Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1686 Johan Lagus Johannes Georgii, Karislojoensis 3322. Vht: Kiskon kirkkoherra Jöran Lepus, myöh. Lagus 369 (yo 1643/44, † 1696) ja Margareta Jöransdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 6.3.1684 (in cl. rect., Johannes Georgij filius Past. Kisk.). Ylioppilas Turussa kl. 1686 [Lagus] Joh. Georgii Karisl _ 168. — Kiskon pitäjänapulainen 1689. Kirkkonummen kappalainen 1693. † Kirkkonummella 1712.

Pso: 1:o Karin Hermainen tämän 2. avioliitossa († 1700); 2:o 1702 Margareta Florin (elossa 1716).

Appi: Kirkkonummen kirkkoherra Erik Hermainen 510 (yo 1645/46, † 1675).

Appi: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705).

Poikapuoli: Erik Hagert 4962a (yo (1707)).

Vertaa: Kirkkonummen pitäjänapulainen Gabriel Lagus 4097 (yo 1695, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; KA mf. ES 1751 (cc 15) Kiskon käräjät 14.–15.9.1687 f. 144 (Dn: Studiosus Johannes Lagus oppå sin Faders ... wägnar); KA mf. ES 1886 (ll 11) Kirkkonummen käräjät 2.–3.3.1694 s. 129 (Gabriel Jacobsson ifrån Katthollm, begierte Laga Ransakningh om Katthollms Crono hemman, som tillförenne warit Capplans bohl, men för någre åhr sedan blefwet der ifrån Lembnadt ... ehuruwähl Capplahn sielf der å eij bodde), Kirkkonummen käräjät 22.–23.6.1694 s. 400 (Capplahn Wyrdige och Wällärde H:r Johan Lagus, anhölt om Laga Ransakningh öfwer Finsbacka ödes hemman, som 1692 blefwet lagt till Capplahns bohl i Kyrckslett Sochn); KA mf. ES 1886 (ll 12) Kirkkonummen käräjät 24.–25.5.1695 s. 300 (Capplahnen Wyrdige och Wällärde H:r Johan Lagus gaf tillkänna huru som både des Swåger och hustrus Systerman Upbördz Skrifwaren Hindrich Johan Reneman och hans hustru äre nu i sidstledne Wåhr både med döden afgångne, lembnandes effter sig twenne små Omyndige Barn een Son och een dotter ... hans afledne Swägerska honom och Vice Pastor hersammastädes Ehrewyrdige och Wällärde H:r Gustaf Pacchalenius, som och är i samma Swågerslag); KA mf. ES 1887 (ll 14) Kirkkonummen käräjät 5.–6.3.1697 s. 269; KA mf. ES 1887 (ll 15) Kirkkonummen käräjät 16.–18.6.1698 s. 362 (Råerne emellan Capplans Bohlet Finsbacka och Öfwerby); KA mf. ES 1889 (ll 18) Kirkkonummen käräjät 5.–6.6.1701 s. 391 (Cappellans Bohlet Finsbacka), 408 (Såssom effter Upwijst Transaction af d: 21 sidstl: Januarij emellan Fordom Cappellanens Sahl: H:r Daniel Hageri Barn och deres Stiuf Fader Cappellahnen H:r Johan Lagus, bem: Hageri Barn och deres anförwanter, hafwa till föllie af merbem: Barns Moders och Cappellanens Lagi framl: hustrus Sahl: Karin Erichzdotters Hermainens Testamente och yttersta Willia, öfwerdraget honom H:r Johan Lago och till honom afstådt Rusthålldet Sewalls här i Kyrckslätt Sochn med alle des tillhörigheter i Lööst och Fast, emoth det han skall Uthi deres Omyndige åhr och till des dhe sig sielfwa kunna försöria, hafwa om dem een Faderlig wårdnadt och Försorg, med deres Nödige Uppehälle och education, och der iempte Oafkorttadt ehrläggia till dem som äre 2:ne Söner och een dotter, för deras Fäderne och Möderne tillsamman Åtta Hundrade Nijttijo Sex Dal:r Kopp:r m:t i Contant eller des wärde), Kirkkonummen käräjät 30.9.–1.10.1701 s. 475 (Sewalls Skatte Rusthåld); KA mf. ES 1889 (ll 19) Kirkkonummen käräjät 8.–10.2.1702 s. 92 (Sewals); KA mf. ES 1889 (ll 20) Kirkkonummen käräjät 11.5.1703 s. 258; KA mf. ES 1892 (ll 27) Kirkkonummen käräjät 23.–24.5.1710 s. 437 (Capplan H:r Johan Lagus, som innehafwer och äger Rusthållet Sewals). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 217 (XLVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 38 (XLVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #205; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29, 32; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 182 (1684:II), 184 (1685:II), 185 (1686:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 365, 396; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 756 (Lagus Taulu 3); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 330 (Lagus Taulu 3); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 167; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2392 (1714, leski), 3343 (1715, leski), 4501 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1045.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3322>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.