Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Johan Forbus Johannes Caspari, Ostrobotniensis 674. * noin 1628. Vht: oululainen porvari, Iin nimismies Kasper Hansson Forbus († 1682) ja Brita Jönsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 22.11.1643 Johannes Caspari Ulo-Bothniensis. Ylioppilas Turussa sl. 1648 Forbus Joh. Caspari _ 34. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Johannes Caspari Forbus. | Sacellanus in Brahestad 1654. Pastor ibidem 1662. ? [Sacellanus in] Ijå 1649 [Pastor ibidem] 1674. ?. — Iin 1. kappalainen 1649. Raahen kirkkoherra 1664, Iin 1674. Puhuja pappeinkokouksessa Oulussa 1670. † Iissä 1678.

Pso: Kristina Henriksdotter Limingius († 1683).

Serkku: Siikajoen kirkkoherra Hans Forbus 2111 (yo 1671, † 1733).

Veli: Oulun pormestari Henrik Forbus U155 († 1681).

Veli: Raahen kappalainen Kasper Forbus U211 († 1664).

Sisarenpoika: Raahen pormestari Henrik Corte 1793 (yo 1665, † 1706).

Sisarenpoika: oululainen porvari Kasper Bäck 4573 (yo 1700, † 1722).

Kaima: Johan (Johannes Caspari) U167.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 63a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #66; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 1.7.2009 (Forbus-veljesten äidin nimi ei ole Brita Henriksdotter Limingius (vrt. Luukko 1946), koska ainakin kaksi toisistaan riippumatonta aikalaislähdettä antaa Britalle toisen patronyymin, lähteinä SSHY Iin henkikirja 1674 Brita Jönsdåtter ja SSHY Iin seurakunnan haudattujen luettelo 1696 Brijta Johansdotter. Merkintään on jälkikäteen lisätty sukunimi Lithovius); KA valtakunnanregistratuura 28.9.1649 f. 202 (Hinrich Christierni, katso 1252); KA mf. ES 1844 (kk 4) Raision ja Maarian käräjät 1.–2.10.1660 f. 91v (een Student, Do:nus Johannes Caspari Fårbus on aikoinaan jättänyt Raision nimismiehen luokse eräitä Jakob Walsteniuksen tavaroita säilytykseen); KA mf. ES 2028 (rr 5) Iin käräjät 20.1.1642 f. 92v (Inladhe ländzman Sigfredh Mårtensson ett köpe breff dat: dhen 20 Janu: 1642 Underschriffuet aff H:r Caspar Forbus lydande om een hans köpe Engh på Ristikari som Iiå boarna tilförende hade gifuit sijn Kyrckioheerde H:r Hendrich (katso 301) och han dhen till Fårbus försåldt haf:r, huilken Fårbus nu till dhess rätte bördemän och ägare be:te Sigfredh Mårtensson och hans medh grannar igen försälier och oplåter för Etthundrade Nittijo D:r Kop:r), Iin käräjät 17.7.1643 f. 218 (Sochnemän bewiladhe Kyrkioherden her Hindrich Upgräfua ett quarnstelle igenom Kåsken Wainio Under Prestebordet), Oulun ja Hailuodon käräjät 20.7.1643 f. 220v (W:tt Caspars Forbuss förrige Befallningzmans Laxresth), Iin käräjät 8.3.1644 f. 305v; KA mf. ES 2028 (rr 6) Iin käräjät 30.1.1646 f. 77v, Limingan käräjät 11.–12.2.1646 f. 89v, Iin käräjät 19.7.1647 f. 248 (Kyrckioheerden [Iin kirkkoherra Henricus Christierni Limingius, yo Uppsalassa 10.1627] företrädde och tillkänna gaff huru såsom han hadhe medh Piuckala hemman bekommitt ett stycke ängh wedh Klöstretz Teegz alemmaises pääs moot store åån och lyfftas op moot Treskett, engh under 6 sätt en höö såsom nu af Nembden och andra witnadhes; Men emedhan Pastor befruchtadhe, dett effter hans dödh hans Successor (katso 1252) skulle sigh medh klöster engen be:te stycken wilia tillägna, dy begärthe han att detta motte ad acta föras och honom der å bewijs meddelas, huilket honom effter Nämbdens witnesbödh meddeltes), Iin käräjät 4.–5.7.1648 f. 348v (Företrädde för Rätten hedherlige man her Joseph (katso 630) Caplaan härsammastädhz gifuandes Rätten tillkänna at såsom han hooss Hans Högwördighet Biskåpen M: Isacho Rothovio ähr misstenckt worden, at hafua mutinerat medh allmogen och otijdigt stämplat effter Pastoratum till at succedera D:num Henricum Christierni här före Kyrkieheerde här i Jiå nu sakeligen hooss Gwdh affsompnat), Iin käräjät 23.–24.2.1649 f. 423v (Saligh Kyrckieheerdens D:ni Henrici Christierni gamble Modher å dess barns wägner), Kemin käräjät 12.–14.7.1649 f. 440 (Caspar Forbuss uplyste Tulkila hemman om ½ Man:ll som Saligh her Gabriells enckia honom i sijn geldz betaallningh updragit hafuer för 200 D:r Kåpparmynt, huilket hemman Casper sedhermehra hafuer uplåtit her Gabriell Christianj (katso 657) för samma wäärde, det nu så wäll som i förra Tingen uplystes doch ingen åklandradhe, Effter det 2. C: i Jorda Balcken); KA mf. ES 2029 (rr 7) Iin käräjät 18.2.1651 f. 210v (Her Johan Fårbus, gaff tillkienna och Uplyste huru sosom Sal:gh Her Hindrich Christiernj Arfwingar, haffwa på arffzskiffte, opdragitt honom deras andeel i Piuckala hemman att inlösa och Possidera, sampt dee partzelar, som i Arfzlängderna, ähre in fördhe, Huilka nu Förste gångon uplystes och ingen emot klandradhe; Bleff och afsagdt att dee Bönder, som Arfwingarna, och till H:r Hindrichz änckia skyldighe ähre höö skola dett betala i Rättan Tidh eller swara till all skadha, som der aff Fölia kan, om boskapen någått wedh kåmmer), 214, Iin käräjät 18.–19.7.1651 f. 303 (Piuckulan suå engh); KA mf. ES 2029 (rr 8) Iin käräjät 9.–10.2.1653 f. 16 (Her Johan Caspari kärade till Joachim Jonson i Kårtuela om dett hööt som her Johan hafuer låtitt berga på Fiskarin lachden saari engh Puikala hemmanetz gamble hefd), Iin käräjät 30.–31.1.1654 f. 198, Iin käräjät 17.–18.7.1654 f. 247; KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 6.–7.2.1663 f. 225v, Iin käräjät 5.–8.7.1665 f. 695 (Piukila hemmanetz kiöp å ½ M:l som H:r Samuel Samuelis 929 af D:m Johanne Forbus för 600 D: kiöpt hafwer, uplystes förste gångan och war eij någon som klandrade), Iin käräjät 22.–23.2.1666 f. 875v (Tomas Tomasson ifrå Uhlo kiärde till Casper Forbus om Rokåiapää, som han förebähr wara undan hans hemman, huilken Engh Casper Forbus af Sahl: H:r Zachrias (katso 838) Capplan uti Uhlo kiöpt hafwer tillijka medh Sumila hemmanedt), Oulun käräjät 10.–11.7.1666 f. 897 (Sunila hemmanet); KA mf. ES 2031 (rr 12) Iin käräjät 18.–19.2.1667 f. 36v, Iin käräjät 10.–11.2.1668 f. 127v (och H:r Gabrielem 715 till deras Kyrkioherde förhiälpa, och H:r Johannem Forbus emodt Sochnens willia för all tillståndande osämia och oreda som der af i framtijden förorsakas kunde icke påträngia i Alldenstundh han tem een gångh frijwilligdt haar öfwer gifwit, sitter nu uti een godh Lägenheet, och ähr een barnlöös man); KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 20.–24.3.1673 f. 217 (Sockn Skrifwaren och Nämbdeman Gabriel Tomasson i Söder Iio insinuerade een Supplic uthi Allmogens och Menige Mans aff Iiå Sochn Nampn Hans Högwördigheet Bijskoppen och venerando Consistorio Åboensj ärnat, angående deras begäran att bekomma Hans Ehrewyrdigheet Herr Jahannem Forbus ifrån Brahestads Församblingh till sin Siählesörijare och Kyrkioherde, Hwilken Skrifft effter hans tregne begäran för Allmogen och Tingslaget uplestes och på Finska uthtolkades ...), Iin käräjät 1.–5.7.1673 f. 241; KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 25.–30.6.1674 f. 572 (Kyrkioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Forbuss tilltalte Nembden och Tingzlaget om Prestegården förehållandes dem huru som des huss af wahnrychtande så myckit onyttige wore att honom omöjeligit faller den kunna nu tillträda, medh förfrågan om dhe efter deras förre betänkiande wore sinnade å nyo på een der till afteknadt läglig ort att upsettia tarfwelige godhe huuss, eller dhe förre som sig böör reparera? ...), 573 (Karhula hemmanet); KA mf. ES 2033 (rr 15) Tutkintapöytäkirja Pyhäjoella 11.6.1678 f. 133 (Länssmans hustru Rebecka Caspersdotter Forbus); KA mf. ES 2034 (rr 15) Iin käräjät 3.–5.7.1678 f. 154 (Dn: Simon Pecklinius U372 proponerade för Nembden och Allmogen, huru såsom Kyrkeherden H:r Johan Forbus som förtijden ähr mycket swagh och Siuklig, hafwer voterat honom till sin Coadjutor och medh hielpare här i Sochnen ... Kyrkeherden sielf icke förmåhr att förrätta någon Gudztienst); KA mf. ES 2034 (rr 16) Iin käräjät 24.–25.10.1679 f. 226v; KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 84 (Cronones Ländzmans Wäl:t Casper Forbus Hustru dygdesam Brijta Jönsdåtter företrädde gifwandhes tillkänna att Hennes man ligger siuk och såledhes uti hans ställe i dhesse beswärlige Krigz tijder hennes mågh Befallningzman Simon Andersson Ländzmans tiensten förestådt, och förrättat, men beswäradhe sigh högeligen öfwer största dehlen Allmogens mothwilligh och obstinatheet sägandhes dhem intet Achta eller Lydha enähr dhee i Cronones Ehrendher något befalte blifwa, anhållandhes Alt sådant Lagl: Corrigeras och rättas måtte ... dy förmantes Allmogen här i Sochnen alfwarligen att dhee bewijsa Befallningzman Simon Andersson, så länge han föreståår tiensten i sin Swärfaders ställe all tillbörligh respect lydna och höörsambheet och honom hwarken medh ordh eller gärningar missfirma eller Dispectera så wijdha hann skiäligen Giör och Låther, wijdh Laga straf tillgiörandes), Iin käräjät 28.6.–1.7.1680 f. 166 (Företogz ytterligare saaken emillan Cronones Ländzman Casper Fårbus eller dhess Fullmechtige Mågh Simon Andersson Kiärandhe, sampt een deehl af Kemi Sochns böndher hwilka förledne winttras på 13:de dagen honom Forbus och hans Fålck öfwerfallit och illa handterat); KA mf. ES 2035 (rr 19) Iin käräjät 28.–29.8.1682 s. 599 (Lentzman Gabriel Cnutsson gaf Retten tillkänna huru han hade trädt i Echtenskaph medh Sahl: Befallningzmans Simon Anderssons Enkia här i Iio, medh hwilken honom åligger dess gamble och Ållderstigne Swär fålk för detta lentzman Wähl:t Caspar Forbus syta och försörja); KA mf. ES 2035 (rr 20) Iin käräjät 22.–24.1.1683 s. 43 (Johan Cnuthsson Pihlman af Sal: Borgmestarens Henrich Forbuses Enckia, dygdesamme hustru Margeta Litthovia fullmechtigat, inlade i Retten en extraderat Reckningh af Sal: Borgmestarens book dat: Uhlå d: 20 Jan: innewarande åhr, hwar medh han fordrade af Sal: Brodrens, fordom Kyrckioheerdens H:r Johans Enckia, hustru Kirstin Henrichz dotter Fyra hundrade Siuttio fyra dal:r 21 ö: Km:t ... fullmechtigen Johan Cnutsson tillstelte, medh förbehåld för Sigfred Jackå des prætension till neste Tingh om desse [Sal: Pastoris] böcker, som han förmente kunna, förmedelst sin Sal: Swerfaders för detta Kyrkioheerdens her i Iio Her Henrichz Christierni honom tillhörige böcker och för 34 åhr fallne arff, igen winna, hwars mågh Kyrckioherden H:r Johan Forbus och war och böckerne uthan twifwel emoot lösen i een så långan tidh oklandrat possiderat), Iin käräjät 16.–18.7.1683 s. 298 (Belangande Sal: Kyrckioheerdens H:r Henrich Christierni döttrars /: som äro :/ Anikas Sons Mattz Johanssons ifrån BraheStad Carin och Brita Hinders döttrars prætension, effter dheres Sal: Föreldrar A:o 1649 fallen som är för 34 åhr sedan, hwilket dhe wille förebära Sal: Kyrckioheerden H:r Johan Forbus hoos sigh innehafft, kunde denne Retten icke optaga, emedan Annika medh sin Man som war Borgare i Brahe Stadh Johan Styrman ben:d stadigt i landet war, som och Carins förra Man Leutenanten Michell Erichsson, fast han mellan åth warit i Riga i guarnison, och seedan denne hennes senare Man Simon Jacku bodt stadigt medh Sahl: H:r Johan Forbus sin Swåger i Sochnen, uthan en så gammal saak och arffordran, ehrkendes af intz werde, effter som dhe icke heller kunde medh dedt ringaste skiehl bewijsa dheres Swåger H:r Johan dedt ringaste arff af dheras emoottagit hafwa, myckit mindre, att dhe i Sal: H:r Johans och des Enckias hustru Kirstins, som i wåhras dödde, lijfztidh, någon fordran på sådant arff giordt; Men för Brita, som för twå dagar ifrån Stockholm anlende togz i Consideration, dedt hon för 19 åhr sedan rest ogiffter och unger ifrån H:r Johan till Stockholm och der hoos i tienst warit och esom offtast till sin Swåger H:r Johan skrifwit, dedt han skulle senda henne något, dedt Caplan H:r Jacob UhlStröm intygade wara skeet och brefwen läsit, emedan Sal: Kyrckioheerden Forbus warit swagsynter; doch aldrig Brita något sendt eller swarat, præsummerade Retten meerbem:te Kyrckioheerden Johan Forbus hafft hennes arffz andehl hoos sig, effter hon och der I sin späda åhr warit, hwilket till 100 D:r Km:t kunde effter affwittringz lengden bestiga ...); KA mf. ES 2035 (rr 21) Saloisten käräjät 24.–28.1.1684 s. 88 (Hans Wördigheet Caplaan H:r Henrich Alholm 2112 fullmähtigat aff Pyhäjoki Sochen, Emedan deras Lendzman Kranck och Siuckeligh, Och Sochneskrifwaren Lam och Meenföör ...); KA mf. ES 2036 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 1.–4.8.1684 s. 128 (Sahl: Lentzmans Petter Tijders Enckia Rebecka Caspersdotter), 129; KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 55 (Casper Jacobzson Fårbus Ifrån Ijå inlade i Rätten Häradzrättens doom, af d: 22 Febr: 1682 öfwer den Förlijkningh, som hans Sahl: Fader Fader Lendzman Casper Forbus j Ijå hadhe ingådt medh Peer Månsson i Kemj öfwer den föröfwat Excess Peer på Lendzman tillfogat), Iin käräjät 20.–22.7.1685 s. 90 (Ländzman Gabriel Knutzson föredrog Rätten, Huru såssom han hadhe inträdt uthj gifftermål medh förre Lendzmans och Herskapz Fougdens Sal: Simon Anderssons Enckia, hwilcken cederat bonis alt dedh hon effter honom hafft hafwer och Undan branden fått berga, Beklagandes Lendzman, dedh han blifwer molesterat af een och ander, Så för Simon Anderssons gäldh, Som och Sahl: Swär faders Casper Forbuses, der han Lijkwäl effter hwarcken dera något till arfz bekommit eller wedertagit sigh någåt till att ahnswara, Begärandes, han måtte fåå Rättens frijkallelse här utinnan för een och anders molest ... så Moor Sahl: Casper Forbuss, Som dottren Simon Anderssons Enkia öfwerlåtit all sin egendom, geldnärerne tilhanda), 103 (Sahl: Borgmestarens Henrich Forbuses U155 Enckia, dygdesamma Matrona Hustro Margetha Litthovia Opwijste för Rätta Höghwelborne H:r Baron och Landzhöfdingens Didrich Wrangels remissorial till Rätten af d: 15 Martij 1684, Jämbwäl och Lendzman Gabriel Knutzsonn, Eett Lijka Lydande, at wedh Häradzrätten skulle Ransakas, om Karhu Karj Lax fiske, Som Sahl: Bårgmestaren Forbuss, af dess Fader ähr worden pantsatt för een ahnseenligh skuldz fordran, hwar emot Lendzman Insinuerade j Rätten Rijkz och Cammar Rådz, Johan Skyttz och Peer Ehrlandzsons breff, Af d: 9 Martij 1676 d: 15 Septembr: Af hwilket bref befans, att dedh Karhula hemman, af ett heelt Mant:ll een tijdh Legat Ödhe, den dhe på Kongl: Maij:tz wegnar gifwit Kyrckioheerden H:r Henrich Johannis (katso 301) till ewärdeligh Egendom, Effter bemelte Hemman ingen för dett ägorne der ifrån wore refne och Distraherade, kunde Uptaga, hwilket Borgmesterskan förmeentte igenom denne gåfwan blifwit Arfwe Hemman, och derföre Casper Forbuss dedh Erfft medh sin hustro, effter dess brodher Sahl: Kyrckioheerden H:r Henrich, och dedh andra 1 Mant:ll till Karhula hemman igenom sytningh bekommit, Såssom börde hemman, Lendzman Inläggiandes Landzhöfdingens Hans Kijless Frijheetz breff på ½ Mant:ll Karhula Ödhe, af Åhr 1644 d: 20 Julij, hwar på 6 Åhrs frijheet åthnutit, Jämwäl och så Landzhöfdingen Hans Kyles breff, af Åhr 1650 d: 8 April på ett Ödes hemman, af Tw Mant:ll, med der på och 4 Åhrss Frijheet, hwilket Borgmesterskan förmeente hennes Swärfader Sahl: Casper Forbus, af seerdeeles tillfälle, igenom godhe gynnares befordran sigh förmåt till hielph, Men hemmanet icke sedhan öde warit, Som dedh Kyrckioheerden H:r Henrich blef gifwit, och af honom bleff optagit, dedh Sahl: Casper Forbus Enckia nekadhe, Oppå des att hemman öde warit, Capellan Wällärde H:r Samuel Litthovius bekände merbem:te hemmanet, icke sedhan H:r Henrich dedh fick, någon sin ödhe legat, Nembden sadhe sigh häruthinnan inttet wetha witna, Effter de eij woro så gamble Männ), Pyhäjoen käräjät 18.–20.8.1685 s. 202 (Befal:n Johan Michelsson och Bookhål:n Carl Kranck Insinuerade j Rätten Sahl: Lendzman Petter Tijders Enckias Hustro Rebecka Forbuses Obligation); KA mf. ES 2036 (rr 23) Iin käräjät 15.–17.2.1686 s. 98 (Dhe twistige Rekningar, som Sahl: Borgmest: Hindrich Forbus Enckia, hustru Margeta Lars doter och dess Swermoder hustru Brijta Jöns dåtter sin emellan wexlatt skolla af fremmande Män, liquideras innom Nest kommande 24 Martj j Uhlå och förordnades på begäran å hustru Brijtas wägnar Häradzskrifwaren Sven Anthonison och Cnuth Alroth), Pyhäjoen käräjät 26.–27.3.1686 s. 284 (För detta Lentzmans Sahl: Petter Tiders Enckia, Rebecka Forbus, giorde Rätten witterligitt huruledes hon inlöst af Herskapz Ombudzman Jöran Zadler 1675 Parpala 2/3 Mantals hemman belägit i Nårby), 287 (Dygdesamme Hustru Rebeka Forbus leet oplysa första gången Parpala 2/3 Mant:s hemman som hon 1677 aff då warande Herskapz Ombudzman Jöran Zadleer för 170 D:r Kopp: m: kiöpt men war ingen som klandrade), Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 665 (Framstegh Cronones Ländzman Christian Albert och gaf Rätten tilkenna, Huruledes sedhan han i Echtenskap förledhen Wårass, medh Sahl: Petter Tijdhers Enckia dygdesamma Hustru Räbäcka Forbus inträdde, förnummit henne sittia i stoor skulldh, hooss een och annan); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–27.7.1692 s. 53 (Lendzmans ifrån Ijå Fullmechtige Johan Matelin 3616 kärde nu som åffta til förenne til Bårgaren Hendrich Kölling ifrån Uhlå, om Salonpensans Eng af 3 stackor eller 8 bande Lass, som wore kommen ifrån Karhula Crono Jordh i Ijå Sochn til Sahl: Mickel Balt i BraheStadh igenom hans Sahl: Swärfadher Casper Forbus, som Karhula hemmanet possiderat, och Balti igen förundt åt Köllingens Antecessor Sahl: Anders Clemetsson för 100 D:r Km:t effter Clemetssons moder wore en af Karhula döttrar); KA mf. ES 2039 (rr 32) Pyhäjoen käräjät 13.–14.8.1695 s. 215 (Dhet inlade Häradzskrifwaren wällbetrodde Erich Munselius een räckningh oprättat utj nu warande ländzman Erich Zimmermans (katso 4646) närwaru emellan bemellte Munselium och för detta ländzmans Christian Albertz Änkia Rebecka Casspers dotter Forbus, angående Kornhuus Spanmåhlen); KA mf. ES 2040 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1697 s. 281 (den Liqvida:on och förening som han med Ländzman Johan Munselio (katso 376) d: 8 hujus öfwer dess antecessoris uthj matrimonio Sahl: Christian Albrechtz skulld ingådt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 39 (IX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 302, 349, 377, 408; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 101; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 157, 165, 172, 192; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #66. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 169, 204, 207; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 222; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #870D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6390; L. Nyholm, Släkten Forbus' äldsta led. Genos 49 (1978) s. 39–45; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 60.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forbus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=674>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.