Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Tomas Lauraeus Thomas Gabrielis, Satacundensis 3582. Kastettu Tyrväällä 9.4.1673. Vht: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681) ja Katarina Rajalenius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1689 [Lauræus] Thom. Gabrielis Satac _ 179. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] Thomas Lauræus. | Pastor Regiminis. | obiit Rig:. Respondentti 19.11.1692, pr. Anders Hasselqvist 1906. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Huittisissa) 15.3.1693. — Tyrvään kirkkoherran (isäpuolensa) apulainen 1693, vt. kirkkoherra (1697). Turun läänin jalkaväkirykmentin (Remb. von Funckenin rykm.) rykmentinpastori 1696. † Riiassa 27.1.1701. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #326; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1701 f. 359v (KA mf. WA 2070); KA valtakunnanregistratuura 25.9.1696 f. 509 (Regementz Prädikants fullmacht för Thomas Lauræus), 11.6.1701 f. 517 (Regements Prästs Fullmackt för Gregorius Teet 2960 ... medelst Thomas Laurei dödelige frånfälle, Regements Predijkants beställningen under Wårt Åbo läns infanterie Regemente är kåmmen att blifwa ledig); KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 26.–27.10.1696 f. 397v; KA mf. ES 1969 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.2.1697 f. 111 (Vice Pastoren H:r Thomas Lauræus), 113v (Pastor Regiminis Ehrewyrdigh H:r Thomas Lauræus gaff Rätten tillkänna, att såssom hans Sahl: Fader fordom Oeconomus widh Åbo doomkyrckia Ehrewyrdigh H:r Gabriell Laureus för någon tijdh sedan genom döden är affgången, hwilkens Qwarlåtenskap af Justitiæ Borgmästaren uthi Åbo Högwällachtadt Laurentio Willstadio blifwit uthi Farbrodrens Sahl: Kyrkioherdens Mag:r Josephi Lauræi närwaro, widh Modrens, dygdesamme Matronas H: Catharinæ Rajaleniæ inträdande uthi annat Gifftermåhl med Sahl: Probsten Ehrewördigh H:r Olof Hartman inventerader, och Barnen emellan delt, fordrandes Pastor nu aff sin Moder dhen honom tillfallne portionen, hwar till Probstinnan swarat med uhrsächtan, sigh icke hafwa sine skriffter för handen, att hon kunnat låta een Räckning opsättia ... anhållandes om dilation till näste Ting); KA mf. ES 1970 (nn 16) Tyrvään käräjät 4.–6.2.1699 f. 52; KA mf. ES 1971 (nn 17) Huittisten käräjät 18.–19.2.1701 s. 77 (Coadiutoren herr Johan Turowius 4074 opwijste ett Contract som han och Regementz Pastoren herr Thomas Lauræus, wed det han d: 10 Martii sidstl:t åhr med Milicen skulle uthmarchera oprättat och underskrif:t, angående herr Lauræi börde Rusthåldz Mauriala (katso 22) ben:d cultur sampt häfdande, imedlertijdh som herr Lauræus på samme sin företagne resa wara dröijandes, men i fall han med döden afginge, skulle herr Johan det samme uthan ringaste lösn af Arfwingar få behålla; och emedan mehrbem:te herr Lauræus nyligen uthi Riga Stad genom döden afgåt; dy ansökte herr Johan Turowius att Rusthållet honom till säkerheet måtte opbiudas, hwilket och första resan Lagl: skedde, då ingen där emoth medh något klander sig infan), Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.5.1701 s. 240 (Emedan Landz Fiscalen wälbet:de Engelbrecht Stare å Regementz Pastorens sahl: herr Thomas Laurei Moders dygdesamme Matronans hust: Catharina Rajaleniæ wegnar protesterade emoth det opbud som Coadiutoren H:r Johan Turowius wed förl:t Ting ährhölt på Mauriala Rusthåld); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 1.6.1698; KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 5.3.1700 (Regementz Pastoren wällärde H:r Thomas Lauræus föredrog Rätten, huru som han för någre åhr sedan satt till Uhrmakaren Simon Sorfwar (katso 6038), eett lijtet Uhr att förbättras, föregifwandes sig nu fåth Uhret igen uthaff Simons syster Agnis Sorfwar, men dhet förnämbste dher af wara förfahrit, påståendes samme Uhr kåsta honom Tiugu Richzdal:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #326; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #68; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 190 (1688:II, Thomas Gabrielis ‹Tämä?›), 192 (1689:II). — Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1700R; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 84; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1863R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Lauraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3582>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.