Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1690 Johan Brax (myös Braxer) Johannes Erici, Uloensis 3709. Vht: Muhoksen kappalainen Erik Brax 411 (yo (1644), † 1698) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1690 Brax Joh. Uloens. _ 189. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1690] Johannes Er. Brax. Uloensis. Collega primo Uloensis. deinde Sacellanus in Paldamo 1712. postea 1736. pastor Carlöensis creatus. statim supremum diem obiit. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1698. — Oulun triviaalikoulun alempi kollega 1698. Paltamon kappalainen 1712. Vangittu isonvihan aikana 1716. Korppoon vt. kirkkoherra 1717. Oleskeli sittemmin Ruotsissa Själevadissa (1718) ja palasi virkaansa Paltamoon luultavasti rauhanteon jälkeen. Hailuodon kirkkoherra 1736 (kuoli ennen virkaan astumista). † Paltamossa 1737.

Pso: Katarina Sigfridsdotter Bonelius.

Appi: Rovaniemen kappalainen Sigfrid Bonelius 578 (yo 1647, † 1701).

Poika: Oulun kappalainen Erik Brax 5450 (yo 1724, † 1738).

Poika: Espoon kirkkoherra, FM Johan Braxer 5451 (yo 1724, † 1742).

Sisarenpoika: Muhoksen kappalainen Johan Svahn 5578 (yo 1727, † 1759).

Lanko: Rovaniemen kappalainen Krister Bonelius 3465 (yo 1687, † 1745).

Vävy: Rovaniemen kappalainen Stefan Gisselkors 6229 (yo 1735, † 1756).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #382; KA mf. ES 2038 (rr 31) Oulun ja Hailuodon käräjät 14.–16.2.1694 s. 252 (Föresteegh Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Erich Brax 411 och berättade huruledes han som nu till een temmeligh ållder kommen, befinner sigh dessmedelst stoora beswärligheeter wara underkastad, så att han iblandh måste förmärkia sigh eij wara så prompt utj expedition af dhe saacker som dess Embete fordra och kräfia kunde, skulle fördenskull högel:n önska att niuta iblandh något understödh, hwilket han förhoppas sigh kunna hafwa att förwänta, af dess Son Johan Brax, som några Åhr wedh academien i Åbo verserat, warandes nu hans åstundan att weta hwadh Allmogens intention wara kunde, om han honom sigh till hielp begiärandes wore, hwilket närwarnade Tingzlagh wardt förehållit, som sigh deröfwer i så måtto förklarade, det dhe gärna önskade att H:r Erich som i många Åhr deras trogen och flitigh lärare i Gudz ordh warit och nu af högh ållder betagen Man kunde genom sin Son blifwa Subleverad, desiderandes fördenskull eij mindre att han der till än befordras måtte, effter som dhe fuller för sin andel och så wijda deras omdömme sigh sträcker ansee honom för een skickeligh person, doch hwadh elliest hans qvaliteter wedkommer hwar om dhe såssom eenfalldigt follk eij kunna gifwa något särdeles betänckiande, lämbna dhe hans högwyrdigheetz H:r Biskopens mogna ompröfwan; hwilket effter begäran sålunda attesteres); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 27.2.–1.3.1697 s. 431 (Oplästes den Skrifft som Coadjutor här i Sochnen H:r Johan Remahl 3468 och Studiosus Dns: Johannes Brax d:n 1 Martij innewarande Åhr uthj åtskillige främmande Mäns närwaru oprättat angående något dem emellan förelupit missförståndh hwilcket dhe af åtskillige skiähl:ge orsaker, emoot hwart annat Compensera och ophäfwa; Och lyder i Öfrigit besagde skrifft så måtto: Undertecknade hafwom till att stiffta godh eenigheet sampt att erhålla all Broderl: kiärleek uthj underskreffne gode Mäns närwaru förlijktz om det Arf som effter Sahl: hustru Ellssa Erichzd:r Brax fallen är, sampt der af förorsakade wäsende och Rättegångz processer ...), Oulun ja Hailuodon käräjät 23.–25.8.1697 s. 133 (Dhet beswärade sig fullan Studenten Monsieur Johan Brax der öfwer: Att sedan som H:r Isaac Gisselkors 3794 kom att tillträda Medhielpare lägenheeten der i Muhos effter H:r Carl Malmsteen skall Tuppurala hemman som der sammastädes till Capplans Bohl ähr anslagit och honom blifwit oplåtit, mycket förfallit som det och än dagel:n aftager och förwärras, emedan H:r Isaac om dess tillbörl: skiötzel ingen åhuga draga will), Limingan käräjät 30.8.–2.9.1697 s. 201 (Handelssman ifrån Uhleå Samuel Niska genom sin laga Fullmächtig Mons:r Johan Brax); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–22.2.1698 s. 295 (Förehades den Suppliqve som Menige Man wedh Muhos Cappell författa och medh deras Boomärckens underskrifft bekräffta låtit, dess medelst dhe andraga, huru såssom deras Siälesöriare der sammastädes H:r Ericus Sigfridi Brax 411 wore för någon tijd sedan medh döden afgången och dhe nu ähre i wärcket begripne, att så mycket dem anstår uthj dess ställe i ödmiukheet föreslå och vocera hans Son Studiosum Dnm: Johannem Brax, så i anseende till ber:de dess Sahl: Faders hoos dem trogne giorde tiänster som Sonens egen skickeligheet, hwilcken icke allenast dess medelst uthan och dess goda gåfwor uthj Predijkningar, hwar med han dem effter undfången veniam Concionandi någon tijdh betiänt, haar af dem förtient ett berömbl:t låford, anhållandes att denne deras sålunda yttrade tancke och wählmeening emoot honom måtte till större säkerheet införas uthj protocollet och honom der å een attest meddehlas), Oulun käräjät 15.–17.8.1698 s. 777 (Dhet inlade Handelssman i Uhlo stadh wähl:t Johan Sigfredson Bonelius (katso 578) å sin Swågers Studentens Johan Brax wägnar Venerandi Consistorii Ecclesiastici d: 14 sidstl: Aprilis uthgifne resolution, dess medelst effter dess Sahl: Faders Cappellanen i Muhos H:r Erich Brax 411 dödh dess Stiufmoder och försörgde Arfwingarne effterlåtes att niuta if:n 1 Maji innewarande till den 1 nästkommande Maji Åhr 1699 ett Nåde Åhr och der wed alla dhe Inkombster, som een Cappellan tillkomma, Men alldenstundh bemällte dess Stiufmoder sig effter wählbemälte resolution eij rätta will, uthan sigh alla desse förber:de förmåhner eenskylt tillägnar, hwaraf Sonen, som nu för tijden sine Studier wedh Åbo Academie idkar och ännu oförsörgder ähr, eij det ringaste sig hafwer att hugna); KA mf. ES 2040 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–23.2.1699 s. 473. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 506; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #382; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #198. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 181, 220, 300; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 221; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3390D, 3452D, 4214G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 170, 196; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7997 (1718).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Brax. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3709>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brax [äfv. Braxer], Joh. [Erici] Uloens. p. 189 || Ob. 382: 1690. Skolkollega i Uleåborg 1699. Kpl i Paldamo 1712. Kh i Karlö 1736. Död 1737.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244.