f. 369 (Företrädde Corneten Manhaftigh Lars Root (katso 3292) tillijka medh Cappelan H:r Hendrich Josephi begge i Woitila boende, och begärade Häredz Rättens Doom och Stadhfestellsse breef på den förlijkningh, som dee hafwa medh Clemet Jörensson och Jören Eskellsson i Hörtzene den 20 Sept: nästledne om begges deres Skogh och Uthmarkz Råår wänligen ingåt), Oriveden käräjät 21.–22.10.1672 f. 534v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Oriveden käräjät 19.–21.10.1675 f. 151v, Oriveden käräjät 17.–18.9.1678 f. 412 (Cappellanen här i Sochnen Wällärde H:r Henricus Josephi Gummerus förekom nu och gaf Rätten tilkänna, huru att han är sinnat worden at uptaga ett Chrono ödes hemman i Oinasniemi by om 3/4 M:ll och Ett öres Skatt, som Johan Jacobsson tilförenne åbodt, begärandes om dess beskaffenheet lagligen ransakas); KA mf. ES 1964 (nn 5) Oriveden käräjät 12.–13.9.1679 f. 627, Kangasalan ja Oriveden käräjät 22.–24.1.1680 f. 811v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Oriveden käräjät 9.–13.6.1681 s. 214, Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–25.2.1682 s. 549 (Kyrkioherden Ehrewördige och Wällärde H: Hindrich Gummerus förekom nu och beswärade sig på sit ryttare hemmans j Oinasniemi wegnar som honom är under rustienst rättigheet förunt at från honom äre twenne Engiar Pylsy och Rajakusi Engiar under Holma Säterj af ryttmestaren Mårten Ulff tillägnade), Oriveden käräjät 22.6.1682 s. 583 (Kyrkioherden H: Hindrich Gummerus intygade); KA mf. ES 1967 (nn 9) Oriveden käräjät 30.9.1692 f. 279 (Efter samptelige arfwingarnes begäran, och j anledning af det 14 Cap: Erfd: B: L: L: bewilliades ett laga arfskifte på Woitila Bördehemman efter Sahl: Hustru Christina Lillia, emellan Coadjutoren H:r Hendrich, Studenterne Johannes och Andreas Gummerus, och dheras Systrar, Sophia och Christina Gummera). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49 (XI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 48, 52, 52 passim (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #62. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 273, 275; M. J. Kankaanpää, Gummerus-Pihkalan suku. SSJ 43 (1992) s. 21 (Taulu 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Gummerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=765>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.