Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1688 Erik Qvist Ericus Nicolai, Arctopolitanus 3527. Kastettu Porissa 24.12.1671. Vht: Porin tullinhoitaja, raatimies Nils Larsson Qvist († 1709) ja Sara Kristiansdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1688 [Qvist] Eric. Nicolai Arctop _ 177. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] Ericus Qwist. | Obiit | Biörneburgi | Studiosus ictu bombardæ infelicissimo | Anno 1699. † ylioppilaana vahingonlaukaukseen Porissa 17.12.1699.

Serkku: ylioppilas Jakob Brask 3601 (yo 1689, † 1694).

Veli: Vähänkyrön kirkkoherra, FM Lars Qvist 3978 (yo 1693/94, † 1714).

Veli: Ahlaisten kappalainen Abraham Qvist 4241 (yo 1696, † 1722).

Sisarenpoika: Porin varapormestari Nils Gottleben 5188 (yo 1712, † 1772).

Lanko: pataljoonansaarnaaja Anders Oselius 2830 (yo 1679/80, † 1692).

Lanko: tilallinen Ikaalisissa Anders Hacks 3725 (yo 1690/91, † 1700).

Kaima: rykmentinpastori Erik Qvist 3336 (yo 1686).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #323; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 41 (27.4.1690, Extractum Registrum /:venia verbo:/ Auditorium in ad Lectiones publicas inscriptione d. 5. Nov. 1689. Facult. Med. Nomina: ... Ericus Qwist), 539 (16.2.1698); KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 3.–6.9.1675 f. 20v (Första gången uplystes det Ryttare hemmanet Greula benemd i Härpå som Nils Påfwellsson Ibidem Borgaren i Biörneborgh Wälförståndigh Nils Larsson för 800 D: K:m:t försålt hafwer); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Ulvilan käräjät 6.–9.3.1685 f. 60 (Härpö, katso 2222); KA mf. ES 1930 (mm 32) Ulvilan käräjät 25.–27.2.1697 s. 111 (Tullnähren i Biörneborg Wälbet:de Nills Larsson Qwist igenom sin Mågh Rådman Wäl:tt Adrian Gottleben tilltaltte ... ifrån Åbo hemföra Nills Larssons stoore båth, hwar på Nillls Larssons Söner med någre andre Studenter från Biörneborg då till Åbo reest), 144 (Sonen Mons:r Erich Qwist); KA mf. ES 1931 (mm 35) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1699 s. 537 (Rådhman och Tullnären i Biörnborg Wählachtat Niels Larsson Qvist kärde opå sitt Rusthåldz Mikola wägnar, belägit i Suålisto by); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 17.9.1690 s. 41 (Bewilliades Rådhman Nilss Larsson attestatum om sine Cautionisters, Nembl:n H:r Anders Oselij 2830, Rådhman Adrian Gotlebens (katso 5188), Rådhman Henrich Mälckers och borgarens Olof Simonssons tilståndh), Porin RO 15.1.1696 s. 1 (Opstegh Tullnären och Rådhmannen Wälbetrodde Nils Larsson Qvist, berättandes huru såssom han Lijckmätigt dett Höghlåfl: Kongl: Cammar Collegij giorde förordningh, hafwer effter handfångne formular sin revers för Tullnäre Tiensten inrättadt och Iembte sin hustru Sara Christiansdotter Underskrifwit, dhen han och nu opwijste Dat: den 2 hujus, dher uthj han medh bem:te sin Hustro till Hans Kongl: Maij:tt Underdånigst förskrifwer och pandtsätter all dheras Ägendomb), Porin RO 17.10.1698 s. 76; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 7.10.1699 s. 78 (Mons:r Erich Qwist på sin Swågers [Adrian] Gottlebens (katso 5188) wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 439, 447, 449–450, 452, 608, 632; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #323. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 213; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4270.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Qvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3527>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.