Helsingin yliopisto

Tiedot

(1690) Matias Ithalin Matthias Johannis, Tavastensis 3658a. * noin 1673. Vht: Kalvolan Iittalan Perttulan tilallinen Johan Bertilsson ja hänen 2. puolisonsa Margareta Kristersdotter (Castrenius). Turun katedraalikoulun oppilas 21.2.1688 (in cl. I colleg., Matthias Johannis Ittala Calvolensis. Past. in Pelkänä). Mainitaan ensimmäisen kerran ylioppilaana kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa Loimaalla 6.–8.10.1690. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.6.1699. — Apulaispappi Sääksmäellä 1699. Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Gotth. Vilh. von Budbergin rykm.) eskadroonansaarnaaja 1700. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin (J. J. Maidelin rykm.) rykmentinpastori 1704. Pälkäneen kirkkoherra 1711, pysyi virassa isonvihan yli. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1712. Tuli mielenvikaiseksi ja menetti kirkkoherranviran enolleen 1729. † Pälkäneellä 18.10.1749.

Pso: Anna Krook († 1754).

Appi: Inkoon kirkkoherra Matias Krook 2161 (yo 1671/72, † 1692).

Eno: Pälkäneen kirkkoherra Olof Castrenius U1122 († 1736).

Tyttärenpoika: sotatuomari Karl Gustaf Loffman 7682 (yo 1752, † 1794).

Vävy: Hämeenlinnan pormestari Johan Petter Lang 6285 (yo 1736, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; Markku Haapasen tiedonanto 7.6.2013 (Korjaus Matias Ithalinin isän tietoihin, lähteenä Digitaaliarkisto SAY Kalvola); KA valtakunnanregistratuura 20.4.1701 f. 301 (Confirmation för Bataillons prästen Mathias Italin ... Wij Carl etc. Giöre witterligit at såsom Oss Bataillons predikanten under Wårt Nylandz Infanterie regemente Wällärde Mathias Italin underdånigst till känna gifwer huru som han uti Junij Månad sidstledit åhr fuller är blefwen förordnad till Bataillons präst under bem:te regemente, Men ännun ingen Kgl. Fullmackt derpå unfått, anhållandes underdånigst att wij honom med en nådig confirmation derå täcktes benåda; Altså och emedan Wij därtill i nåder wehle hafwa samtyckt och bewilliat, Ty confirmere och stadfäste wij härmed och i kraft af detta Wårt öpne breef honom Mathias Italin wed ofwanbem:te Bataillons Predikantz beställning, skolandes ha nhafwa att åthniuta sin löhn ifrån den tijden han tiensten wärkeligen tillträdde), 16.2.1712 f. 272 (Confirmation för någre Pastorer på deras lägenheter, hwilkas nampn här in uti uptecknas ... Mathias Italijn Pastor i Pälkana sochn d. 17 Julij 1711); KA mf. ES 1928 (mm 20) Loimaan käräjät 6.–8.10.1690 s. 445 (Hwadh widkommer dett studiosus Matthias Italijn föregifwer Anna Andersdotter i Kåskis förl:e Sommars tillagt honom som hoos henne sutit i medler tidh han ett stoop öhl druckit, stulit Mattz Mårtenssons ib:m fingerwanttar, och efter dem hoos Italijn leetat, hwilcka dhe doch icke funnit, hwarföre Italijn begiärte dett Anna här före straffas måtte); KA mf. ES 1929 (mm 24) Kalannin käräjät 13.–14.2.1693 s. 21 (Ehuruwähl Häradz Skrifwaren S:r Petter Heedman bewjser medelst Häradz Befal:n Wälbet:de Wilhelm Pihl sigh efter hans Nådes Höghwälb:ne H:r Baron och Landzhöfdingens Ordres, reest till Åbo, och således eij kunnat wid detta Tingh Stud:o S:r Matthia Italijn om hans prætenderade löön för Heedmans StiufBarns information, till swars infinna); KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 19.–20.5.1698 s. 647 (På Kyrkioheerdens i Pälkänä Ehrewördigh H:r Matthiæ Lignipæi 556 wägnar förekom Studenten Mathias Italin); KA mf. ES 1974 (nn 25) Kangasalan käräjät 19.–20.10.1706 s. 1439 (Regementz Pastoren Ehrewyrdige H:r Mathias Italin ... des Swärmoders dygdesamma Ingeborg Etolenias Rusthålldh Collola i Pellkenä fierdung, katso 1940); KA mf. ES 1976 (nn 28) Kangasalan käräjät 27.–28.9.1709 s. 775; KA mf. ES 1977 (nn 29) Kangasalan käräjät 21.5.1710 s. 436 (Regementz Pastoren Ehrewördige H:r Mathias Italin föredrog Rätten, det hans Wisthuus, Natten emoth den 12 hujus är bestulen på Collola Rusthåldh ... 2 T:r Korn och 1 T:a Ärtter), Kangasalan ylim. käräjät 8.–10.8.1710 s. 687 (Enkie Pastorskan dygdesamma Ingeborg Etholenia, sampt hennes Stiuf Swärson, Regementz Pastoren Ehrewyrdige H:r Mathias Italin ... des hustru Anna Krok), 693 (Kyrckioherdens [Italins] Broders Mårten Johanssons dreng Gabriel Eskelsson, hwilcken förra är Landbonde hoos Kyrckioherden), 699 (Kyrckioherden Italins Mohrbroder, Caplan Wällärde Olof Castrenius), 712 (Kyrckioherden Italins dreng Mattz Jöransson, som och är hans Syskonebarn, kunde j anseende der till, eij heller admitteras till Eedz. Näillä ylimääräisillä käräjillä tutkittavana olleen renkipojan kuolemantapauksen käsittely jatkuu Kangasalan syyskäräjillä 23.–24.9.1710 s. 788, ylim. käräjillä 29.12.1710 s. 1156 ja (nn 30) 9.1.1711 s. 1 sekä talvikäräjillä 21.–22.2.1711 s. 61); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 9.2.1698 s. 21 (... skohlat icke allenast, om d: 6 hujus sig sammangaddat och stelt för såth för des Son Cancelisten Hans Stolpe, katso 4042); KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 16.9.1697 s. 52 (Een protest den han ombedit Student: Matthiam Italin i Rätten att inlefwerera och Student:n Fullmechtigat igen Erich Wassman samme protest I Rätten att Insinuera), Helsingin KämnO 23.10.1697 s. 74 (Landz Gevalldigern Swen Swahla instälte sig igen klagandes nu äfwen som d: 7:de Sidstledne öf:r Handelssmans Wäll:t Petter Sundz källare dreng Erich Waasman, dett han dess lilla dotter Maria slagit i Ansichtet, och släpet i håret, befahrandes at barnet der af får lyte i ögat och ansichtet, Häremoth Inlade Erich Waasman sin Skrifftel: Förklaring, Föregif:s att han af denne Flickas præceptor Studenten Mathia Italijn under dess bårtowarelsse till Fordom Proubstens i Wichtis Sochn Sahl: Johannis Procopæi 1247 begrafning, warit Ombeden och Committerat att hafwa opsicht öf:r des Disciplans Läsande, tillståendes Waasman at han denne Flicka under dess Läxas afhörande med Fingren gifwit een kinnpuust, men till håårdragandet neekar han alldeles). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 269 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 545 (26.2.1695, Matthias Johannis Kalvolensis), 562 (12.3.1695, Scholperson Matthias Johannis); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 42; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #219. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 307; H. S[oininvaara], Castrén – Ithalin. Genos 20 (1949) s. 17; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150 (!); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 204.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Ithalin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3658a>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.