Helsingin yliopisto

Tiedot

14.12.1662 Jakob Ursinus Jacobus Sigfridi, Viburgensis 1559. Vht luult.: satulaseppä Viipurin Siikaniemellä Sigfrid Karhu (Björn) ja N.N. Ylioppilas Turussa 14.12.1662 [Ursinus] Jacob. Sigfridi Vib _ 72. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1662. d. 14. Decbr. Jacobus Sigfridi Ursinus. [Viburgenses.] Phil. Mag. Lector Viburg. post Pastor in Kerimäki. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1664 – kl. 1665. Respondentti 4.1668 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 26.5.1668. Respondentti 1669 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. — Viipurin triviaalikoulun kollega 1666, rehtori 1668. Viipurin lukion logiikan ja fysiikan lehtori 1672. Kerimäen kirkkoherra 1680. Rovasti (1681). Rantasalmen kirkkoherra 1692. † Rantasalmella 1704.

Pso: 1:o ~1668 Margareta Nilsdotter Lindormi; 2:o Regina Udnie tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Poika: Arnäsin kirkkoherra Nils Ursinus 4137 (yo 1695, † 1725).

Poika: Rantasalmen kappalainen Jakob Ursinus 4855 (yo 1705, † 1733).

Lanko: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Vävy: Kuopion kirkkoherra Henrik Argillander 3489 (yo 1688, † 1756).

Vertaa: professori, FM Jakob Johan Ursinus 7525 (yo 1750, † 1797).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 203a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #42; KA valtakunnanregistratuura 16.10.1672 f. 355 (Fullmacht för Mag. Jacobo Ursino, at wara Physices och Logices Lector i Wijborgz Gymn.), 31.5.1692 f. 276 (Kyrkioherde Fullmacht för Mag. Jacob Ursinio på Randsalmi Pastorat ... såsom förmedelst H:r Anders Kyanders U194 dödelige frånfälle, Probste och Kyrkioherde Embetet uti Randsalmi Sockn i Safwolax är kommit at blifwa ledigt och hoos Oss till dess ersättiande underdånigst nämbnes och föreslås Probsten och Kyrkioherden wid Karimacki, Wällärde Mag. Jacob Ursinius, som gärna åstundar at blifwa dijt transporteradt), 31.5.1692 f. 277 (Collation för H:r Oloff Krogerus 2120 på Kärimackij Pastorat ... såsom medelst Jacob Ursinii befordran till Randsalmi Pastorat, Karimacki gäld är kommit at blifwa vacant och ledigt), 4.6.1704 f. 68 (Kyrkioherde fullmacht för Magister Andreas Henricius 3665 ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Probsten och Kyrckioherden i Randasalmis församling och Wiborgs Stifft Magister Jacobus Ursinus för dess oförmögenhet skull intet widare mächtar förestå berörde Embete, och hos Oss fördenskull dertill underdånigst recommenderes och föreslås Eloquentiæ Lector wid Gymnasium i Wiborg Magister Andreas Henricius uti anseende till dess lärdom och gode gåfwor i predikande ...); KA mf. ES 2003–2004 (oo 5) Kerimäen käräjät 23.–25.6.1681 s. 39 (Probsten och Kyrckioheerden Mag: Jacob Ursinus), Kerimäen käräjät 15.–16.11.1681 f. 69, Kerimäen käräjät 23.–24.1.1682 s. 43, Kerimäen käräjät 23.–25.11.1682 s. 97 (Probsten Och Kyrckioheerden höglärde Mag: Jacobus Ursinus Rätten föredrog, hurusåssom han tillijka med Henrich Silfwendoin skall een Qwarn, som på Silfwendoins Landh belägit är, Reparerat); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Kerimäen käräjät 16.–17.7.1683 s. 109, Kerimäen käräjät 15.–17.11.1683 s. 174 (att deras Klåka söndergången är), Kerimäen käräjät 12.–13.11.1684 s. 156 (dhe bewilliade Medel, till Kyrkiones Måhlandhe, Klåckans upkiöpande), Kerimäen käräjät 28.3.1688 s. 146 (angåendhe een gårdz hyra uthi Wijborgh, katso 2764), Kerimäen käräjät 30.5.1688 s. 191, Kerimäen käräjät 31.10.1688 s. 332; KA mf. ES 2005 (oo 7) Kerimäen käräjät 24.5.1689 s. 170, 181, Kerimäen käräjät 31.10.1689 s. 349 (Kyrckioheerden och Probsten Ehrewyrdige och Höghlärde Mag: Jacobus Ursinus Rätten berättadhe, huru såssom hans Kongl: Maij:tt wår allernådigste Konungh, uthi dhen nya Kyrckiolagen hafwer Stadgat, att Klåckarens plicht skall wara, ungdoomen uthi Lässandhe Informera, och der till behöfwes wed Kyrckan tarfliga huuss, och såssom Allmogen hafwer låtet een stugu och Cammar upsättia, som war ährnadt till Tingzhuuss, men Länssmannen Lorentz Bergh hafwer förnstren der ifrån tagit, så wähl dören, Altså skulle han gerna önska samma bygnadt blifwa Reparerat, och Länssmannen pålagdt Fönstren Restituera); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kerimäen käräjät 10.–13.6.1693 s. 336 (angåendhe någre Swedie upå Prestebohletz i Kärimäkj ägor, katso 2120); KA mf. ES 2009 (oo 18) Rantasalmen käräjät 30.–31.5.1704 s. 181 (Regementz Pastoren Erewyrdige och wählärde H:r Nils Ursinus opwiste i Rätten ett testamente och skrif:ligit instrument underskrefwen af des Sahl: Fader Probsten och Kyrckioherden fordom Ehrewyrdige och Höglärde Mag: Jacob Ursinus de dato d: 18 Marti 1701, där uti han låtit opskrifwa sin Egendom och förmähla hwad hwar och een af Erfwingarne effter hans dödh af qwarlåtenskapen bör bekomma ... 1:o har Sahl: Probsten Ursinus tillsagdt sin då warande hustro Regina Udeni ... 2:o Skall Sonen Jacobus af den senare kullan hafwa att få ... 3:o Bör dottren Christina aff samma kullan få ... 4:o har Sahl: Probstens willia warit att äfwensom dhe andre af des Sahl: hustro Lindormea i den förra kullan hafwa fått ... Sonen Nicolaus ... Föregående Testamente blef här med uppå begiäran ad acta fördt); KA mf. ES 2010 (oo 22) Rantasalmen käräjät 8.10.1708 s. 190–206 (Cronones Länsman Wälförståndig Lars Jöransson anklagade Lieutnantens af Carelska ordinarie Cavallerie Regementet Jacob Zittingz hustro ifrån denne S:n och Mietillä gård Sara Jacobsdotter Ursina ungefär emot 40 Åhr gammal, hwilken förl:ne d: 4 Aug: ett oächta barn födt och det effter födzlen af daga tagit, det hon sammanaflat med en ogifft ung Person Adam Pistolkors ben:d, som förl:ne Sommar i Wiborg sig engagerat under Biörneborgz lähns Fördubblingz infanterie af H:r Öfwerst Lieut:t Stiernestråhls Bataillon, hemställandes Saken Rättens närmare undersökning och utslag ... Länsman frågades om hon någre wittnen har på handen, som kunde någon oplysning i denne Sak gifwa, swarade sig ej andra hafwa än hennes egen Swärmoor Sal: Probstens Mag: Jacob Ursini Enckia, som tillförne haft Lieutnant Zittingz Fader Sal: Capitein Zitting till man, hustro Regina Uddenig, och huusfålcket dem han till Tinget hade låtit kalla ... Dy dömes merbem:te Sara Ursina effter Kongl: Maij:ttz Placat om Barnamord af åhr 1684, sampt det 2 Cap: HögM: B: L: L: att halshuggas och å båhle brännas, hwilcket den Högl: Kongl: Hoff Rättz Högrättwisa omdöme aldra ödmiukeligast hemställes); KA mf. ES 2010 (oo 23) Rantasalmen käräjät 19.–20.7.1709 s. 252 (I anledning af Barna Mörderskans Sara Jacobsdotters yttersta bekännelse för Prästerskapet d: 16 nästl: Decemb:), Säämingin ja Kerimäen käräjät 26.–27.7.1709 s. 256 (Till ödmiukt fölie af den Högl: Kongl: Hoffrättz Ankomne högst Respecterlige skrifwelse af d: 26 nästl: Martii angående Prästerskaetz införsände Relation om Sara Jacobsdotter Ursiniæ yttersta bekännelse, då hon d: 16 nästl:ne Decemb: för sitt begångne Barnamord skulle undergå Lifz straffet); KA mf. ES 2010 (oo 24) Rantasalmen käräjät 18.–19.5.1711 s. 49 (I anledning af Framl:ne Sara Jacobsdotters yttersta giorde bekännelse d: 14 Decemb: 1708), Rantasalmen käräjät 27.–28.9.1711 s. 175; KA mf. ES 1834 (jj 6) Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 24.–26.3.1651 f. 212 (lautamies Sigfredh Peersson Karhu mainitaan takuumiehenä Taipalsaarella); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.10.1658 f. 499v; KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 4.–5.6.1669 s. 45 (Rector Scholæ Trivialis Wällärde M:r Jacob Ursinius framlade Esquadrons Skrifwarens Gabriel Stårckz inrymbningz Zedell, Daterat den 22 Maij 1669, hwar uthi honom inrymmes under Dragone Tienst 1/8 Skatt aff Hindrich Simonssons Ödhe i Tårikala Byy, och 1/8 Skatt aff Ditloff Swartz Ödhe i Watikifwi Byy, begge i Wijborgz Sochn); KA mf. ES 1837 (jj 16) Viipurin pitäjän käräjät 29.–30.8.1670 s. 98; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 2.–5.3.1686 s. 75 (dett een tijdh war anslagit under Magist: Jacob Ursini Dragoune Rustningh för Watikifwj); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 22 (Capellanen Teeth 3632 haar medelst sitt Bref till underskrefwen Häredzhöfdinge d: 12 nästwekne hujus daterat, förstå låtit, huruledes han alleena der in loco måste oppehålla Gudztiensten, för det 1:o Probsten och Kyrckioheerden dersammastedes skall wahra siuklig och af ållderdombs swagheet heelt wahnföhr ... 3:o Probstens medhielpare förrest till Cuopio, som eij skall för än i Februarij Månad igen derif:n förwänttas). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 4 (Karl Wallenius on sekoittanut rovasti Ursinuksen toiseen Rantasalmen pappiin, katso 2152); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 136 (31.3.1672, recommendation); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 5, 16, 52, 257; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 191 (16.10.1672, Fullmacht at wara Physices och Logices Lector i Wiborgz Gymn.); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 7. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 185 V#3752; M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 467; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 322, 326, 328; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 350; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 207; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 311 (af Ursin Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #913R, 3752R; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 28; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 98; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #292, 301H (prom. 1668), 1191R, 3301, 3572R; G. Enckell, Släkten Zitting. SSJ 52 (1996) s. 99 (sisältää korjauksen Regina Udnien tietoihin).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ursinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1559>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.