Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1686 Olof Ulhegius Olaus Isaaci, Ostrobotniensis 3351. Vht: oululainen porvari Isak Olofsson (Heikolan sukua) ja Brita Johansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 27.10.1677 Olaus Isaci Uhlhögius O.Bothniensis. Ylioppilas Turussa sl. 1686 Ulttegius‹¿› Olaus Ostrob _ 170. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1686] Olaus Ulhegius. Maanmittaritutkinto 1695. — Istui jonkin aikaa vankeudessa Turun linnassa Lars Ulstadiuksen uskonkäsitysten seuraajana. Metsäkomission ylim. maanmittari Västmanlandin läänissä 1696–98. Eurajoen Vuojoen kartanon pehtori 1698. † Eurajoella 1702.

Pso: Helena Johansdotter Scheel tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: sotilas Johan Åman 4730 (yo 1703).

Isäpuoli: Oulun kirkkoherra Henrik Lithovius 375 (yo 1644, † 1677).

Setä: Iin kirkkoherra Zachris Ulhegius 1850 (yo 1666, † 1695).

Vertaa: pietisti Petter Schaefer 2565 (yo 1677, † 1729).

Vertaa: pietisti Lars Ulstadius 2817 (yo 1679, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 202b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #338; KA mf. ES 1931 (mm 33) Eurajoen käräjät 31.1.–3.2.1698 f. 40v (Inspectoren Wählbet:de Olof Vlhegius esiintyy työtehtävissä käräjillä tästä alkaen); KA mf. ES 1933 (mm 38) Eurajoen ja Lapin käräjät 19.–20.2.1702 f. 30v (mainitaan viimeisen kerran elossa), Eurajoen ja Lapin käräjät 12.–14.6.1702 s. 88–92 (Då oplästes den högl: Kongl: Håff Rättens ankombne bref och höga befallningh, af d: 21 Maij sidstledne, angående framledne Inspectorn Olof Uhlhegius, hwilken genom ett, till Kyrckioherden härsammestädes, Ehrewördigh och högwällärde Mag:r Andreas Pacchalenius, något för dess dödh insändt bref och skrifwelse, af d: 25 Decembris 1701, å nyå giordt affall ifrån wår rätta Evangeliske Religion); KA mf. ES 1933 (mm 40) Eurajoen ja Lapin käräjät 17.–19.3.1703 s. 326 (framledne Inspectorens Wälbetrodde Oluf Ulhegii Änkia, dygdesamma hustru Helena Johansdåtter), 363; KA mf. ES 1934 (mm 42) Eurajoen ylim. käräjät 28.–30.7.1704 s. 1051 (Studenten D: Johannes Åman beswärade sig att ändoch han effter undertecknadz Skrifwelsse ifrån Wanis d: 18 Junij Anmodat Länsman Elfving att förrätta Afwittringen emellan dess troolofwade Brud hustru Elin Johansdotter och hennes barn efter frambledne Inspectoren Sahl: Oloff Ulhegium, så hafwer han doch icke förmådt honom der till utan söker att hindra deras förehafwande Echtenskap; Hwarpå S:r Hindrich Elfving sig förklarade att han eij kunde sig någon Inventering företaga eftersom ingen förmyndare för barnen war förordnad och att nästa Skyldemännen i Österbotn lära wara, ehuruwähl Åman påstod att Borgaren i Raumo Johan Ohlsson Kaupi näste Skyldeman är, och sig förmynderskapet wähl åtagit men är nu till Stockholm förrest; Och Resolverades. Att Bonden Michel Andersson Äyhä och Michel Mattsson Taipila förordnas i föllie af 12 punct: i Förmyndare Ordningen till Förmyndare för Sahl: Inspectorens Ulhegii barn till dess Rätten kan skrifwa till Österbotn och Uhlo Stad om dersammastädes någon närmare Slächtinge finnes); KA mf. ES 1934 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 20.–22.2.1705 f. 104–106v (Michel Andersson if:n Äyhöö och Michel Mattsson i Taipelma ingåfwo i Rätten magistratens i Uhlo Staadh d: 16 Novembr: håldne Protocoll tillijka med Bårgmästarens dersammastädes ankomne Swar å denne Rättz till honom afgångne skrifwelse af d: 20 Novemb: sidstledne, berättandes det Handelsman i berörde Staadh Matz Henrichson Såssom framledne Inspectorens Olaj Ulhegij närmaste Swåger, blifwit Lagl: förordnadh att wara förmyndare för hans omyndige Barn ... Ulhegij Efterlåterska och des nu warande andre Man Studiosus Joh: Åhman ... i Limmingo ell:r Kämi S:r ännu flere Skyldeman till framledne Ulhegij Arfwingar finnas skola); KA mf. ES 1935 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 19.–21.6.1705 f. 283v, Eurajoen ja Lapin käräjät 2.–4.10.1705 f. 389 (Inspectorens Ulhegi efterlefwerska Elin Johansd:r ännu på Stockholms resan skall wara stadder); KA mf. ES 1935 (mm 45) Eurajoen ja Lapin käräjät 11.–13.6.1706 f. 348v; KA mf. ES 2038 (rr 30) Limingan käräjät 8.–10.8.1693 s. 218 (Insinuerade Mons:r Henrich Forbus 3464 uppå Studiosi D:ni Olaj Ulhegij wägnar een Obligation af d: 5 sidstlförflutne Augusti dher uthj Bonden Nills Rasi tillstår sigh wara effter richtig sluten Räckning bem:te Ulhegio skylldigh 273 D:r 20 ö: Kopp:r Mynt); KA mf. ES 2044 (rr 42) Limingan käräjät 23.–27.1.1705 s. 141 (Emot den prætension Borgaren Eric Dahl å Inspectorens Olai Ulhegii Sterbhuus wägnar till bonden Henrich Isachsson Tuori ifrån Kettuma, på 302 D:r 16 ö: K:m:tt giorde, härflytande af den försträckning Henrichz fader blifwit 1693 d: 9 Augusti dömder till Ulhegio att betala, sökte fullan Henrich så wida Excipera som att ...); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 12.8.1699 (Tullnären wälbet:d Johan Spornberg föredrogh, huru som Inspectoren på Wuohjocki wälbet: Oloff Ullhegius, är för Påstpening:r skyldig blifwen 3 D: 16 ö: S: m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 224 (XLVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 38 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 360, 361–363, 399, 518, 525–529, 530–532, 532–533, 534–538, 541–549, 549–551, 551; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 18, 21–23, 37; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 250; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #338; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 84 #338 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 218 (25.8.1686, Rector berättade att een Ostrobothniensis Olaus Olhegius begiärar testimonium. Inspect. nationis h. Lagerlööf gaf honom godt wittnesbörd, therföre och honom testimonium bewilliades). — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 89 #1076.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Ulhegius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3351>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.