Helsingin yliopisto

Tiedot

(1679) Samuel Kihl Samuel Gabrielis 2723. Vht: Jämsän Kaipolan ratsutilan omistaja, rälssivouti ja vuokraaja Gabriel Jöransson Kijhl ja Anna Samuelsdotter Svanstrupe. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 10.5.1679. — Apulaispappi. † (1706). Naimisissa.

Äidin setä: Jämsän kirkkoherra Johan Svanstrupe U83 († 1665).

Veli: Jämsän kirkkoherra, FM Georg Kihl 3182 (yo (1684), † 1701).

Veli: Helsingin triviaalikoulun kollega Daniel Kihl 3630a (yo noin 1690, † 1757).

Veli: apulaispappi Gabriel Kihl 4081 (yo 1694/95, † 1716).

Veljenpojan poika: jämsäläinen rusthollari Gustaf Kihl 7114 (yo 1745, † 1800).

Lanko: Sääksmäen kirkkoherra, FM Elias Woivalenius 1802 (yo 1665/66, † 1714).

Viittauksia: Esko Karisalmen tiedonanto 29.3.2009 (Tieto Samuelin syntyperästä, ammatista ja pojasta, lähteenä KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Jämsän talvikäräjät 1706 f. 8, Jämsän käräjät 8.–10.10.1706 f. 218v–221 saken angående geld som Probstens Sahl: Mag:r Georg Kijhls Enckia dygdesamme Matronan Elsa Steen fordrade af dess Swägerska framl: Lentz:s Johan Kijhls Enckia hust:o Catarina Rewallia ... Lentz:n Johan Kijhls barns förmyndare Capellanen Wäll:de h:r Steffan Swahnstrupe, producerade äfwen förmählte skrift, hwilcken war daterad i Jämbssä Prästegård d: 16 Maji 1701, hwaruthinnan Sahl: Probsten Kijhl tillstår sig haf:a liqviderat med sin broder då wahrande Munsterskrif:n Johan Kijhl om sin egen sampt Simon Kijhls arf ... liqvidation skriften af d: 16 Maji 1701, emellan Sahl: Probst: Mag:r Georg Kijhl, dess broder Munsterskrif:n Johan Kijhl och dess broderss:n Gymnasisten Simon Kijhl, angående deras arf ... angående Sahl: Probstens eget och Medhielparen Sahl: Samuel Kijhls arf); KA mf. ES 1783 (ee 8) Sysmän käräjät 3.–4.2.1660 f. 30 (Dömbdes fordom Lagläsaren Johan Simonsson i Stoorby betala till fordom Kyrckieheerdens [Samuel Svanstrupe] Änckia i Jämpsä Hust: Elizabeth Michielsdotter 2 Tun:r Span:ll och dess wäxt uti 6 åhrs tijdh, hwilchet sig belöper 2 Tun:r Rächnandes 5 Cap:r på Tunnan åhrligen. Så och 5 Tunnor medh 4 åhrs wäxt, som han af henne tillåns tagit hafwer och nu tillstår); KA mf. ES 2000 (nn 62) Oriveden ja Kangasalan käräjät 10.–11.2.1660 f. 449v (som han hoos Sal: H: Samuelis änkia i Jämpsä pantsatt hafwer); KA mf. ES 2001 (nn 62) Oriveden käräjät 10.–11.10.1667 f. 1111v (Företrädde Wälb:ne Johan won Biönlandz Antman Gabriel Kijl och på sin Herres bönders wägna, dhe Toifuila boor, uthj Jämpsä Sochenn, och Takahuhtis Lhän); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan ja Oriveden käräjät 1.–3.3.1669 f. 21v (Företrädde Amptmannen Gabriel Kijll Ifrån Jämpsä Sochn ... hans Principalls Häredzhöfdingens Edell och Wälb:gh Matthiæ Lillieholms Ödhes Hemman i Lahnajoki och Jämpsä Sochn); KA mf. ES 1966 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 2.–3.6.1690 s. 1446 (Munsterskrijfwaren Wälbet: Johan Kijhl af Ryttmestarens Wälb: Gabriel Riddarkorpz Compagnie sampt högwälb:ne H:r Baron och Öfwersten Johan Ribbingz Regemente); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 12.7.1665 (Dito inlades werderingen på Hindrich Sigfridsons Gårdawärde, som till Gabriel Kijhls afbetalning emoth 1033 d:r 30 ö: k:m:t werderat är), Helsingin RO 28.4.1666 (Arrendatoren Gabriel Kijhl prætenderade på ny werdering på Hindrich Sigfridsons gårdh, effter Hindrich, sedan gården wardt werderat, hafuer spolierat gården), Helsingin RO 5.5.1666; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 2.9.1668 (Organisten Erich Bruse (katso 3892) afsade sigh ifrån Gabriel Kijhls gårdh som han här till hyrdt hafuer); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 15.10.1675 (Då förlijktes in för Rätten dieknen Samuel Gabrielis med handsträckningh medh för detta sin Wärd Guldsmeden M:r Johan Fabritius, om een tunna Rågh och een tunna maltmiöl). — Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 496 (studiosus Samuel Kijl), 498.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Kihl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2723>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.