Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1648 Esaias (ylioppilaana Ijander) Esaias Mansueti, Ostrobotniensis 630. Vht: Iin kappalainen, sittemmin Paltamon ja Sotkamon kirkkoherra Mansuetus (Mansuetus Jacobi, † 1651) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1648 Iiander Esaias Mansueti Ostrob _ 32. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Esajas Mansveti Ijander. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 20.4.1648. — Inarin pappi 1648. Kemijärven kappalainen 1663. Harjoitti käännytystyötä lappalaisten keskuudessa. Laati toiminnastaan muistiinpanoja, joista on sittemmin julkaistu otteita. † Kemijärvellä 1697.

Pso: Anna Hansdotter tämän 2. avioliitossa († 1703).

Pson edell. aviomies: Kemijärven kappalainen Jakob Lappodius 420 (yo 1644, † 1660).

Poika: Kemijärven kappalainen Esaias Fellman 4051 (yo 1694, † 1736).

Vävy: Hailuodon kappalainen Henrik Häckman 3309 (yo 1686, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #57; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1651 f. 283; KA mf. ES 2113 (tt 1) Kajaanin käräjät 17.–18.2.1651 (Framlade Caplan i Sotkama Hederligh och Wällärde Her Ericus Andreæ 541 ett fordom Landzhöfdingens öfwer Österbothn Wälb: Ernest Creutzes bref dat: Ulå den 16 Aprilis 1634, angående Clemet Prophosses Hemman Uthi Sotkamaby, hwilket wälbe:te Landzhöfdinge Kyrckieherden Uthi be:te Sotkama Cappelgieldh Her Mansveto till Prästebool, effter H: K: M: instruction, Undt och gifwit hafwer), Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–27.6.1651, Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–27.6.1651 (Gudh hafwer för en tijdh sedan till sigh kallat Kyrckieherden der sammastädes [Uthi Sotkamo S:] Her Mansvetum Jacobi, katso 541); KA mf. ES 2028 (rr 5) Iin käräjät 2.3.1643 f. 210 (Her Mansweto fordom Kyrkioheerde här sammastädz gafz ouilduge män ... at Uthmäta hans witterligh geldh hooss allmogen inneståendes och honom till sijn Rätt förhulpa); KA mf. ES 2028 (rr 6) Iin käräjät 30.1.1647 f. 218v (Hieronimus Skepper kärde till Clemett Jacobson i Södherjio åm 1 T:a Lax hwilken han effter hans Sal: Swärfadhers Hans Jönsons Geldbook finnes Skyldigh på sin Brodhers Her Mansveti wägnar i Såtkamoi), Iin käräjät 4.–5.7.1648 f. 348v (Företrädde för Rätten hedherlige man her Joseph [Iin kappalainen Josephus Jacobi] Caplaan härsammastädhz gifuandes Rätten tillkänna at såsom han hooss Hans Högwördighet Biskåpen M: Isacho Rothovio ähr misstenckt worden, at hafua mutinerat medh allmogen och otijdigt stämplat effter Pastoratum till at succedera D:num Henricum Christierni (katso 674) här före Kyrkieheerde här i Jiå nu sakeligen hooss Gwdh affsompnat; der till Nämbden medh de andra sampteligen swaradhe och bekände at her Joseph hafuer inthet der effter practicerat eller stååt, uthan Sochnemän sielfwa det giordt och medh deras Supplicati: skickat een karll till Hans Höghwörd:tt emedhan han länge hooss dem warit och tientt hafwer, och de inthet hadhe honom uti någån måttå till att beskylla på huilken deras bekännelse her Joseph et witnes bördh af Rätten begärade det honom billigt med deeltes), Kajaanin käräjät 25.–26.6.1649 f. 439v (Inladhes D:ni Mansveti bebrefningz skrifft Dat:den 23 Junij 1649 der utinnan han een tridiungh af sit Testementerar D:no Erico Andreæ 541 för sytningen undan sijna barn men det mehra dem emillan tillskifftes, huilket nu uplystes och ingen emotklandrade); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kemin käräjät 7.–8.4.1652 f. 473 (Befalningzmannen öfuer Lapmarken wäll:tt Oluf Krake, den Andra Kaplanen dän dit Föråhrdnat ähr Her Esaias Mansueti medh hela Nembden och Sochnenes män betygade at pastor (katso 852) Ingalunda hafuer sigh tilägnat Caplanernes Rättigheet); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kemin käräjät 8.–10.2.1675 f. 8, Kemin käräjät 30.–31.8.1675 f. 179v; KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 63 (Cappellanens ifrån Kemi Träsk H:r Eliæ Mansveti Styffson, Studiosus Jacobus Jacobi U405 framkom och taalte på Capelle bohletz wegnar, dedh een bonde benembd Hans Christophersson giör stoor intrångh på dhe ägor, som till Capelle boohl wedh Capelletz begynnelse ähr af höga öfwerheeten blefwen tilldeelt och uthmätt Kuma Niemj); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kemin käräjät 19.–21.2.1690 s. 213 (Af Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass förordnades till Caplans bohl åth ... Fierde Caplan Opp widh Kemiträsk, Hans Corpises 1/4 Mantahl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 36 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VIII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #57. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 237, 243; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 431 (Fellman Taulu 3); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 99 (Fellman Tab. 1); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2991; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 659.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Esaias (Esaias Mansueti). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=630>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.