Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Lundissa 11.11.1687 Elias Hamnius Elias Olai, Ostrobotniensis U455. Vht: kihlakunnantuomari Olof Hamnius 1890 (yo 1667, † 1689) ja Magdalena Mathesius. Ylioppilas Lundissa 11.11.1687 Elias Hamnius Ost. Bot. Finlandus. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1690 Elias Hamnius, Ostrobothn. [cum Testimoniis ex Acad. Carolina accesserunt.]. — Laamannin sihteeri (1700). Pohjois-Suomen alilaamanni 1701. Oleskeli isonvihan aikana Medelpadissa (1717). Pietarsaaren pormestari 1719. Valtiopäivämies 1723 (edusti Pietarsaaren lisäksi myös Raahea ja Kristiinankaupunkia). † Pietarsaaressa 29.6.1725.

Pso: Maria Bäck tämän 2. avioliitossa († 1746).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 17.6.1719 f. 113 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Elias Hamnius på Borgmestare tiensten i Jacobstad [till hwilken han interims wijs warit antagen] ... medelst Nicolai Vendelii 3048 dödelige afgång Borgmestare beställningen i Jacobstad är worden ledig); KA mf. ES 2086 (ss 19) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.1.1697 s. 117 (H:r Befallningzmans Wälbet:de Lars Bruuns hustru, dygdesamma Matrona, Maria Beck); KA mf. ES 2087 (ss 19) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.9.1697 s. 212 (Crono Befallningz Mannen Wälbet:de Samuel Österbäck, inlade uthi Retten ett Testamentz Instrument af hans Antecessore, Sahl: Befallningzmannen Lars Bruun, Och des nu effterlåtne Enckia dygdesamme Matrona, Maria Bäck, uprättadt som föllier: ... Datum Löföön i Pedersöre d: 1 Martij A:o 1697); KA mf. ES 2088 (ss 22) Pietarsaaren pitäjän käräjät 13.8.1700 s. 581 (Lagmans Secreteraren Wälbetrodde Elias Hamnius), 604; KA mf. ES 2091 (ss 27) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–10.2.1705 s. 1092 (Lagmans Substituten Wälbet:de Elias Hamnius berättade att dess Antecessor matrimonii fordom Befallningzmannen nu mehra Sahl: Lars Brun hafwer förstrecht till Mattz Gabrielson till ett hemmans Bagarnäs ben:d inlösning 100 D:r K:m:t); KA mf. ES 2094 (ss 33) Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–7.10.1711 s. 843; KA mf. ES 2095 (ss 34) Uudenkaarlepyyn käräjät 19.–20.9.1712 s. 1151; KA mf. ES 2042 (rr 38) Kruunupyyn käräjät 7.–8.10.1701 s. 884 (Oplästes een Skrifft som lagmans Substituten wällb:de Elias Hamnius igenom sin Swåger landtfiscalen wälb:de Bryniel Cygnell 2801 i Rätten leet inläggia, derutinnan han berättar sig råkat i Action med Hospitahls Predijkantten här sammastädes Wyrdige H:r Samuel Julenio 2714 der af att han medh egen hand och honom oåthsport ett Fåår, opå hans hollma och af hans Fåår låtit borttaga ... Jag 1791 Underskrefwen, som hans Köttzlige Moors Broder är, eij lärer beqwämbligen kunna eller som een Competens Judex handtaga denne Saak). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 246 (LI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 334; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 252; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 145 (20.1.1692, Inkom h:o Gunnella Andersdotter emot studios:os Joseph. Carlander U459, Henricum Brenner 3141, Laur. Elfwendahl studiosi Hambii [Hamnii] gåsse. Fråg:des effter stud. Grå 3397? Swar:des att han ligger siuk), 381 (12.11.1694, Nu inkom Dn. Elias Hamnius med fullmacht från Nils Mathesius 3352 af d. 12 Novembris), 392, 398, 399, 409, 410, 412; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 50 (30.3.1695), 101 (4.5.1695, Gudmundo Krok Smol., Eliæ Hamnio och Claudio Jennerjan 4171 O-Bothniensibus bewilliades testimonium); Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 39. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8352; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 26; G. Luther, Plock ur Lunds studentmatrikel. Genos 51 (1980) s. 23; O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 160; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7499 (1717); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3873.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Hamnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U455>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.