Helsingin yliopisto

Tiedot

noin 1690 Daniel Kihl Daniel Gabrielis, Tavastensis 3630a. * 29.5.1670. Vht: Jämsän Kaipolan ratsutilan omistaja, vouti Gabriel Jöransson Kijhl († ~1693) ja Anna Samuelsdotter Svanstrupe. Turun katedraalikoulun oppilas 3.10.1683 (in cl. rect., Daniel Gabrielis Kijl filius Praetoris). Mainitaan veljen kirjoittamassa suosituskirjeessä 22.5.1694 ylioppilaana, joka on opiskellut jonkin aikaa Turun akatemiassa. — Helsingin triviaalikoulun kollega 1701–04. Nimitetty Hauhon kappalaiseksi 1704, mutta ei saanut virkaa oltuaan epäiltynä salavuoteudesta. Eli loppuikänsä virattomana pappismiehenä. † Jämsässä 11.4.1757. Naimaton.

Veli: apulaispappi Samuel Kihl 2723 (yo (1679)).

Viittauksia: UUB K 85 s. 399–402 (Georg Kijhlin 3182 kirje Viipurin piispalle, päivätty Helsingissä 22.5.1694: Såssom H:r Niclas Burtz 2826 haar allredan fullmacht på Tuusby Pastorat och i så måtto Collegæ tiensten här wed Scholan är ledig, warandes Jag i den ödmiukeste tillförsicht at Hög Wyrdige Fadren haf:r H:r Erich Broserum så wijda ett Högh Gunstigt minne att han Succederar Burtzen till Öfwerste Collegæ tiensten hwarigenom Classis infima blifwer alldehles Vacant; Altderföre haar Jag i all ödmiuckheet hoos Högwyrdige Fadren recommendera Velat och till Successionen Föreslå Min Fattige Broder Studiosum Danielem Kijhl, hwilcken Wähl någon tijd Warit Wed Academien i Åbo; men för medellöösheet och fattigdom intet kunnat längre Subsistera icke Wetandes Jag huruledes denne min Fattige Broder skulle kunna blifwa hulpen och försörgd ... hälst at Jag dessuthom ännu 2 andra oförsörgde Syskon hafwer om halsen. Mainittu Burtz ei päässytkään Tuusulan kirkkoherraksi, joten kollegan virkaa ei vapautunut vielä 1694); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Längelmäen ja Keuruun käräjät 23.5.1696 f. 119v (Munsterskrifwaren Johan Kijhl ... ber:de Kijhls Broder H:r Daniel Kijhl); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 25.2.1703 s. 11 (Dett anbrachte full:r Collega H: Daniel Kijl Jäf och Exeption emoth Rådman Jakob Reimers som bårgmäst: och Rådh förornade att Ransaka wed Ciämbnärs Cammaren om det legersmåhl som han är beskyldt att hafwa begådt med Anna Claesdåtter, Nembl: att han fält en wijdrig dom emellan H:r Probsten Ignatio och des Sahl: bror H: Georg Kijl, sampt och skall Rådman sig hoos Handellsman Hans Burgman utlåtit, att han Kijhl icke wahra bettre som Anna Clasdåtter och borde han taga henne till ächta), Helsingin RO 12.12.1703 (H: Daniel Kijhl blef framkallat, tillijka medh Anna Claes dåtter); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 24.2.1704 s. 28, Helsingin RO 5.3.1704 s. 32 (Saaken om lägersmålet, emellan Colleg: H: Daniel Kijl och Anna Claesdåtter, företogz, sedan Ven: Consist: Bref af den 4 Jan: 1704 blef opläst att H:r Rector Scholæ Mag: Abraham Carstenius skulle nomine Consistorj wara till städes ...), Helsingin RO 12.3.1704 s. 39, Helsingin RO 6.4.1704 s. 51, Helsingin RO 27.6.1704 s. 83, Helsingin RO 12.11.1704 s. 130 (H:r Rådman Gabriel Hendersson begiärade än ytterligare, ded för detta Collega H:r Daniel Kijl må blifwa instämdt och afwachta sluuth i lägersmåls Saaken); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 4.12.1705 s. 134 (Samma Dato instälte sigh H:r Daniel Kijl som effter dohmens publicerande om lägersmåhlet med Anna Claesdåtter fåth Dilation, betäncka sig om wäriemåhls Edens afläggiande ... will derföre bötha effter Lagh), Helsingin RO 16.8.1705 s. 148–168 (2.12. Uthi Saken emellan Schallmeijblåsaren Sahl: Johan Holms Enckia Hustro Anna Claesdåtter, kärande, och Collega Scholæ H: Daniel Kijl Swarande, Angående dedh hon påstodh och angif:t Kijlen hafwa med henne Afladt dedh af henne d: 17 Octob: 1702 Födde Barnet, ähr detta Rådhstugu Rättens dohm afsagdt i Hellsingfors d: 2 Decemb: Anno 1705. Dedh har fuller Rådhman Wähl:t Gabriel Hinderson (katso 3716) å sin Broordåtters Skallmäijblåsaren Sahl: Johan Holms Enkia hustro Anna Claesdåtters wägnar ...); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 27.1.1706 s. 22 (twisten emellan bemälte H:r Rådman [Gabriel Hindersson] och H:r Daniel Kijhl), Helsingin RO 3.2.1706 s. 27, Helsingin RO 28.2.1706 s. 55, Helsingin RO 11.4.1706 s. 78, Helsingin RO 14.4.1706 s. 79, Helsingin RO 21.4.1706 s. 83, Helsingin RO 28.4.1706 s. 94, Helsingin RO 9.5.1706 s. 99, Helsingin RO 8.9.1706 s. 224 (Emedan H:r Bårgmestarn Jäfwat sigh sielf att sittia uthj twisten emellan H:r Daniel Kijhl, och Handellsman Erich Sillman om Häste kiöpet); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 27.3.1707 s. 45 (Oppå den Supliqve som H:r Daniel Kijl Insinuerade, att hans högwördigheet H:r Biskåpen Doctor David Lundh, förwijst honom till den höglåfl: Kongl: Håffrätt att skaffa sig der ifrån beskiedh huru wijda han befrijat ähr ifrån lägersmåhls Saaken, blef honom till Swahrs meddehlt, Såssom till den högl: Kongl: Håffrätt Bårgmästare och Rådh, Jämpte Stadz Protocollet låtit, afgå den öfwer H:r Daniel Kijl och Anna Claesdåtter hållne Ransakningh och dohm); KA mf. ES 1264 (g 107) Helsingin KämnO 7.4.1698 s. 100 (... Attestera Collega H:r Daniel Kijhl och Studenten Petrus Båga 3987 d: 4:de Aprill att); KA mf. ES 1265 (g 110) Helsingin KämnO 10.12.1701 s. 58; KA mf. ES 1265 (g 112) Helsingin KämnO 26.2.1703 s. 27; KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 22.5.1706 f. 51–59. — E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25, 36; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 180 (1683:II), 182 (1684:II), 184 (1685:II), 185 (1686:I), 187 (1687:I), 189 (1688:I), 191 (1689:I). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 245; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 157; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2617D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Kihl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3630a>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.