Helsingin yliopisto

Tiedot

1679/80 Anders Oselius Andreas Abrahami, Ikalensis 2830. Vht: Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675) ja Sofia Paul tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 24.3.1677 (in cl. rect. circ. infer., Andreas Abrahami Ikalensis). Ylioppilas Turussa 1679/80 [Abrahami] Andreas Icalens _ 145. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Andreas Oselius. Ikalensis | Concionator Castrensis. Obiit 1693. Oraatio 16.3.1684. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1685. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1685 (valtakirja 1686). † 11.5.1692. ‡ Ikaalisissa 16.10. s.v.

Pso: 1685 Vendla Nilsdotter Qvist tämän 1. avioliitossa († 1705).

Pson seur. aviomies: tilallinen Ikaalisissa Anders Hacks 3725 (yo 1690/91, † 1700).

Lanko: ylioppilas Erik Qvist 3527 (yo 1688, † 1699).

Kaima: Turun katedraalikoulun kollega Anders Orelius 3230 (yo 1685, † 1692).

/ Jokipiin (1954) mainitsema kollega 1692 ei ollut tämä, vaan Andr. Orelius. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 1a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #266; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1692 f. 56 (KA mf. WA 2067); KA valtakunnanregistratuura 11.3.1686 f. 93 (Fullmacht för H:r Andreas Oselio, att wara Esquadrons Prädikant, under Öf:n B. Otto von Lievens Reg:te Cavallerie), 8.11.1693 f. 646 (Esquadrons Predikantz Fullmacht under Åbo Lähns Cavallerie för Jacob Rungius 2904 ... såsom förmedelst Anders Osselij dödelige frånfälle Esquadrons Predikantz beställningen under Wårt Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie Regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–17.7.1683 s. 1093 (Studiosi Andreæ Abrahami opå Osara begäran), 1096 (katso 2850), Tyrvään käräjät 18.–21.2.1684 s. 1301; KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–20.8.1686 s. 189 (Esqvadrons Presten H:r Andreas Oselius opå Osara hemmans wegnar, kom nu för Rätta och begärte utslag på den iordtwist, som honom och dess grannar utj Pöränjemj Jören Mattzson och Johan Nilsson, sampt Urdiais boar om råår och åwerkan upkommen ähr), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.9.1687 s. 414 (Regementz Pastorens wörd:ge H: Anders Osselii på Osara wägnar begiäran), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.–31.10.1688 s. 817 (Esqvadrons Predikanten wähl:de H:r Oselius); KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.9.1689 s. 1192, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.7.1690 s. 1569; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 21.–24.1.1691 s. 79; KA mf. ES 1967 (nn 9) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–24.2.1692 f. 49; KA mf. ES 1967 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 7.–9.8.1693 f. 373v (Oppå Esqvadrons Predijkantens Sahl: H:r Anders Oselij Enckias hustru Wendla Qwistz wäg:r framsteegh Fendrichen Edell och Manhaftigh Simon Jahan Jack och kärde till Hendrich Clemetson j Hirfwola om Pällisen Sarka Skogz Teegh, som af ålder Osara Börde- och Rustningzhemman tillhördt); KA mf. ES 1968 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.2.1695 f. 91v (Sahl: H:r Anders Oselij efterlåtne Änkia dygdesamma hustru Wendla Qwist, kom för Rätta, och gaaf tillkänna, sig willia afwittra sina Barn Sophia och Sara Andersdöttrar, emädan Gudh hafwer utsedt henne en annan Man, med hwilcken hon ärnar byggia Ächtenskap); KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–20.10.1696 f. 364 (Mons:r Andreas Haakz ifrån Ossara fordrade af dee Wattula Boor Resten för Särckikåski qwarns bygnadh dee af framledne Sophia Paul sig tillhandlat), 367 (Mons:r Andreas Haakz, bewiste medh Borgmästarens Gabriel Keckonij och Rådmans Adrian Gottlebens arfskiftes längd, af d: 11 och 12 Novemb: 1695, att Ossara Bördehemman hans Styfbarn efter deras Fader Sahl: H:r Anders Oselius tillfallit för 550 D:r K:m:t, inläggiandes deriempte Barnens Förmyndares Rådman Nils Larson Qwistz den 16 Septemb: nestl: utgifne skrift som tillåter Haaksen försällia samma hemman, på bästa sätt och wijs skee kan, med begiäran, at det nu nästa Bördemännerne till handa opbiudas måtte, så frampt någondera af dem till inlösandet sig inställa wille, och bleef fördenskull skatträttigheeten widh detta Ossara hemman första gången klanderlöst opbudit, som efter begiäran togz ad notam); KA mf. ES 1970 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.5.1697 f. 195 (bewijste med Köpebrefwet af d: 19 Martij innewarande åhr, Kyrkioherden [Ehrewyrdige Mag: Arfwedh Rothowius 2729] hafwa Köpt aff Mons:r Andreas Haakes Osara Börde och Rusthåldz hemman i Ikalis Pastorat belägit med Ryttare monderingen för 700 D:r Kopp:r M:t); KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.2.1700 s. 1187; KA mf. ES 1967 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–5.10.1700 s. 1527; KA mf. ES 1972 (nn 20) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–14.2.1703 f. 85; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 17.9.1690 s. 41 (Bewilliades Rådhman Nilss Larsson (katso 3527) attestatum om sine Cautionisters, Nembl:n H:r Anders Oselij, Rådhman Adrian Gotlebens, Rådhman Henrich Mälckers och borgarens Olof Simonssons tilståndh); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 22.12.1706 s. 100 (Leutenambten Edell och Manhafftigh Henrich Pijhlrothz fordran på sin Sahl: Swär Faders H:r Andreæ Oselij Sterbhus wägnar til Probsten höghlärde Mag:r Gabriel Fortelium 1129 om dhe wedh Arfskifftedt Åhr 1695 effter sin framledne hustro til Åfwanbem:te Oselij Arfwingar uthlåfwade Tijo Tunnor Spanmåhl), Porin RO 12.1.1707 s. 1. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 340; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 305 (11.3.1686, Fullmacht), 306 (12.3.1686); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 18; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #266; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 168 (1677:II), 171 (1679:I), 173 (1680:I). — Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22 (Anders Osselius); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2169D, 4012D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2787.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Oselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2830>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.