Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1677 Henrik Juslenius Henricus Danielis, Aboensis 2517. Vht: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691) ja hänen 1. puolisonsa Barbro Gjös. Turun katedraalikoulun oppilas 29.10.1672 (in cl. rect. circ. infer., Henricus Danielis Iuslenius Wirm.) – 20.3.1677 (test.). Ylioppilas Turussa kl. 1677 [Iuslenius] Henr D [Ab _ 128]. Ylioppilas Uppsalassa 27.10.1682 Henricus Juslerus‹!› [ex Acad. Aboënsi honorificis instructi testimonijs accesserunt.]. Auskultantti 1686. — Turun hovioikeuden asianajaja 1686. Uudenkaupungin pormestari 1693. Pohjois-Suomen alilaamanni 1696. Pähkinälinnan läänin tuomiokunnan tuomari 1697. † 1701/02.

Pso: 1686 Kristina Johansdotter Rancken (elossa 1711).

Lanko: katselmuskirjuri, pappismies Robert Ranck 3130 (yo (1684), † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; KA valtakunnanregistratuura 5.9.1693 f. 519 (Borgmästare Fullmacht för Hindrich Justenius ... såsom Borgmästare Embetet uti Nystad förmedelst den förre Borgmästarens Zacharias Boelij 1552 removerande är kommet att blifwa ledigt), 17.6.1697 f. 384 (Häradzhöfdinge Fullmackt i Nöteborgz Lähn för Hendrich Juslenius ... medelst Sven Lenningz dödelige frånfälle, Häradzhöfdinge beställningen i Nöteborgz Lähn är kommen att blifwa ledig), 5.8.1697 f. 550 (Borgmestare Fullmakt i Nystad för Joseph Faberman (katso 4898) ... medelst Henrick Juslenij befordran till Häradz Höfdinge bestellning, Borgmestare Embetet uti Nystad är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 12.–13.2.1686 f. 1v (Kyrckioherdens Son Stud: Henricus Juslenius), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 21.–22.7.1686 f. 42 (Företrädde Auscultanten Mons:r Henrich Juslenius på Bookhållarens Wählbet:de Alexander Keplerj wägnar), 44, Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 28.–29.7.1686 f. 58 (Mons:r Henrich Juslenius, oppå öfwerstens Wälborne H:r Johan Ribbingz och des respective arfwingars wägnar); KA mf. ES 1846 (kk 8) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 12.–15.1.1687 s. 49 (Advocaten Henrich Juslenius); KA mf. ES 1846 (kk 9) Mynämäen käräjät 20.–22.6.1689 f. 50 (hans Faders Kyrckioherdens Wyrdige och Wähllärde H: Daniel Juslenij Ryttarehemman Mustila eller Kaifwola); KA mf. ES 1927 (mm 17) Vehmaan käräjät 15.–17.5.1688 f. 88 (Advocaten Wählbet:de Henrich Juslenius begiärade ... på des Swärfaders handelsmannens i Åbo Stadh Johan Rancks wägnar); KA mf. ES 1969 (nn 13) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 12.–13.10.1696 f. 331v; KA mf. ES 1842 (jj 40) Kivennavan käräjät 7.–8.2.1701 s. 36 (Såsom Häradzhöfdingen Högwählacht:t Hendrich Juslenius förmedelst des till Rätten införsende skrifw:e af d: 24 Jan: sidstl: beswärar sigh der Öf:r huru såsom Rusthållaren Jören Isacksson if:n Pichlais hoos hwilken häradzhöf:n medh sitt folck förledne höst dagz tagit sigh logemente, och med honom då öf:reens blif:t at skulle öf:r heela wintern underhålla medh höö och halm 3 hästar och 4 köör, men Isackson förwägrat sådant allaredan Juhl tijden); KA mf. ES 1880 (kkk 17) Lopen, Liissilän, Järvisaaren ja Inkeren käräjät 29.1.–10.2.1702 s. 18 (Sahl: häradzhöfdingen Juslenius); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 30.4.1694 (Hans Kongl: Maij:tz wår allernådigste Konungz åth Advocaten j Åbo Hoff Rätt Wälbetrodde Henrich Juslenius meddelte Fullmacht oppå Borgmestare Tiensten här sammastädes, Dat: d: 5 Septemb: 1693 bleff på Swänska och Finska för Borgerskapet opläsen. Då, Borgmest:n Juslenius effter hållit kårt tahl till Borgerskapet, satte sigh j Borgmestare Sätet och Borgerskapet önskade honom där till Lycka); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 1.5.1695 (H:r Borgmestaren Henrich Juslenius, intet än aflagt sin Borgmestare Eedh); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 6.4.1696; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 9.8.1697 (höga Öfwerheeten för någon tijdh sedan, behagat anse honom medh Confirmation på en häradzhöfdinge Tienst utj Nöteborgz Lähn), Uudenkaupungin RO 20.9.1697; KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 15.1.1698 (Notarien Wilhelm Rancken 3642 oppå dess Systers och häradzhöfdingens högwälachtadh Henrich Juslenij kärestas dygdesamme Christina Ranckens wägnar, anklagade giestgifwaren Gustaf Hallu), Uudenkaupungin RO 24.1.1698, Uudenkaupungin RO 7.11.1698 (förre Borgmest:s, men nu mehra häradzhöfdingens högwäl:t Henrich Juslenij gårdh wedh Torget som står till Sahlu, katso U1124); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 29.4.1699; KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 17.9.1700, Uudenkaupungin RO 20.3.1701; KA mf. ES 1370 (p 12) Uudenkaupungin RO 28.2.1703. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 161 (XXXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 162 (1686, bröllop), 262 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 15, 29, 32–34, 44; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 5; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 280; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 113; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 12; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 158 (1672:II), 160 (1673:II), 161 (1674:I), 163 (1675:I), 165 (1676:I), 167 (1677:I, pro vale). — Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 159; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 50; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #114D, 2574G, 2619D, 2619G, 4209D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6274 (1709, leski), 6405 (1710, leski), 6662 (1711, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3427H (vih. 1686).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Juslenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2517>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.