Helsingin yliopisto

Tiedot

1679/80 Niklas Burtz Nicolaus Johannis, Helsingforsensis 2826. Vht: helsinkiläinen suutari, raatimies Johan Burtz († 1708) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Nilsdotter. Ylioppilas Turussa 1679/80 Burs Nic. Johannis Helsingf _ 145. — Helsingin triviaalikoulun ylempi kollega 1686. Valtakirja Tuusulan kirkkoherraksi 1694, mutta ei saanut virkaa ja pysyi kollegana, samalla Helsingin kappalainen 1695. Sysmän kirkkoherra 1701. † Sysmässä 3.6.1712.

Pso: 1685 Anna Brodzenius (elossa 1718).

Appi: Helsingin triviaalikoulun kollega Mårten Broderus, myöh. Brodzenius 491 (yo 1645/46, † ~1684).

Poika: sotatuomari Johan Burtz 5150 (yo 1710/11, † 1757).

Poika: lääninrahastonhoitaja Mårten Burtz 5151 (yo 1710/11, † 1767).

Lanko(?): Björkön kirkkoherra, FM Erik Brumerus 3818 (yo 1692, † 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; UUB K 85 s. 399 (22.5.1694, katso 3630a); KA valtakunnanregistratuura 10.7.1693 f. 383 (Till Landzhöfdinge Carl Bonde Swar, angående des Förslag til Capellanens sublevation i Helsingfors ... Wij see uthur Eder underdånige Skrifwelse daterad d. 27:de passato, huru som I til Capellanens wid Stads kyrckian i Helssingfors Johan Portani ock des Successorers någorlunda Sublevation underdånigst föreslån, at det nyligen vacant blefne (katso U295) lille regale pastoratet Tuusby, som ligger när intil Staden, måtte blifwa annexa til bemälte Capellans Ämbetet, då Capellanen därwid wäl lärer kunna subsistera, i stället han nu ståår fattigdom ock trångmåhl mäste uthslå, beståendes bemälte pastorat allenast af 62 hemman ock et Säterij, för hwilket rustas; Ock länder Eder därpå til nådigt Swar, at I först måsten correspondera med biskopen ock Consistorio, huru wida samme föreslag må wara practicabelt), 22.3.1694 f. 231 (Kyrkioherde Fullmakt för H:r Nils Burtz ... Kyrkioherde Embete uti Tuusby Församling, Borgo lähn och Wijborgz Stifft för tijden befinnes vacant och ledigt), 1.7.1694 f. 403 (Kyrckioheerde-Fullmackt på Tuusby Pastorat i Wiborgs Stifft för Gustaf Hintzberg 3219), 12.7.1694 f. 427 (Till Biskopen och Consistorium i Wiborg att examinera Collegen uti Helsingforss H:r Nils Barts, som af Landzhöfdingen Carl Bonde är föreslagen att blifwa Pastor i Tiusby ... Såsom Oss Landzhöfdingen Carl Bonde underdånigst berättar att Tiusby Pastorat ännu skal wara ledigt ...), 3.12.1697 f. 740 (Til Öfwerste Lieutenanten Klingsporre Swar, angående Rådmannens Johan Burtz Ansökning ... det han måtte blifwa benådad med den resterande halfwa frackten för des Skuta, hwarmed han war befalt at öfwerföra något Manskap til Neumunde, Men medelst en starck stårm förolyckades under den Estniske Wallen; Ock som Wij därtil i Nåder wele hafwa sambtyckt ock bewilliat; Så låte Wij afgå Wåre ordres til Stats Contoiret, at de honom bemälte resterande frackt skola förnöija), 3.12.1697 f. 747, 22.9.1698 f. 573 (Till Cammar Collegium swar ang. frakten för en strandat fahrkost från Helsingforss till Nümünde), 3.2.1699 f. 38 (Kyrkioherde Fullmakt för Elias Messenius ... medelst Jacob Gååsmans 2651 dödelige frånfälle Syssmä Pastorat i Wijborgs Stifft är kommit att blifwa ledigt. Mainittu Elias Zachariæ Messenius puuttuu Akianderin Herdaminnessa Sysmän kirkkoherrojen sarjasta ja hän ehti olla virassa vain pari vuotta), 24.6.1701 f. 548 (Kyrckioheerde Fullmackt för Nicolaus Burtz ... medelst Eliæ Mezenii dödelige afgång Kyrkioheerde ämbetet wid Syssmä Försambling uti Wijborgs Stifft är kåmmit att blifwa ledigt, ock till des ersättiande hos Oss underdånigst föreslås Capellanen i Helssingforss wördig ock wällärde Nicolaus Burtz), 29.12.1712 f. 336 ([Fullmakt] För Pastoren i Croneborg Augustus Hoppenstång U514 att wara Kiörkoherde i Systmäko försambling uti Wiborgs stift effter framl. Nicolaus Burtz); KA mf. ES 1784 (ee 10) Sysmän käräjät 14.–16.10.1671 s. 168 (Cappellan H:r Elias Zachariæ Messenius, vertaa 870); KA mf. ES 1726 (bb 21) Sysmän käräjät 14.–15.1.1701 s. 26 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Elias Messenius); KA mf. ES 1727 (bb 24) Sysmän käräjät 11.–13.2.1704 f. 39 (Kyrckioherden här i Sochnen Ehrewördige H:r Niclas Burtz); KA mf. ES 1728 (bb 28) Sysmän käräjät 1.6.1708 f. 74; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 9.1.1656 (Johan Burtz ... sin Swärfadher Saligh Niels Thomasson); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 27.8.1662 (katso 996); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 18.12.1665 (Då öf:rsågz den ährerörige saak emellan Hindrich Hanssons Lijnwäfwares hustru Malin Peersdotter, och Johan Burtz hustru, hust: Dårdj, hwilken af hust: Malin för Kämbners Rätten är wijdt för tiufwerij, men henne inthet kunnat bewijsas, uthan hon frijdömbd, och denn andra för wijtes måhlet felt till 40 m:r); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 11.4.1670 (Dito fram hades den Tyske Skomakaren Johan Burtz benembd, som op förre Rådstugu dagh medh war tillstädes, och Examinerades om dhet Slagzmåhlet som annan dagh påska hoos Wijnskencken Anders Nielsson skeedt är, Hwilkens berättelse är således: ...), Helsingin RO 21.8.1671 (Uplystes 1 gången M:r Johan Burtz Skomakares Guldringh pantsatt hoos Conrectorem wällärde H:r Johannem Wijssenium 893), Helsingin RO 16.10.1671, Helsingin RO 21.10.1671, Helsingin RO 17.6.1672 (Framhades Tyske Skomakarens Son Johan Burtz och förfrågades honom, hwarföre han ijdkar Borgerlig handtering, och intet giör sin Eedh och aflegger sijn Burp:r effter han längst för detta hafwer låtit sig här inskrifwa? Swarade ...); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 25.11.1678 (Borgaren den yngre Johan Burss); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 9.5.1682; KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 28.2.1685 (katso 3471), Helsingin RO 15.4.1685 (Sahl: Klockarens Erich Hinderssons Enckias Suppliqve blef upläsen, hwaruthi hoon sigh beswärade dhet Landtmätaren Lars Forsell uppå H:r Nicolai Burtz bröllop skall hafwa slagit hennes man, och han nu igenom döden ähr afgången), Helsingin RO 22.6.1685 (Hustro Johanna Christerssdotter sahl: Klockarens Erich Hinderssons Enkia förekom, gifwandes tillkänna, huru såsom hennes Sahl: man emellan d: 2 och 3 Hujus[!] klockan 1 om nattetijdh på H:r Nicolai Burtz bröllop af Landtmätaren Larss Forsell oskylldigt blifwit slagen, hwar effter han straxt sängen tagit, och emellan d: 5 och 6 Dito igenom döden afgick ...); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 13.3.1686 (blef framkallat Hindrich Lang, hwilken effter aflagdan Eedh å book bekände att enär han warit kiömästare på H:r Nicolai Burtz bröllop, haf:r han uthur Cammaren kommit, och seedt att Landtmätaren slagit Sahl: Erich Hindersson een Öhrfijl, så att han fallit under Bordet); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 14.1.1689 (9.9. at handelsm:n Johan Burtz hwilcken om sin sahl: Moders begrafningh hafft att beställa, måtte uthsäga om han hördt ell:r weet at Kyrckioherden förwägrat H:r Nils Gestrenio att Predijka lijkpredijkningen), Helsingin RO 16.2.1689 (Borgerskapetz Åldermän handelsmännerne Johan Burtz och Petter Steen), Helsingin RO 9.9.1689 (Collega Wällärde H:r Nicolaus Burtz Inlade i rätten H:s Högwördigheetz Doct: och Biskoppens höghlärde H: Petri Bångz Citation af d: 19 Aug: Nästledne hwar i han Burtzen Citerat at swara H:r Conrectoren Per Nicander 2667 d: 13 och 14 hujus till de swåra widlöfftigheter som Burtzen skall honom uth bracht, i det Burtzen genom sijne Swågrar och adhærenter upweklat hehla Staden emot honom ...); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 4.4.1692 s. 6 (Det insinuerade Collega wördige och Wällärde H:r Nicolaus Burtz framledne Borgarens Anders Frantzmans Obl:n af d: 1 Maij 1682, hwar medh han tillstår sigh bekommit till lähns af ber:de H:r Burtz Sahl: Swerfader H:r Mårten Brozero 491 300 d:r ...); KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 2.9.1693 s. 127; KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 28.1.1695 s. 3 (h:r Cappellanen Erewördige och Wällärde h:r Niclas Burtz), Helsingin RO 27.5., 3.6. ja 10.6.1695 s. 49 (leth Cappellanen h:r Nils Burtz uppbiuda Elisabeth Henders dåtters gårdh, som han sig tillhandlat för 45 d: 2 ö: k:m:t sampt att han för henne låfwat uppbyggia een lijten Stufwa at boo dher i till sin död dag), Helsingin RO 29.4.1695 s. 56; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 22.2.1697 s. 53, Helsingin RO 29.11.1697 s. 247 (tiufnadt, katso 4771); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 15.2.1699 s. 87; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 17.2.1700 s. 47 (Johan Burtz förreest till sin hustrus Mor Moders Begrafningh till Nurmjärfwi), Helsingin RO 22.7.1701 s. 164 (om Succession till Cappellans Embetet här sammastädes, effter som H:r Nils Burtz berättes blifwit benådat med Syssmä Pastorat, katso 4187), Helsingin RO 25.6.1702 s. 115; KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 20.4.1707 s. 53 (Sahlige Skräddare Ållderman M:r Berendt Göttbergz Änckia hustro Elisabeta Burtz); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 30.10.1661 (H:r Anders Forsman 996 saakfeltes till sine 3 m:r för Stembningz försittiande emoot Johan Burtz Skomakare, om det han skall hafwa slagit hans Son bloduger), Helsingin KämnO 8.8.1662; KA mf. ES 1265 (g 116) Helsingin KämnO 27.8.1707 f. 45 (Skräddaren Berent Giöthebergz Enkia Elisabet Burtz). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 179 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XL); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #156. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 245; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 184; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 319; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 203; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #62D, 115D, 1849D, 1851D, 2624D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 135; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7567 (1718, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #986.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Niklas Burtz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2826>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Burs [Burtz], Nic. Johannis Helsingf. p. 145 || Son af rådman Joh. Burtz i Helsingfors († 1708)? Skolkollega i Helsingfors 1686. Derjemte kpl 1695. Kh i Sysmä 1700. Död 1715.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 179.

Burs, Nic... Död 3.6.1712. (Bergholm).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34.