Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1666 Zachris Ulhegius Zacharias Olai, Uloensis 1850. * noin 1643. Vht: oululainen raatimies Olof Henriksson Heikola ja Sara Josefsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 16.6.1658 Zacharias Olavi Uloënsis O-Bothn. Ylioppilas Turussa sl. 1666 Ulhegius Zach. Ostrob _ 89. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1666] Zacharias Uhlhegius. Upsaliæ depositus. | Pastor in Ijå 1692. Obiit 1695. — Oulun kappalainen 1672, vt. kirkkoherra (1690). Iin kirkkoherra 1692. Laivanomistaja. ‡ Iissä 18.8.1695.

Pso: Margareta Andersdotter Lythraeus (jäi leskeksi).

Appi: Oulun ent. pormestari Anders Lythraeus U88.

Veli(?): Olof Ulopolitanus 658 (yo 1648).

Veljenpoika: eurajokelainen pehtori, maanmittari Olof Ulhegius 3351 (yo 1686, † 1702).

Vävy: Iin kirkkoherra, FM Kristoffer Alanus 2724 (yo 1679, † 1697).

Vävy: Limingan kirkkoherra, FM Henrik Forbus 3464 (yo 1687, † 1737).

Vävy: Kemin kirkkoherra, FM Lars Forbus 3482 (yo 1688, † 1725).

Vävy: Oulun kappalainen Johan Cajanus 3614 (yo 1689, † 1733).

Vävy: Kuivaniemen kappalainen, FM Petter Pecklinius 4363 (yo 1698, † ?1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #184; KA valtakunnanregistratuura 8.7.1692 f. 343 (Kyrkioheerde Fullmackt för Zacharias Ulhegius ... såsom pastoratet uthi Iio i Österbottn förmedelst den förre Kyrkioherdens därsammastädes Samuel Lithovij 929 dödel. afgång är kommit att blifwa ledigt), 19.7.1693 f. 420 (Collect för Församblingen Jio i Österbåtn ... Wij Carl etc. etc. Giöre witterligit, att såsom Oss Församblingen Iio i Österbåtn underdånigst tilkiänna gifwer, hurusom deras Kyrkia jämbte Klåckstapelen af en häfftig liungeld aldeles är afbränd ock i Aska lagd, anhållandes Underdånigst, aldenstund de densamma åter å nyo äre sinnade upbyggia, men sådant af egne medell intet förmå åstadkomma, Wij fördenskuldn af gunst ock mildheet täcktes låta dem därtil någon hielp ock bijstånd wederfahras; Altså ... Wij i Nåder hafwe bewilliat, det dee ... få sambla ock hämbta en Collect öfwer heele Åboo Stifft de Kyrkior dock undantagandes, som sielfwe stå antingen under reparation eller bygnadt), 18.11.1693 f. 825 (Collect för Iio sokns försambling öfwer hela Åbo och Wijborgz Stift med Vester Norrlanden, till deras Moderkyrkias upbygnad), 18.8.1695 f. 449 (Till Åbo Consistorium swar, angående Capellanen Peclinius U372); KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 11.–13.3.1678 s. 79 (Före kom Rådman ifrån Uhlo Wählförståndigh Anders Cauhainen Fullmechtigh af Wyrdige H:r Zacharia Ulhegio fordrandes af några Bönder försträckte Penningar af Wählbem:te H:r Zachariæ Sahl: Fader Olof Hendersson); KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 12.–18.3.1673 f. 211v (Sacellanius Wyrdige och Wähllärde H:r Zacharias Ulhegius proponerade förmedelst sin uthskickadhe Wäl:t Anders Kaukain för Nembden och nährwahrandhe allmoge om dhe sin den 15. Febru: 1666. i Häradz Rätten uthfäste gåfwa, angående Cappellanernes 6 Kränkors eller Lippors, på Nårre sijdan Uhlo Fåhrs uthi sijk fisk leken Jacobi tijdh uthslående stadhfesta wille? Hwar till dhe Eenhelleligen och otwungna swaradhe ... Emädhan som H:r Zacharias uthi för detta Cappellan och nu wahrandhe wähl meriterat Kyrkioherdes Ehrewyrdige och Wähllärdhe H:r Hindrici Josephi 375 stelle kommen ähr, han altså dess stelle i bem:te fiskerij /: helst den andra medh sitt pastorale försedd är :/ åthniutha skall), Limingan käräjät 20.–27.10.1673 f. 281 (Sacellanus utj Uhlo Wyrdige och Wällärde H:r Zacharias Oulhegius å sin Faders Oluf Hindrichssons wegnar); KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 8.–14.1.1674 f. 522; KA mf. ES 2033 (rr 14) Limingan käräjät 23.–27.2.1675 f. 59 (Oloff Hindersson i Uhlå ... icke tillstår den förlijkningen som hans Son H: Zacharias uthan hans tillståndh och moth fadrens samtyckio, medh dhem hafwer ingådt); KA mf. ES 2034 (rr 15) Kemin käräjät 25.–27.6.1678 f. 145; KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 18.–20.3.1679 f. 120; KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 26.–28.2.1680 f. 31v, Kemin käräjät 9.–11.3.1680 f. 54 (H:r Zacharias Ulhegius läthe andra gången nästom frändom till löösen upbiudha Adam Jöranssons Hemman ad ½ M:l dhet Enckian Brita Nielsdåtter besitter, för dhen 409 D:r 19 ö: Kopp:r m:t fordran han effter Laga dohm dheraf hafwer att bekomma); KA mf. ES 2034 (rr 18) Oulun käräjät 21.–23.2.1681 s. 156 (H:r Zachris Uhlhegij prætension till Samuel Michelsson i Ulsalöö, om Niemäla Engh ehrkändes aff intet wärde, effter som H:r Zachris Fullmechtige Niels Arfman eij kunde des föregiffwande om detta Engz bytande med skiähl bewijsa), Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 552; KA mf. ES 2035 (rr 18) Oulun käräjät 26.–28.7.1681 s. 754; KA mf. ES 2035 (rr 19) Oulun ja Hailuodon käräjät 19.–21.8.1682 s. 526 (Hans Wördigheet H:r Zachris Ulhegius Insinuerade i Retten Sahl: domarens Jacob Josepssons Ex Protocollo af d: 15 Janu: 1666 såssom och dher på sedermera Sahl: Domaren Johan Falckz heredz Rättz Attest af d: 12, 13 etc: Martij 1673 af innehåldh huru såssom Sochnen bewiljat deres Cappellaner till att få fijka och fara i Merikåski på Norre Sijdan effter Sijk och höstfisk ifrån Jacobi Tijdh medh 6 Lippställen och Krenkeruum, så att hwar Capplan haar sine 3 Kränkor eller lippår, och har Sahl: Domaren Falken stadhfest herr Zachris wedh dhe stellen som dess Antesessor Sahl: Kyrkioherden H:r Henrich Littovius 375 wedh sin warande Capplans tienst brukat, hwar emoot Simon Påhlsson Kaupila mykit opponerade), 534; KA mf. ES 2035 (rr 20) Oulun käräjät 24.–27.7.1683 s. 312; KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 17.2.1688 s. 139 (Wellerde H:r Zachris Ulhegii fulmechtige Hindrich Carlsson Insinuerade i Retten Zachrises underskrifne Rechning af dato d: 17 Febr: Nestweken); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 8.–10.7.1689 s. 23 (på Ven: Consistorij wegnar Wellerde H:r Zacharias Ulhegius); KA mf. ES 2037 (rr 27) Oulun ja Hailuodon käräjät 10.–12.2.1690 s. 161 (Till Cappelans bohl uthnembdes i Uhlå åth H:r Zachris Crono Jorden i Uhlåsuby, Simon Milchila 2/3 mant:l), Limingan käräjät 16.–17.7.1690 s. 42 (H:r Zachrises Fader Sahl: Olof Hindersson), Oulun ja Hailuodon käräjät 25.–26.8.1690 s. 115 (Vice Pastor öfwer Uhlå Församblingh Wördige och Wellärde H:r Zachris Ulhegius); KA mf. ES 2038 (rr 28) Limingan käräjät 28.–30.7.1691 s. 109; KA mf. ES 2038 (rr 30) Kemin käräjät 3.–5.7.1693 s. 58 (Insinuerade Kyrkioheerden wedh Ijå Sochns Församblingh Ehrewyrdigh H:r Zacharias Ulhegius een Obligation af d: 14 Julij innewarande åhr); KA mf. ES 2038 (rr 32) Kemin käräjät 2.–3.1.1695 s. 25, Iin käräjät 7.–8.1.1695 s. 54; KA mf. ES 2039 (rr 34) Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–23.2.1697 s. 398 (Fordom Pastoris Ehrewyrdige H:r Zachariæ Ulhegij Änckias dygdesamme Margareta Anders d:rs fordran); KA mf. ES 2040 (rr 34) Oulun ylim. RO 9.3.1697 s. 387–416 (öfwer Saacken emellan Bårgaren här sammastädes Oloff Sigfredsson Teppåi, Commendanten på Cajanaborgh Edell och Manhaftig Henrich Gråå 584, Landz Cammeraren Högwälachtat Henrich Curnovius och Kyrckioheerdens Sahl: Zachariæ Ulhegij Effterlefwerska, dygdesamma Matrona hust: Margaretha Lyttrea, angående een Åker, medh meera der af dependerar, dhe äre twistige om); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun ylim. RO 15.3.1698 s. 1132; KA mf. ES 2041 (rr 37) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–26.2.1700 s. 449. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 80 (XIX), 94 (XXII), 118 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XIX), 21 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 262, 278; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 153; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #184; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 81 #184 (Lisäyksiä ja oikaisuja); A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #120; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 130 (20.12.1664, Petrus Eneholm 1075 och Zacharias Ulekius inkommo emoot Johannem et Benedictum Salonios, anklagandes dem för oförskyldt hugg hoos Dn. Zachariam Petreum, när han pro gradu hade om dagen disputerat), 135. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 197, 204; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 225; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #870D, 928D, 983D, 2025G, 2170D, 2192D, 2332D, 2335D, 2336D, 2339D, 4206D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5710; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2273D, 4153.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Ulhegius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1850>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.