Helsingin yliopisto

Tiedot

22.11.1671 Isak Pihlman Isaacus Erlandi, Neostadiensis 2136. * Uudessakaupungissa 23.11.1650. Vht: Uudenkaupungin kaupunginsihteeri Erland Håkansson († 1690) ja Brita Isaksdotter Bruun. Uudenkaupungin pedagogion oppilas 19.4.1659. Porin triviaalikoulun oppilas 18.3.1665. Ylioppilas Turussa 22.11.1671 [Pihlman] Isaac [Erlandi Neostad _ 107] Rect. Ac. 241. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1671/72] Isaacus [Erlandi Neostadienses. | Pihlmann] | obiit Aboæ Prof. Eloqv. Respondentti 27.11.1675 pro exercitio, pr. Jakob Flachsenius 787. Ylioppilas Uppsalassa 30.5.1678 Isacus Pijlman [Aboa accessere honesto ornati testimonio.]. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1681 – sl. 1682. Respondentti 24.3.1682 pro gradu, pr. Erik Tigerstedt 794. FM 7.12.1682 priimus. — Boreaalisen osakunnan inspehtori 1704–07. — Turun katedraalikoulun laulunopettaja 1681, lehtori s.v., konrehtori 1683, rehtori 1685–98, samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1685–1707 ja henkilökohtaisen palkkapitäjänsä Maskun kirkkoherra 1689–98. Turun akatemian kreikan ja heprean kielten professori 1697 (virkaan 1698), kaunopuheisuuden professori 1704, samalla palkkapitäjänsä Turun suom. seurak. kirkkoherra 1698. Akatemian rehtori 1701–02. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1693. Valtiopäivämies 1693. † Turussa 21.4.1707. ‡ Maskuun.

Pso: 1682 Anna Johansdotter Lund (elossa 1716).

Veli: Rymättylän kirkkoherra, FM Håkan Pihlman 2135 (yo 1671, † 1714).

Poika: luotsitirehtööri, FM Johan Pihlman 4333 (yo 1698, † 1734).

Poika: valtiokonttorin kamarikirjuri Isak Pihlman 5001 (yo 1707, † 1745).

Lanko: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697).

Vävy: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726).

/ Turun läänin jalkaväkirykmentissä luutnanttina palvellut Abraham Pihlman (* ilmeisesti kirkkoherran poikana Maskussa 2.6.1695) muutti Ruotsiin. Siellä 27.4.1739 syntynyt poika Abraham Pihlman otettiin Uppsalan katedraalikouluun 1.11.1754 ja yliopistoon 12.6.1761, lopulta Markimin kirkkoherra 1787, † 16.7.1796. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Bor. osak. matr. #141, tilikirja s. 24 (1671: Isaacus Pijlman \ Honores Magistri adeptus. 7. Dec. 1682); HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 416 (8.6.1707, Wittnesbörd om Sal H Prof Pihlmans hafde tiänster och förwaltningar); KA valtakunnanregistratuura 21.4.1689 f. 518 (Kyrkioherde Fullmacht för Mag. Isac Pijhlman, jempte sitt Rectorat uppå Maschå Sochn och Försambling ... såssom Maschå Försambling wid Åboo Stadh är förmedelst framledne Kyrkioherdens Erici Istmenij 749 dödelige frånfälle, worden uthan Siählesörjare ... H. M:t Konung Gustaf Adolph skall hafwa af d. 4 Febr. 1616 förordnat, att Scholemästare i Åbo skulle försees med Reeso Sochn, som är i samma Härad, och skall under Nådendahls Pastorat lagdh wara ...), 20.5.1697 f. 302 (Professors Fullmakt för Isac Pihlman ... medelst David Lunds 2257 befordran till Theologiæ Professionen wid Åbo Academie, dess härtills förträdde Lingvarum Professio därsammastädes är kommen att blifwa vacant oich ledig), 22.6.1697 f. 412 (Till Landzhöfdingen Creutz swar angående Successionen till Kyrkioherde Embetet wid Swenske och Finske Församblingarne i Åbo), 6.4.1698 f. 281 (Fullmacht för Mag. Herman Ross 3498 att wara Rector wid Cathedral Scholan i Åbo ... Rectoris förwaltningen wid Cathedral scholan i Åbo medelst Mag. Isaci Pihlmans befordran till Linguarum Professionem wid Academian, är worden vacant och ledig), 28.5.1698 f. 393 (Till Biskopen Doct. Joh. Gezelium swar, angående 2:ne Pastoraters separation och besättiande uti Åbo Stadh), 14.12.1698 f. 703 (Fullmakt för H:r Simon Waccenio 3201 att wara Pastor uti Masko och Åbo Stifft ... Kyrkioherde Embetet uti Masko försambling och Åbo Stifft, förmedelst Magister Isaac Pijhlmans befordran till Finska Stads Pastoratet är kommit till at blifwa vacant och ledigt), 18.5.1707 f. 80 (Professoris fulmacht för Israel Nesselius U448 ... medelst Isaac Pihlmans dödelige frånfälle, Professio Eloquentiæ wid Wår Academia i Åbo är kommen at blifwa ledig), 7.12.1707 f. 131 (Fullmacht för Professor Historiarum et Philosophiæ Moralis wid Åbo Academien Magister Johan Munster 2581, på Kiörckioherde beställningen wid Finska Församblingen uti Åbo stadh uti framledne Isac Pihlmans ställe); KA mf. ES 2038 (rr 31) Limingan käräjät 1.–3.3.1694 s. 337 (wedh sidst öfwerståndne visitation her i Sochnen haar utj hans högwyrdigheetz H:r Biskopens 1785 ställe för någon infallen Opassligheet Rector och Consistorialis Ecclesiastici Aboensis Ehrewyrdigh och Högwällärde Mag:r Isaac Pijlman sålunda förafskedat att ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 137 (XXXII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 59, 60, 63, 65; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 257, 265, 281; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 241, 243, 293, 325; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 247; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 165–167, 192, 194–197, 620, 627, 629, 632; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 253; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 343 passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 53, 146; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 258, 260, 262; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 162; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 292; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #114D, 741G, 879R, 963R, 986G, 999G, 1434G, 1465D, 1845D, 2166G, 2192D, 2192G, 2928–2951P, 2930D, 3374D, 4013D, 4013G, 4016D, 4054G, 4195G, 4199D, 4212D, 4229D; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 112; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 126; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1604 (1714, leski), 2792 (1715, leski), 4030 (1716, leski), 5977 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #52G, 1094D, 1141R, 1973, 2273G, 2567, 2574, 2777, 3067G, 3068–3076, 3313H, 3320D, 3863R, 4380H, 4434; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 701.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Pihlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2136>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.