Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1686 Henrik Häckman Henricus Simonis, Ostrobotniensis 3309. Vht ilmeisesti: oululainen porvari Simon Henriksson Kuurola ja Anna Eriksdotter. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1682 Henricus Simonis [Ostro-Bothnienses]. Ylioppilas Turussa kl. 1686 Håckman‹¿› Henr: Uhlo _ 167. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1686] Henricus Häckman. Uloensis. Ups. depos. | Sacellanus in Carlö 1700. Obiit 1712. — Kemijärven kappalaisen apulainen (1691). Luultavasti Kemin kirkkoherran apulainen tai armovuodensaarnaaja noin 1699. Apulaispappi Hailuodossa 1699. Hailuodon kappalainen 1700. † Hailuodossa 1712.

Pso: 1:o (jo 1691) Klara Esaiasdotter († ~1694); 2:o (jo 1695) Klara Wilm († 1743).

Appi: Kemijärven kappalainen Esaias (Esaias Mansueti) 630 (yo 1648, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #332; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 15.11.2009 (Tieto Häckmanin vaimoista ja toimimisesta pappina Kemijärvellä, lähteinä Kemin SAY 1674–1693 s. 156 ja 1694–1713 s. 15, 149 sekä kolmen vuoden yhteiselon jälkeen kuolleen vaimon Clara Esajædotterin perukirja 2.3.1694, SSHY Kemin perukirjoja 1671–1803); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 6.8.2012 (Kappalainen Henrich Heckman oli Jacob Kurolan veli: Digitaaliarkisto (u 57) Oulun RO:n ilmoitusasioiden pöytäkirja 1.3.1712 f. 49v Michel Wackliin leet 1. reesan oplysa en åker som varit tillslagen Jacob Kurolas yngste Son Jacob, och dess Fader Broder, Capellan H:r Henrich Heckman, såssom dess Förmyndare till Wackliin d: 13. passato försåldt. Täten Henrik Simonsson Häckmanin ja Jacob Kurolan isä lienee Simon Henriksson Kuurola, katso Digitaaliarkisto Oulun kirkontilit 6.10.1709 s. 320 Simon Hen. Kuurolas E:a, Digitaaliarkisto Oulun kirkontilit 6.11.1710 s. 335 Sahl: Jac: Kuurolas barn ja Digitaaliarkisto Läänintili 9166 (Tositekirja 1675, Persone Lengd aff Uhloborghz Stadh) f. 139 Simon Hindersson, H: Anna Ehrsd:r); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 19.–21.2.1672 f. 98 (Emädan såsom Johan Matson Wilm hafwer här wed Tinget upwijst Så H:s Excell:tz Rijks Rådets och Ammiralens Högwelborne H:r Claes Stiernsköldz, Som och Landzhöfdingens Welb:ne H:r Johan Graans bref, hwarutinnan han förordnas och Confirmeras till Lensman här uthi Kemi Sochn), 98v (Mats Anderson Wilm inlade i Rätten ehn Lista eller Rest lengd på åtskillige Debitorer här i Sochnen, härflytande af hans Sahl: Swär faders skuld fordran och restantier); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 27.–28.6.1673 f. 415 (Matz Anderson Wilm ähr skyldig till sin Son Johan Matson för någon giordh försträckningh till hemmanet Ett hundrade Tiugu Sex D:r 12 öre Km:t); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–26.8.1682 s. 562 (Lentzman Johan Mattsson Wilm ... dess hemman Torfwinen hart när wedh Majoren Bijlous gårdh Rautila ... Lentzmans Broder Anders Mattsson), 568 (Lentzman Johan Mattsson ... Majoren Bylous (katso 852) Söner Jacob och Jockum medh Borgaren i Uhlo Lars Biörn deres Frende ... Lars Biörn slagit Lentzmans Son Johan Otta stoora blånar medh een Carbaas och Lentzmans Broder Anders öfwer handen medh reffzskafft och äfwer ryggen medh Carbasen att dett warit blått, och andre Brodren Gabriel medh Carbasen 3:ne blånader); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 4.–5.7.1688 s. 78 (Lensman Samuel Paldanius (katso 1141) ... sin Swerfader Lensman Johan Matzson i Kemi); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kemin käräjät 22.–23.2.1692 s. 263 (Matz Hindersson Pawalniemi kom fram och beswärade sig öfwer H:r Henrich Heckman, att han welat bråtas med honom, stött honom om kull med sin foot, wed hwilcket fall han brutit beenet twärt utaf sig); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 5 (Ländzmans här i Sochnen Sahl: Johan Willms Änckia Gudfruchtigh Clara Anders d:r); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 11.–13.7.1698 s. 596 (intygandes doch af Cappellanen der sammastädes [Kemiträsk] H:r Henrich Heckman i sanning wara), 615 (för detta länsmans härsammastädes Enckias hustru Clara Groots giorde försträckningar); KA mf. ES 2041 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–23.8.1699 s. 742 (Det sökte fullan Coadjutor wedh Carlöö Försambling H:r Henrich Heckman medh ett Synebewijs, som af Sahl: Häradzhöfdingen Erich Tawaststierna d: 26 Aug: 1690 fattat är, bewijsa, att Johan Pråcko ib:m medh dess Consort medh wåldh tillägnat sig åthskillige Ängiar som i berörde skrifft förmäles, undan det nu nyligen tillslagne Cappellans Bohl af Pijlis (vertaa 1151) Ödeshem:n); KA mf. ES 2041 (rr 37) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–26.2.1700 s. 430 (Capellan wedh Carlöö Församblingh H:r Henrich Heckman föredrog Rätten huru såssom han wore sinnad emoot någon frijheetz åtniutande att optaga Thomas Sigfredssonn Marckens 1/8 M:lls Öde lämnade hemman i Beckby emedan det till Cappellans Bohl anslagne Matz Pijlis och Isaach Kujases 2/3 M:lls Cronohemman skall wara mycket aflägit ifrån Kyrckian, så att det för honom heel obeqwämbl:t faller att opwachta Gudztiänsten), Hailuodon käräjät 19.–20.6.1700 s. 597 (H:r Henrich Heckmans hustru); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 3.–7.1.1705 s. 38 (Sammaledes bekände Ländzmans Enckian Clara Groot effter aflagd Eed); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 2.5.1685 (Johan Sigfredsson Häckman aflade sin Borgare Eed på 6 åhrss tijdh och woro hans Löfftessmän Peer Larsson Sælingius och Erich Frijman niuter ett åhrs frijheet), Helsingin RO 22.6.1685 (Upbödz första gången Sigfredh Erichssons Heckmans gårdh som han försåldt till Erich Mattsson för 65 D:r Kop:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199 (XLIII), 216 (XLVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 280; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #332, s. 251; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 83 #332 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 182.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Häckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3309>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Henricus Simonis Ob. – Student i Upsala 25.10.1682; ock i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199.

Hackman [Häckman], Henr. Uhloens. p. 167 || Ob. 332: Häckman, 1686; Upsal. depos.; sacellanus in Carlö 1700; obiit 1712.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 216.