Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 4.1626 Mikael Wexionius, aateloituna 1650 Gyldenstolpe Michael Olai, Smolandus U8. * 16.2.1609. Vht: Växjön hospitaalinsaarnaaja Olof Angermannus (Olaus Olai) ja Gunilla Erlandsdotter (Stolpe). Växjön koulun oppilas 1617. Ylioppilas Uppsalassa 4.1626 Michael Olai Smolandus | (Wexionius postea Gyldenstolpe). Oraatio Uppsalassa 9.6.1627. Respondentti Uppsalassa 29.10.1631 pro gradu, pr. kreikan kielen prof. Joh. Stalenus. FM Uppsalassa 13.3.1632. Lähti nelivuotiselle ulkomaanmatkalle Saksaan ja Hollantiin 12.1633, vieraili Wittenbergin, Marburgin (Stiernman: Magdeburgin), Groningenin ja Leidenin yliopistoissa. Ylioppilas Marburgissa 10.1.1634 – 1636. Ylioppilas Leidenissa 30.5.1636 Michael Wexionius Suecus. 28 [ann.], J. Piti useita oraatioita Turussa professorina. Preeses 25.5.1650 pro doctoratu. MOT Turussa 18.6.1650. — Smålandilaisen osakunnan inspehtori 1643, Smålandilaisen ja Länsigötanmaalaisen 1653. Fil. tiedek. promoottori 1647 ja 1653. — Växjön koulun rehtori 1638. Turun akatemian käytännöllisen filosofian (valtiotieteen ja historian) professori 1640, samalla ylim. lainopin professori 1647. Akatemian rehtori 1641–42, 1653–54 ja 1654–55. Aateloitu 1650. Turun hovioikeuden aatelisluokan asessori 1657, samalla Pohjanmaan tuomiokunnan tuomari 1666–70 sekä Vättlen, Askimin ja Östra Hisingenin kihlakuntien tuomiokunnan tuomari Ruotsissa 1667–70. Omisti tiloja Rymättylässä, Raisiossa ja Liedossa. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1647. Valtiopäivämies 1650. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1657. † Turussa 28.6.1670.

Pso: 1637 Susanna Nilsdotter Crucimontanus († 1669).

Serkku: viipurilainen raatimies, varapormestari Sven Wexionius, myöh. Modenius 1277 (yo 1658/59, † 1697).

Veli: lainopin professori, FM ja MOT Olof Wexionius 437 (yo 1644, † 1671).

Poika: rykmentinmajoitusmestari Gabriel Gyldenstolpe 741 (yo 1649/50, † 1666).

Poika: kansliapresidentti, diplomaatti, kreivi Nils Gyldenstolpe 742 (yo 1649/50, † 1709).

Poika: Turun hovioikeuden asessori Daniel Gyldenstolpe 743 (yo 1649/50, † 1691).

Poika: kihlakunnantuomari, professori Samuel Gyldenstolpe 1427 (yo 1660/61, † 1692).

Poika: everstiluutnantti Karl Gyldenstolpe 1830 (yo 1665/66, † 1710).

Poika: majoittaja Gustaf Gyldenstolpe 1831 (yo 1665/66).

Tyttärenpoika: majuri Nils Mikael Silfversvan 3305 (yo 1685/86, † 1759).

Vävy: teologian professori (Lundin nim. piispa), FM ja TT Enevald Svenonius 132 (yo 1640, † 1688).

Viittauksia: KB Biographica vol. Ig 13 (KA mf. FR 466); KA valtakunnanregistratuura 30.9.1646 f. 561 (Confirmation för Magistro Michaele Wexionio Professore i Åbo på ett hemman Jackola ... ett hans eget skattehemman Jackola be:dt vthi Merimasko Sochn, i Finlandh beläget, det quitt och fridt för deraf gående skatt och uthlagor at niuta), 16.5.1650 f. 339 (Till Grefwe Pär Brahe, att låta Creera M. Michaëlem Wexonium och Johannem Matthiæ Gartzium 374 till Doctores Juris), 18.9.1650 f. 411 (Donation för Doctor Michael Wexionius på någre godz i Finlandh), 19.10.1650 f. 440 (Sköldebref för D. Michael Wexionio), 18.12.1650 f. 621 (Till Hoffrätten i Åboo för Doctor Michael Gyllenstolpe at blifwa antagen till Assessor, när någon vacantie sigh öppnar), 30.8.1652 f. 523 (Melioration för Michel Gyllenstolpe på ett hans egit Skattehemman uthi Finlandh Masko Häradh och Reso Sockn belägit), 1.8.1662 f. 306 (Öpet breff för Assessoren Michael Gyllenstolpe at wara förskonter för fierdeparts räntan utaff sine gårdar), 1.8.1662 f. 307 (Till Cammaren för Assessoren Michael Güllenstolpe att dhe skole liquidera medh honom och sedan sökia till att contentera), 19.3.1664 f. 32 (Confirmation för Assessoren M. Gyllenstålpe uppå twänne hemman i Finlandh Ingois och Hiena uthi Åbo Lähn och Lunda Sochen), 15.6.1665 f. 108 (Donation för Assess:n Gyldenstålpe på 1 hemman i Finnlandh vnder Nork. B. ... hemmanet Grännäs i Finnlandh, Åbo Lähn och Nago Sochn belägit); KA mf. ES 1783 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 24.1.1656 f. 549 (Professoren Wälb: Michaël Gyllenstolppe Läth göra Anfordring hoos Capiteinen Matz Brant opå tije Richzdaler, som Branten honom för Frachten Under hans saaker ifrån Callmar och till Stockholm skulle skyldigh wara, och sådant till at bewijsa, Läth præsentera Bårghmästare och Rådz i Åbo, den 30 Junij 1647, Utgifne Attest). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10 (1650. 18 ejusdem [Junii] Promotio Doctoralis in chatedrali aboënsi); Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 277; R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 146 (18.6.1650, Skedde Doctoratus Juris vthi Choret i Åbo domkyrckia, och tå bleff M. Michael Olai Wexionius vnder Biskopen M. Jsaaco Rothovio juris Doctor. Sedhan vnder Doctore Michaële Wexionio, bleff Dn. Johannes Matthiæ Gartzius juris Doctor), 217, 229, 234, 238, 239; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 40; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 171 (20.5.1669, ‡ frw), 176 (30.7.1671, ‡ assessoren Michael Gyllenstollpe), 177 (30.10.1671, Betaltes sal. assessorens Michael Gyllenstolpes begrafningh); G. G. Molin (†) och P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses II 1626–1645 (1968) s. 342 #278. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 151; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 114; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 437; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 118; C. O. Arcadius, J. A. Franzén och E. A. Zetterqvist, Växjö stifts herdaminne [I] (1921) s. 275; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 171; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 210 (Gyldenstolpe Tab. 1); F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia. SSV 21 (1937) s. 31; T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 494 (Gyldenstolpe Tab. 1); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 380; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #144G, 150G, 151G, 152G, 153G, 155G, 157G, 159G, 160G, 163G, 164G, 189G, 243G, 1005G, 1006G, 1007D, 1738G, 2066G, 2675G, 2677G, 2678G, 2680G, 2684G, 2690G, 2691G, 2696G, 2754G, 2755G, 2759G, 2760G, 2765G, 2834D, 3674D, 3676G, 3679G, 3702D, 3743D, 3902D, 3909G, 3917G, 3922G, 3925G, 3926G, 3927G, 3935G, 3939G, 4279–4425P, 4281G, 4283G, 4290G, 4297G, 4303G, 4308G, 4310G, 4313G, 4318G, 4321G, 4323G, 4324G, 4325G, 4330D, 4330G, 4331G, 4333G, 4335G, 4336G, 4337G, 4339G, 4349G, 4350G, 4355G, 4359G, 4360G, 4370G, 4387G, 4396G, 4401G, 4412G, 4422G, 4441G; Y. Blomstedt, Oikeustieteen tohtoreista ja tohtorinväitöskirjoista 1600-luvun Turussa. Lakimies 62 (1964) s. 691–697; M. Isotalo, Historianopetus Turun akatemiassa 1640–1713. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 197; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 98; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 29; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #8, 16, 24, 251, 262, 285, 615, 638, 667, 714H (‡ 30.7.1671), 810, 814, 822G, 824, 850, 1035, 1036, 1040, 1102, 1275D, 1362, 1400D, 1530, 1535G, 1535, 1553G, 1554–1719, 1652G, 1720, 1732D, 1735G, 1941, 2020G, 2122G, 2122, 2184G, 2236, 2237, 2239, 2257D, 2428, 2696, 2861D, 3202, 3298, 3300, 3305, 3319, 3394, 3779G, 3779, 3983, 4138G, 4157G, 4248, 4262, 4387; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 377; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 293.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 24.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Gyldenstolpe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U8>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.