Helsingin yliopisto

Tiedot

1694/95 Johan Thurovius Johannes Thomæ, Satacundensis 4074. Kastettu Huittisissa 13.12.1672. Vht: Huittisten Mommolan Härkälän talollinen Tomas Henriksson († 1703) ja Margareta. Ylioppilas Turussa 1694/95 Turovius Joh. Satac _ 208. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1694/95] Joh: Thurovius | Adjunctus in Hvittis | postea ibidem Sacellanus. Obiit A:o 1730 in Januar. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1697. — Uudenkaupungin kirkkoherran apulainen 1697. Huittisten pitäjänapulainen 1698, kappalainen 1718 (vahv. 1723), samalla kruununvoutina venäläisten määräyksestä isonvihan aikana. ‡ Huittisissa 31.5.1730.

Pso: 1:o 1702 Hedvig Keckonius († 1714); 2:o 1716 Kristina Burmeister († 1750).

Appi: Huittisten kirkkoherra Johan Keckonius 1581 (yo 1662/63, † 1719).

Isän äidin velipuoli: apulaispappi Anders Herkelenius 1255 (yo 1658, † ~1669).

Vävy: Köyliön kirkkoherra Henrik Carmelinus, myöh. Carmelin 5240 (yo 1713, † 1730).

Vävy: Karkun kirkkoherra Gabriel Wegelius 5350 (yo 1722, † 1746).

Vävy: Uudenkaupungin kirkkoherra Johan Höckert 5548 (yo 1727, † 1756).

Sukulainen: pormestari, FM Johan Hertell 11505 (yo 1801, † 1850).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #386; KA mf. ES 1935 (mm 45) Kokemäen käräjät 12.–13.3.1706 f. 160 (Cappellanen ifrån Hwittis S:n Wyrdig och Wällärde H:r Johan Thurovius); KA mf. ES 1969 (nn 14) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 1.–3.3.1697 f. 115v (Johannes Turovius kärde till Thomas Henrichsson ifrån Måmmåla om 1 Oxe Thomas aff hans Broder Borgaren i Åbo Erich Thomasson hafft på lega); KA mf. ES 1971 (nn 17) Huittisten käräjät 18.–19.2.1701 s. 77 (Coadiutoren herr Johan Turowius opwijste ett Contract som han och Regementz Pastoren herr Thomas Lauræus 3582, wed det han d: 10 Martii sidstl:t åhr med Milicen skulle uthmarchera oprättat och underskrif:t, angående herr Lauræi börde Rusthåldz Mauriala ben:d cultur sampt häfdande ... dy ansökte herr Johan Turowius att Rusthållet honom till säkerheet måtte opbiudas, hwilket och första resan Lagl: skedde); KA mf. ES 1972 (nn 20) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 20.–21.10.1703 f. 567v (Crono Befallningzman Wälbetrodde Jacob Callia inlade Högwälborne H:r Landzhöfdingens Jacob Bures till honom ankomne Skrifwelse af den 1 Junij nästl: deruthi han anbefalles, att utsee och föreslå en annan Åboe eller Rusthållare till Mauriala Rusthåldh i Hwittis Sochn /: som Coadiutoren Wällärde H:r Johan Thurovius en tijdh innehaft, men sedan Bördz Rätten hemföll Kongl: Maij:t och Cronan för framl: Crono Befallningzmans Simon Careels Rest och af honom H:r Johan prætenderades Lösen derföre el:r betahlning för Bördz Rätten, har han det i förl: Wåhras öfwergifwit :/ Men der ingen Åboe eller Rusthållare så snart stodo att ehrhållas, skulle Befallningzman Callia så laga, att Åhrs wäxten på något sätt inbergas och af Hästar och Boskap eij må blifwa upäten och förtrampadh, till föllie hwaraf Befallningzman föregifwer, sig wähl ombeflijtat, att få någon, som bem:te Rusthåldh emottaga wille, hwarom han äfwen wähl uthj Kyrckiorne öf:r heela sitt Fögderij Lysa och Kungiöra låtit, Men eij ännu någon dertill ehrnå kunnat); KA mf. ES 1972 (nn 21) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 26.–28.1.1704 f. 48; KA mf. ES 1973 (nn 21) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 26.–29.10.1704 f. 675 (Mauriala); KA mf. ES 1973 (nn 22) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 6.–7.3.1705 f. 171; KA mf. ES 1977 (nn 28) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 25.–29.10.1709 s. 1154 (Medhielparen Wällärde Johan Thurovius ... å des Swärfaders H:r Probstens höglärde Johannes Keckonii wägnar); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 22.3.1697 (Kyrckioherden här j Staden Ehrewyrdige H: Jacob Eichman 1266, beswärade sig där öfwer, att några åhr bort åth skall höö och halm blifwit stulit ifrån hans Lada ... han tillijka medh Studenten Johan Thurovio och Klåckaren Axell gådt till Ladan ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 273 (LV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #386; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #159. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 224, 225; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Huittinen; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 152, 152.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Thurovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4074>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.