Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Mikael Wisius Michael Canuti, Aboensis 42. * noin 1624. Vht: Turun räätäleiden vanhin Knut Tomasson Viisas († 1666) ja Gertrud Andersdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Vitius Mich. Canuti Ab _ 3. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1646 – sl. 1647. Respondentti 19.3.1647 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 4.5.1647. Preeses 16.12.1648. Preeses 9.1649. Respondentti 1650(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylioppilas Rostockissa 7.1652 M. Michael Wisius Abo-Finlandus. Ylioppilas Jenassa Wintersemester (10.10.)1652 Wisius, Mich., Aboënsis Suecus. Respondentti Jenassa 9.1653, pr. Ern. Fr. Schröterus. Respondentti Jenassa 12.7.1656 pro licentia, pr. Erasmus Ungepaur. MOT Jenassa 1656. — Turun katedraalikoulun konrehtori 1648, ero 1652. Stettinin kaupunginsihteeri 1657. Narvan pormestari 1661. Götan hovioikeuden asessori 1665. † 1669? Monessa lähteessä mainitaan kuolinvuodeksi 1679, Odencrantzin mukaan Wisius mainitaan vainajana 14.6.1679.

Pso: 1:o N.N. († 1673); 2:o (?) Brita Pahl.

Sisaren poikapuoli: Hämeenlinnan kirkkoherra (Hattulan nim. kirkkoherra), FM Isak Florinus 1471 (yo 1661, † 1676).

Lanko: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660).

Lanko: Keuruun kirkkoherra Isak Lätt 1223 (yo (1658), † 1686).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; KA valtakunnanregistratuura 10.2.1665 f. 4 (Till Cammer Collegium för D. Michaële Wisio på 300 D:r S. M:tt i förähringh); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 531 (Isoniemi hemman som Wällärde H:r Christer Melartopæus 1869 medh sin Swärmodher [Elin Knutsdotter Wisius] emoot en gård i Åbo Stadh sigh ifrån bytt haf:r, bleef nu tridie gången opbudit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 231, 233, 242, 244, 251, 305, 429; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 143 (isä), 170 (isä), 295; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 48 (isä), 90 (isä); Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 172; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 230 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 325; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 95 #78 (19.11.1657, ... ellofva åhr här i Åbo in Philos. graduerades, och sedhan Studium Iuris in Germania i fem åhrs tijdh contenuerat hafwer medh merckeligh flijt och beröm, ...); Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 901; Akademiska konsistoriets protokoll VI 1661–1663 (Uppsala 1971) s. 115 (23.4.1662, Förnembste ärender hwij Consistorium nu sammankallades, ähr dhenne att wij måste efter constitutiones eligera en successorem i sal. Bringii stell, och sökia en sådan att föreslåå, som Gudz nampn till ähra, iustitien till befordran, och Academien sampt dhen studerande ungdomen till beröm och all godt befordran lända kan ... discurrerades hwadh karar best i consideration komma borde ... item Doct. Visium, hwilkens disputation han erudite befinner skriffwin wara ...), 116, 117. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 220 V#4309; J. Odencrantz, Kongl. Götha hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning (1803) s. 49; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 262; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 267; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #227; K. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. II. HArk 17 (1902) s. 313; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 202; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2695G, 4287R, 4294D, 4309R, 4441–4442P; Y. Blomstedt, Oikeustieteen tohtoreista ja tohtorinväitöskirjoista 1600-luvun Turussa. Lakimies 62 (1964) s. 699; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #907; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 44; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1614R, 1647R, 3371R, 4165R, 4421, 4422.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Wisius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=42>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.