Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Vilhelm Rancken Vilhelmus Johannis, Aboensis 3642. * Turussa 4.9.1672. Vht: turkulainen kauppias Johan Robertsson Rancken (‡ 1710) ja Kristina Mårtensdotter Schilling. Ylioppilas Turussa kl. 1690 Ranck Vilhelm [Johannis Aboens _ 185]. — Uudenkaupungin maistraatinnotaari 1694, raatimies 1700. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Uudenkaupungin pormestariksi 1721. Valtiopäivämies 1713–14, 1723 ja 1731. † Uudessakaupungissa 11.11.1751.

Pso: 1703 Elisabet Staare († 1766).

Anopin aiempi aviomies: Mynämäen nim. pitäjänapulainen Simon Sylvenius 1309 (yo 1659, † 1678).

Veli: katselmuskirjuri, pappismies Robert Ranck 3130 (yo (1684), † 1724).

Poika: Sahalahden kirkkoherra, FM Engelbrekt Rancken 5913 (yo 1732, † 1766).

Vävy: uusikaupunkilainen kauppias Johan Enroth 7159 (yo 1746, † 1800).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 156b; KA valtakunnanregistratuura 3.11.1721 f. 112 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Wilh. Ranken at wara Borgmästare i Nystad ... medelst framl:ne Joseph Fabermans (katso 4898) dödelige frånfälle Borgmästare beställningen uti Nystad är worden ledig); KA mf. ES 1967 (nn 10) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–14.8.1693 f. 413 (Fendrichens Edel och Manhaftigh Gabriel Barcks Fullmechtige Mons:r Willam Rancken), Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.9.1693 f. 485 (Kyrckioheerdens j Orriwesi Ehrewyrdige Mag:r Joseph Lauræus Fullmechtige Wilhelm Rancken); KA mf. ES 1968 (nn 11) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–7.3.1694 f. 72v (Wilhelm Rancken på Bårgarens [j Nystadh Hendrich Nästi] wägnar); KA mf. ES 1976 (nn 27) Tyrvään käräjät 28.–29.1.1708 s. 69 (Rådmannen ifrån Nystad Wilhelm Rancken ... des Swärmoder Sahl: Landz Fiscalens Stares E:a dygdesamme Elisabetha Hassalenia ... dess Fader Handelsman i Åbo Johan Rancken); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 12.5.1697 (huldskapz och Trohetz Eedh); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 15.1.1698 (Notarien Wilhelm Rancken oppå dess Systers och häradzhöfdingens högwälachtadh Henrich Juslenij 2517 kärestas dygdesamme Christina Ranckens wägnar, anklagade giestgifwaren Gustaf Hallu); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 13.2.1701 (Såsom hans Nåde Högwälborne H:r Landzhöfdingen medelst Fullmacht af d: 11 sidstl:e Decemb: behagat förordna Rådman Henrich Nestenium, /: som utj några åhr förstådt Tiensten utj Rådman Haraldh Ohlsons ställe :/ till Succession effter framledne Rådman Sahl: Oloff Snellman, och Notarien Wilhelm Rancken af samma Dato till Rådmans Tiensten förrättningen för bem:te Haraldh Ohlsson constituera, Så blefwo bägge Fullmachterne nu opläsne; hwar på och han Rancken Rådmans Eeden effter förestafwadh Formular aflade); KA mf. ES 1370 (p 12) Uudenkaupungin RO 2.3.1703 (Rådmans [Wilhelm Rancken] Broder S:r Johan Rancken). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 242 (L), 486 (Tillägg och rättelser. L); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 40 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 118. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 65 (Köpmannasläkter i Åbo, Rancken Tab. 2); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 243 (von Rancken Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 194; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3502D; O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 171; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1553 (1714), 2500 (1714), 2743 (1715), 3979 (1716), 5226 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3427.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Rancken. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3642>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.