Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1684 Henrik Brennerus Henricus Jacobi, Ostrobotniensis 3141. * Kruunupyyssä 13.9.1669. Vht: Kruunupyyn kirkkoherra Jakob Brennerus (Jacobus Henrici, yo Uppsalassa 7.1625, † 1684) ja hänen 2. puolisonsa Brita Mårtensdotter Gammal tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1684 [Brennerus] Henricus Jacobi [Ostrob _ 160]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Henricus Jacobi Brennerus. | postqvam apud Russos in captivitate per integros 22 annos delituerat, per Divinam gratiam tandem lares ad patrios redux designatus est Bibliotecharius Regius Holmensis et Assessor Regii Antiqvitatum Collegii \ | 8. Henricus Jacobi Brennerus. Inskrifven vid Nationen 1684, under Medicinæ Professoren Elias Til-lands andra Rectorat. Blef fulla 22 år hållen fången i Ryssland, hvarefter han, sedan han derifrån återvändt till fäderneslandet, utnämndes till Kongl. Bibliotekarie i Stockholm och Assessor i Kongl. Antiqvitets Collegium (antiqvitatum Collegium.). Dog ..?. Respondentti 29.4.1687 pro exercitio, pr. Daniel Achrelius 1565. Ylioppilas Lundissa 11.11.1687 A:o 1687 d. 11 Novemb. Aboa Londinum Goth. accessi Henricus Brennerus Ost. Bot. Finlandus. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1690 Henricus Brenner Ostrobothn. [cum Testimoniis ex Acad. Carolina accesserunt.]. Respondentti Uppsalassa 4.12.1691 pro gradu, pr. kreikan kielen prof. Laur. Norrmannus. FM Uppsalassa 10.12.1691. Tutkimusmatka Persiaan 1697–1700. — Matkusti Ruotsin lähettilään Ludvig Fabritiuksen kanssa Persiaan 1697 kooten matkalla tietoja tšeremisseistä, kalmukeista ym. kansoista ja tutkien itämaiden kieliä. Keräsi Armenian, Persian ja Georgian historiaa koskevia käsikirjoituksia. Joutui paluumatkallaan venäläisten vangiksi Moskovassa 1700, palasi vankeudesta 1722. Antikviteettikollegion asessori s.v. Kuninkaallinen kirjastonhoitaja 1724. † Tukholmassa (Klara) 29.8.1732. Naimaton.

Velipuoli: ylioppilas Jakob Brennerus 1537 (yo 1662, † 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #318; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1733/1:52. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 203 (XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 84; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 334, 341; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #318; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 145 (20.1.1692, Inkom h:o Gunnella Andersdotter emot studios:os Joseph. Carlander U459, Henricum Brenner, Laur. Elfwendahl studiosi Hambii [Hamnii] U455 gåsse. Fråg:des effter stud. Grå 3397? Swar:des att han ligger siuk ... Brenner sade sig wara 11[!] åhr), 380–393 (12.11.1694, Rector notificerade, dhet han nu ärnar att företaga dhen dråpmåhlssaken, som i förleden wecka sig tilldragit, nl. 4 Nov. ... Inkom altså bem:te stadzwachtmästare Jonas Pehrsson, som och studiosi Andreas Kemmer 4486, Hindrich Brenner, Joseph Ulbeck 4239, Claudius Jennerjan 4171 O-Bothnienses, och Didrich Tellerstedt Uplandus ...), 393–398 (13.11.1694, Wijdare continuerades nu den i går begynte ransakningen öfwer dråpmålssaken), 398–401 (14.11.1694), 405, 448 (22.12.1694, Studiosorum Mathesii 3352, Brenners, Kemmers och Ulbecks, som för dhet begågne dråpet insatte äro, supplique uplästes at till dhen instundande helg emot säker caution slippa uhr fängelsset. Här på slöt Cons:m att förblifwa wid sin förre resolution); Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 53 (30.3.1695), 63, 65, 93, 96–99 (29.4.1695, Effter detta fattades och jousterades dommen så lydandes: ..., katso 4486), 99, 153 (24.7.1695, Hof Rättens domb ... Anders Kemmer, Henrich Brenner, Joseph Ulbeck och Nicolaus Mathesius böta hwar half mans boot 50 dr s:mt); Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 39. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 369; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 296; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 225 (Brenner Taulu 11); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #35; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #49R, 188D, 3435D, 3437D, 4013G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5720; G. Luther, Plock ur Lunds studentmatrikel. Genos 51 (1980) s. 23; M. Löytönen (toim.), Matka-arkku. Suomalaisia tutkimusmatkailijoita. SKST 502 (1989) s. 59; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #118R, 785, 2720R, 3795, 3873, 4450 (?); Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 802.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3141>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.