Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 7.7.1628 Claes Thesleff Claudius Johannis, Viburgensis U16. * noin 1612. Vht: viipurilainen porvari, raatimies Hans Thesleff († 1615) ja Katarina Stråhlman tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 7.7.1628 Claudius Johan. Wiburgensis. Vihitty papiksi 19.1.1630. Ylioppilas Tartossa 4.5.1632. Respondentti Tartossa, pr. teol. prof. Andr. Virginius. Ylioppilas Leidenissa 29.9.1632 Claudius Joannius Suecus 20 [ann.], Pol. Ylioppilas Königsbergissä 4.7.1633 Claudius Johannes Thesleff, Wiburgo-Carelia, pastor quondam castrensis apud Rigensis, iur. FM (ulkomailla?). — Turun jalkaväkirykmentin (Jakob Scotten rykm.) rykmentinpastori 1632. Viipurin triviaalikoulun konrehtori 1635. Viipurin lukion fysiikan lehtori 1641, teologian lehtori 1653–66, samalla Viipurin saks. seurak. saarnaaja 1645–57, Viipurin linnan ja Siikaniemen kirkkoherra 1650–57 ja Viipurin tuomiorovasti 1657–66. Valtiopäivämies 1650. † Viipurissa 15.8.1666.

Pso: Anna Eriksdotter (jäi leskeksi).

Veli: Turun hovioikeuden asessori Petter Thesleff U65 († 1663).

Sisarenpoika: Viipurin pormestari Justin von Brochen 771 (yo 1650, † 1670).

Vävy: Jääsken kirkkoherra, lehtori, FM Anders Korhonius, v:sta 1656 Heinricius 1084 (yo 1655, † 1673).

Vävy: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Benjamin Krook 1691 (yo (1664), † 1675).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 3.2.1645 f. 21 (Till Landzhöfdingen Knut Lilliehöök [Karl Mörner], för Mester Claes Tessleff), 19.10.1650 f. 442 (Collation för M:r Claes Theslef upå Sikaniemi Pastoratet at behålla iemte Lectoraten), 16.11.1650 f. 561 (Lijfzdags frijheet på någre hemman för M:r Claes Theslef etc.), 17.6.1657 f. 335 (Fullmacht för M:r Clas Theslef at wara Kyrkioheerde i Wijborgh), 24.7.1667 f. 140 (Öpet breef för hustrw Anna Erichzdotter, Sahl. Kyrkioheerdens I Wijborgh Theslefs enkia på tw nådh åhr); KA mf. ES 1832 (jj 3) Rannan käräjät 8.6.1640 f. 7v (Mester Claus Tessleff Conrector i Wijborg, hafuer i ofuanbe:te Huistuppula by, af höga öfuerheeten et ödes hemman, begäradt optaga); KA mf. ES 1833 (jj 4) Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.10.1646 f. 171 (Nisalax by), Säkkijärven käräjät 30.6.1648 f. 206v; KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 27.–29.6.1645 f. 82v (Kom för Rätten höglärde Hr: Claudius och fråsadhe sigh thet Hemanet i Huistuppula under 1/4 skatt Jord som han åhr 1641 hafwer uptagit medhan han alz ingen nytto där aff altt sedhan hafft hafwer och sijnom landboonde Lars Pullo tilleghnar att possideera, hwarföre dätta där å Tinghz wittne medhdeles), Viipurin pitäjän käräjät 30.6.1647 f. 58v (katso 2182), Viipurin pitäjän käräjät 11.–12.7.1648 f. 70 (M: Claudij Landbonde j Niemela Nills Tåicka); KA mf. ES 1834 (jj 6) Säkkijärven käräjät 19.6.1651 f. 187v, Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.11.1651 f. 199v (Företrädde Tollenährens i Wijborgh Hindrich Gutradtz (katso 2182) och Läsemestaren där sammastädes M: Claudij Thesslefz fullmechtigh Påål Thesseff, och högeligen beswärade sigh uthöfwer Hindrich i Råckala, dedt han wåldsambligen, uthj månge åhrs tijdh hafwer brukat och fäldt Swidielandh öfwer Råån på Niemelä och Huistuppula ägor), 201, Säkkijärven käräjät 3.4.1652 f. 330, Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.6.1653 f. 375v, Säkkijärven käräjät 9.–10.6.1653 f. 378; KA mf. ES 1834 (jj 7) Säkkijärven käräjät 10.–11.7.1654 f. 146, Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.7.1654 f. 150 (Munckin Nijtu), Säkkijärven käräjät 18.–19.9.1654 f. 152, Säkkijärven käräjät 18.1.1658 f. 369 (Företrädde Kyrckioheerden ifrån Wijbårgz Nårre förstadh wällärde Mag: Claudius Tessleff ... den Jordetwist uthj Nijsalax som w:be:te Kyrckioheerde en lång tijdh hafwer warit strijdigh), Säkkijärven käräjät 1.–2.12.1659 f. 565 (Kyrkioherdens i Wijborgh M:r Claes Tesslefz Fulmechtige, Hindrich Hansson, framkom och begärade att hans bonde Matz Johansson i Nisalax, måtte förhöras, till hwilken han hade betalt Rentan af hemmanet, för än M:r Claes der före Rosstienst uthsatte. Witnade altså ber:de Matz Johansson, att M:r Claudij brodher, Paulus Tessleff, hade i någre åhr warit såssom een Aptman där öfwer, och opburit uthlagorne, effter Kyrkioherdens Stiuffaders Sahl: Härman Böökz (katso 4266) och ber:de Kyrkioherdens Modhers Disposition, och de 3:ne åhren näst för än M:r Clas begynte Rosta för Hemmanet, Hade han, effter Kyrkioherdens Modhers befalning, betalt Rentan i 2:ne åhr till Sahl: Jochim Freese, och ett åhr till Herman Bröijer. Sedan hadhe M:r Claes begynt rosta för Hemmanet, och ifrå den tijdhen räntan Nutit), Viipurin pitäjän käräjät 3.–4.12.1659 f. 571; KA mf. ES 1835 (jj 8) Viipurin pitäjän käräjät 28.2.–2.3.1661 s. 19 (Skeps Majoren Manhafftigh Petter Hållender Ridder (katso U316) lät genom sin Fullmechtige Rådmannen M: Haquinum Javelinum inläggia een Lagmans doom, dat: den 17 Jan: 1654 ... Ängen Rasalax, hwilken tilförende skall wara kallat Kaistelax ängh, Ligger på fasta landet emellan Niemela och Huistuppula, Och skall nu kallas Munckennijtu ... Här emoot inlade M: Claudij Thessleffz Fulmechtige M: Benjamin Krook 1691 een troowärdigh vidimerat Copia af för detta Rijkz Rådetz Sal: H:r Claes Christerssons Horns till Åminne, öpne breff, dat: den 26 Novemb: 1613, dervthj han, emoot 100 RD: H:r Thure Christersson Horn, och sedermera Högbe:te H: Claes Horn af Hans Cröel försträckte penningar och Wahrur till 53 Dal:r Sölf:r mynt, pantsätter ber:de Hans Cröel denne dem tilhörige ängen Munckenijtu jämbte een ödes tompt och een Steen boodh, widh Klöstret i Wijborgh belägen. Hwilken pant ber:de Hanss Cröels effterlefwerska hustro Anna Pååls dotter Justen, hafwer, förmedelst sin skrifft den 6 Junij 1640 daterat, öfwerdragit till sin Lijfztijdh åfwanbe:te M:r Claess Thessleff ... Sententia ... och dess förvthan kan ingen framtees, som weet att Munkenijtu någon sin är kallat Kaistelax nijtu; Altså finner Rätten skäligt at erhålla M: Claess Thessleff widh sitt Laga fångh ... Här emoot inlade Skepz Majoren Peter Ridder wadh penningar Under Lagmannen); KA mf. ES 1835 (jj 9) Säkkijärven käräjät 6.–7.6.1662 s. 45 (Niselax), Säkkijärven käräjät 21.–22.6.1662 s. 70 (Kyrckieheerden i Wijborgh M:r Claess Thessleff läth genom sin Fulmechtige Swen Olofzson inläggia een Vidimerat Copia af H:s Maij:tz Drottningh Christinæ breff, dat: den 19 Octob: 1650 hwar uthj honom, i blandh andre hemman och legenheeter, gifwes och skänckes 1 skatt ödes jordh i Neselax by och SäckJärfwj Sochn, som hans Stiuffader Härman Böök på behageligh tijdh hafwer warit förundt, bidiandes, att emedan han täncker sökia att niuta den skatten under Sätherijs frijheet, dedt fördenskuldh honom måtte blifwa gifwit ett bewijss, huru medh samma landh och hemman beskaffat är); KA mf. ES 1835 (jj 11) Viipurin pitäjän käräjät 21.–22.10.1664 s. 48; KA mf. ES 1836 (jj 13) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 14.–16.5.1666 s. 64 (Prowesten M:r Claes Thessleff), Viipurin pitäjän käräjät 14.–16.6.1666 s. 58; KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 3.–5.12.1673 s. 115 (Då begärade fordom Kyrckioheerdens Sahl: M:ri Claudi Tesslefs Enckia H:o Catharina Erichzdotter det måtte ransakas huru det är beskaffat medh dhe 2:ne Hemman i Koukala by och Wijborgz Sochn); KA mf. ES 1838 (jj 21) Säkkijärven käräjät 18.–19.2.1678 s. 9 (fordom Kyrckioheerdens Sahl: M:r Claes Thessleffz Sohn Borgaren Clas Thessleff); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 11.–14.2.1685 s. 9. — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 247; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 49 (25.11.1635, Fullmacht att vara Conrector i Wijborg; myös IV s. 105); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 84; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet II (1893) s. 255, 264; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 69 (4.4.1657, rekommendation till Wiborgs pastorat), 81 (17.6.1657, Fullmacht at wara Kyrkioheerde i Wijborgh), 277 (24.7.1667); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 47; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 146 (19.10.1650, Collation upå Sikaniemi Pastoratet at behålla iemte Lectoraten), 150; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 94, 160; Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. I 1544–1656 (hrsg. v. G. Erler, 1910) s. 344; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 159 (18.9.1666, Kyrckioherd:n M:r Claudius Thesseleff begr. i kyrckian); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #34. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 219; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 332; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 314, 317, 321; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 408, 429; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1298 (Theslef Taulu 2); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 84; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3921D, 3966D, 4378D; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 145 (Thesleff Tab. 2); M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 66; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1885D, 1899D, 3790, 4206R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Thesleff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U16>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.