Helsingin yliopisto

Tiedot

1687/88 Jakob Halicius, myöhemmin Hallitius Jacobus Jacobi, Aboensis 3479. Vht: porvari Turun Kirkkokorttelissa Jakob Knutsson Halis ja Brita Jöransdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 1.5.1685 (in cl. rect. circ. infer., Jacobus Jacobi Halicius Aboensis). Ylioppilas Turussa 1687/88 Halicius Jac. Aboens _ 175. — Rantasalmen vt. kirkkoherra 1692, kappalainen 1693. † Rantasalmella 1704.

Pso: (jo 1694) Kristina Kyander († 1759).

Appi: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692).

Setä: ent. kihlakunnantuomari Matias Halitzius, aatel. 1690 Ehrenhoff 1725 (yo 1664/65, † 1704).

Tyttärenpoika: Muolaan kappalainen Karl Anders Neglick 6983 (yo 1744, † 1778).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 80b; KA mf. ES 1883 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–21.3.1681 s. 230 (borgaren ifrån Åbo Jacob Halis. Katso 482); KA mf. ES 2006 (oo 7) Rantasalmen käräjät 8.–9.11.1692 s. 235 (Vice Pastor här sammastedes Wällärde H: Jacob Hallitzius beklagade öfwer den deffect som här i Sochnen är om Messewijn ... Sal: Probsten U194), Rantasalmen käräjät 6.–9.11.1693 s. 672 (Såssom Opå Caplans bohlet här sammastedes haar icke det ringeste huus här till warit Opsatt och bygdt, af orsaak att den förre 2644, haar brukadh det Jempte sit Skatte hemman der brede wedh, som af egne Medell är bebyggt; Alt så opå nu warandhe Caplans wällärde H:r Jacobi Halitzij ansöckningh, som eij har något bostelle, bewiliade Nembden och Tingz laget, i Anledningh af Kongl: Maij:tz Presterne gifne privilegiers 7 p:, att nu i denne nästkommandhe winter skall fram föras, een Timber ståck af hwar Kyrckiebåga och der at i första Wåhr dagarne will Gudt, medh annat till behör, nödige huus upsättias); KA mf. ES 2007 (oo 8) Rantasalmen käräjät 16.–18.7.1694 f. 31, 37v, Rantasalmen käräjät 5.–8.11.1694 f. 118v; KA mf. ES 2007 (oo 9) Rantasalmen käräjät 29.1.–3.2.1697 f. 7v (Förste gången opbödz Lamminpohia Ryttare hemman här i Sochnen belägit, hwilcket Cappellanen wyrdige och Wällärde H:r Jacob Halitzius af Inspectoren Wälbetrodde Henrich Schmidt för 400 D:r Kopp:r m:t sigh tillhandlat och kiöpbrefwet af d: 16 sistledne Decembris uthwiste, hwar emoth ingen klandrade), Rantasalmen käräjät 17.–19.5.1697 f. 104v, Rantasalmen käräjät 22.–25.10.1697 f. 204v; KA mf. ES 2008 (oo 11) Rantasalmen käräjät 14.–18.3.1698 f. 88, Rantasalmen käräjät 4.–8.11.1698 f. 196 (Såssom den Högl: Kongl: Håff Rätten medelst dess Högrättwijsa Resolution pålagt Anders Wihawain, Petter Metilinen och Erich Tickanen att medh sielf sins Eede befrija sigh ifrån den tiufnadh dhe warit misstänckte före att hafwa begådt i Randasalmi Sochns Kyrckia ... Minä Anders Wihawainen, Petter Metilinen, Erich Tickanen wannon Jumalan ja Hänen pyhen Evangelumins pälä, etteij minä ola warastanut ne 52 D:r 28 ö: Kopp:r M:t cuin täste Randasalmien Pitäjäen Kirkost owat pois tullet, eij likutanut Cappalaisen H:r Jacob Halitziuxen Cappa jonga sanotan ollen Sacristias engo myös tiede, cuca ennennimittetyn warcauden sypä ombi, Nin totta minua Jumala autacon Sielun ja rumin puolesta ... blifwandes denne Relation Högbemelte den Högl: Kongl: Håff Rätten Underdånödmiukeligast Heemstäldh. Juttua on käsitelty aiemmin Rantasalmen ylim. käräjillä 9.4.1697 f. 83); KA mf. ES 2009 (oo 14) Rantasalmen käräjät 24.–25.5.1700 s. 234; KA mf. ES 2009 (oo 15) Rantasalmen käräjät 11.–12.11.1701 s. 302; KA mf. ES 2009 (oo 16) Rantasalmen käräjät 9.–10.6.1702 s. 163 (Rusthållet Kolcko); KA mf. ES 2009 (oo 19) Rantasalmen käräjät 16.–17.10.1705 s. 253 (en skrifft Dat: d: 21 Junii 1703 aff Capellan Sahl: H:r Jacob Hallitio); KA mf. ES 2010 (oo 21) Rantasalmen käräjät 7.–8.10.1707 s. 231 (Capellans Sal: H:r Jacob Halitii effterlefwerska dygdesamma Matrona Christina Kyandra ... anhållandes om någon branstod); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 22 (Capellanen Teeth 3632 haar medelst sitt Bref till underskrefwen Häredzhöfdinge d: 12 nästwekne hujus daterat, förstå låtit, huruledes han alleena der in loco måste oppehålla Gudztiensten, för det ... 2:o hans Collega H:r Jacob förehafft een Reesa till Tafwastlandh, att låta sin Swärmoders Moder (katso 118) begrafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228 (XLVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 59 passim (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 502–503 (isä), 567, 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 34, 40–41, 50, 57, 59, 63, 67, 68; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 31, 32, 37; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 189 (1688:I, pro vale). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 213; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 132; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 185; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #61G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Hallitius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3479>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.