Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1687 Henrik Gråå Henricus Henrici, Ostrobotniensis 3397. * noin 1675. Vht: Oulun ja Kajaanin linnojen komendantti Henrik Gråå 584 (yo (1647), † 1698) ja hänen 2. puolisonsa Elsa Jenderjan. Ylioppilas Uppsalassa 22.7.1686 *Henricus Gråå Ostro-Bothniensis, sub privata Dn. fratris informatione. Ylioppilas Turussa kl. 1687. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Henricus Gråå. Ups. depos. Ylioppilas Uppsalassa 1.8.1691 Henricus Gråå reversus ex Acad. Aboensi post 5 annos. Sponsor ejus est Henricus Brenner. — Sotatuomari. ‡ Mikkelissä 3.4.1704. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #345; KA mf. ES 2043 (rr 41) Kemin käräjät 28.6.–1.7.1704 s. 813 (Dhet föreställte Landtfiscalen wällb:de Johan Matlien som Ländzmans tiänsten förträder Susanna Jacobsdotter barnfödd i Waasa, hwilcken 1702 in Medio Martii födt ett Oächta Flickebarn uthi Uhlå Stadh, hwarföre emedan hon påstodt Henrich Grå wara Fader, och att han henne här i Kemi hambn 1701 för Johannis med barn rådt, hon fullan för detta blifwit till detta Forum remitterat; Men som bemälte Grå begifwit sig till Safwolandh, och sig der oppehållit, så haar han doch oachtadt högwällborne H:r Landzhöfdinges påläggelse sig absenterat; Och aldenstund sedermehra genom wiss berättelse tidender inkommit, dett bemälte Grå förledne wintras dersammastädes genom döden afgått, och hon Susanna som andra resan sig med lönske läger försedt, trägit påstår att blifwa hulpen till sina saligheetz medell, Matlien wijdare hennes bekännelse och anhållan att blifwa för denne sin begångne feehlachtigheet dömd, Rätten heemstälte). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 303, 341; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #345; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 145 (20.1.1692, Inkom h:o Gunnella Andersdotter emot studios:os Joseph. Carlander U459, Henricum Brenner 3141, Laur. Elfwendahl studiosi Hambii [Hamnii] U455 gåsse. Fråg:des effter stud. Grå? Swar:des att han ligger siuk), 384, 401, 408, 415; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 51 (30.3.1695), 53, 92, 97. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 222; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9078; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 28; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3961.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Gråå. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3397>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.