Helsingin yliopisto

Tiedot

(1674) Henrik Savonius, myöhemmin Schavonius Henricus J., Nylandus 2322. Kotoisin Tuusulan Hyrylästä (Skavaböle). Respondentti Turussa 1674(?, Lidén), pr. Petter Bång U182. Stipendianomus 8.5.[1675?]. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1675 – sl. 1676. — Juvan kirkkoherran (appensa) apulainen. Rykmentinsaarnaaja (1680). Kuninkaallisen majesteetin suositus Juvan seuraavaksi kirkkoherraksi 1680, mutta tuomiokapituli nimitti virkaan toisen. Lammin Kosken Hl. kappalainen 1693. † 1702.

Pso: 1:o Katarina Mattsdotter Ignatius; 2:o (jo 1694) Kristina Kass (jäi leskeksi).

Lanko: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Ignatius 1904 (yo 1667, † 1710).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (8.5.[1675?]); KA valtakunnanregistratuura 26.5.1680 f. 258 (Till Biskopen i Wijborg, att accommodera Regementz Predikanten Hindrich Saronium fram för någon annan till Pochos Pastorat ... Ehuruwäl Wij Eder för detta i Nåder anbefalt hafwe, att I skulle sökia att accommodera Regementz Predikanten Henrich Savonium medh något först vacant blifwande pastorat i Edert Stift, så beklagar ändoch ber:de Predikant sigh, att han ännu intet skal wara ihugkommen, fast än åthskillige lägenheter hafwa warit widh handen, anhållandes derföre om wår nådige Fullmacht på Jochos Sochn i Nyslotz Lähn, som nyligen igenom dess Swärfaders [Juvan kirkkoherra Matthias Nicolai Ignatius, † 1680] dödelige afgång är vacant blifwit, och intercederandes för honom Öfwersten Arfwidh Gyldenär, och Sahl. Johan Baranof, hwilka uthi Sochnen hafwa deras Godz och hemwist. Det är alt derföre här igenom till Eder wår nådige willie och befallning, att I bem:te Savonium medh ber:de Jochos Pastorat fram för någon annan skole söka att accommodera. Sedan om Wij hade warit försäkrade att det woro Regalt, han nu strax wår Fullmacht der på skolat bekomma), 2.4.1681 f. 261 (Till Consistorium i Wijborg, att Bronnerus (katso 3666) förblifwer wid Jockas Pastorat ... Wij hafwe uthur Eder för någon Tijdh sedan hooss Oss inkombne underdånige Skrifwelse ersedt, huruledes I för än Wår förordning för Regementz Predikanten Henrick Savonio at blifwa accommoderad medh Jockas pastorat, Eder kunnig war, hade förordnat vice Pastoren Abraham Bronnerum, som en gammal wäl meriterad och skickelig Prestman till att wara kyrkioheerde uthi bem:te Försambling, och fördenskull anhålle at han dher wid må blifwa maintinerad, helst emedan samma Pastorat intet är något regalt gieldh ...), 6.4.1682 f. 232 (Till Biskopen D:r Peer Bång för Hindr. Savonio ... Wij hafwe troo Undersåthe etc. i nåder sedt och förnummit af oss underdånigst öfwer lefwererade Supplique och documenter, huru såsom Kyrkioherden i Jockas Sochn och Nyslots lähn Hindrich Savonius är för sine Regementz Predikantz tienster wedh Wåre Armeer i Skåne och Lijfland så wähl som och för dess goda lärdom och lefwerne förmedelst twenne Wåre skrifwelser af d. 4 Octob. 1677 och 26 Maij 1680 kommen effter sin Swärfaders Mathiæ Ignatii dödelige afgång till be:te pastorat och dherpå uppå Biskopens Mag. Carstenii och samptl. Consistorialium förordning medh heela församblingens goda nöije och hugnadh introducerad worden. Oct i fölie dheraf 2½ åhrs tijdh suttit i roolig possession, och at dherjempte vice Pastor i Tarpalsari Abraham Brunnerus som allenast tillförenne af någre fåå församblingars ledamöther, som af församblingen intet warit befullmächtigade är kallad ... Och som han nu wår nådige förklahring underdånigst söker, fölier dhen härmedh således, att han Brunnerus ingen prætension må eller medh skiähl och godh grund kan göra på Jockas Pastorat ... Wij fast slutit hafwe, att Savonius wedh Pastoratet skall förblifwa, och dess fördehlar nyttia och åthniuta); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 29.–30.5.1682 s. 47 (hafwer fådt i dhe dagar förnimma af Krigzpredikanten i Skafwaböle H:r Henrico Savonio, det skulle en myntz förfalskare warit ifrån Wijborgh på flychten lööskommen); KA mf. ES 1723 (bb 13) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.–19.1.1692 s. 2 (hans husbonde [i Helssinge Kyrckeby 1684] H:r Hindrich Scavonius), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 11.–12.7.1692 s. 84 (Ehuruwehl Capelan H:r Hendrich Schavonius förebära will att Trompetaren Dawedh Dewitz har kiöp aff honom een des häst); KA mf. ES 1724 (bb 16) Lammin käräjät 25.–26.11.1695 s. 363 (Capelanens H:r Hendrich Schavoni Attest); KA mf. ES 1724 (bb 17) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.7.1696 s. 154 (Capelanens H:r Hendrich Schavoni hemman der sammestädes [i Skafwaböle]), 192 (Emedan Elias Mattzon i Hanaböhle försutit stembningen ... att comparera och swara Capelanen Wällärde H:r Hendrich Schavonii Fullmächtige Zacharias Plagman angående 1 Förgyltt Rjkz D:r och der widh hengiande een Sölfkedh som Capelan hoos Elias panttsatt); KA mf. ES 1725 (bb 17) Hollolan ja Tennilän käräjät 16.–17.9.1696 s. 285 (Förekom Capelanen Wällärde H:r Hendrich Schavonius opwjsandes Cronones Befallningzmans skrifft af d: 9 nästledne Maj des medelst honom är tillåtit att tillträda ett förlammat Cronohemman i Pårfwola by och Tennilä Sochn som under Sigfredh Simonssons nampn i Cronones Jordbook opföres om 2 1/4 ö: land 1 hem 1 B: 2 K: och 3/8 M:ll som effter Commissions förmedlingh Ränttar uti ordin: 15 D: 26 ö: 33/40 p:r Sölf:r m:t och som bem:te hemman skall alldeles förlammat liggia, begiära fördy Capelanen nu att der om lagl: ransakas måtte); KA mf. ES 1725 (bb 18) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.8.1697 s. 191, 202; KA mf. ES 1725 (bb 19) Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–15.2.1698 s. 110; KA mf. ES 1725 (bb 20) Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–15.5.1700 s. 281 (Cappelan Wähllärde H:r Henricus Schavonius inlade i Rätten Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens d: 3 Aug: 1699 honom meddelte frijheetz breef på ett Crono Ödes hem:n i Porfwola by och Tennilä S:n), 289; KA mf. ES 1726 (bb 20) Hollolan ja Tennilän käräjät 20.–21.11.1700 s. 503 (Såsom Johan Eliesson Buller i Hyfweneula eij kunde neeka, det ett Swijn af honom eller des syskon blifwit så illa slagit, att ägaren Cappelan H:r Henrich Schavonius warit nödsakadh det samma att slachta); KA mf. ES 1726 (bb 21) Hollolan ja Tennilän käräjät 17.–18.6.1701 s. 148 (Emedan närwarande Sochnemän af Koskis Cappel godwilligt uthfäste sig willia wedh tillfällen framköra een timmerstock, eller någon dhel af andre Materialier till Cappellans böhletz i Hyfweneula Reparation, som till Huusen är mechta förfallit); KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 6.–7.6.1702 s. 99 (Framhades altså sedermehra Henrich Schavonius, som äfwen wedh det förelupne slagzmåhlet warit i Träskända, och som så wähl den angifnes fader som den aflednes Enckia oplåto honom wittnes eden så bleef den samma honom och förestafwadh; hwar öfwer han giorde fölljande berättelse), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.11.1702 s. 219 (Cappelan H:r Olof Combenius ... han såssom een ensammer Präst wedh Koskis Cappel eij kan för den d: 20 hujus infallande Allmänne tacksäijelse dagen, och Gudztienstens behörige förrättande opwachta wedh detta ting); KA mf. ES 1729 (bb 30) Lammin käräjät 24.1.1710 f. 25v (en attest under sahl: Cappellans Hendrich Scavonii Enckias hustru Christina Kass nampn); KA mf. ES 1801 (gg 22) Pielisjärven käräjät 23.–28.2.1703 s. 66 (Oppbördzskrif:n Sigfred Schavonius een ogifft dreng hwilken första gången medh een ogifft kåna Gertrud Hortanatar begått Lönskel: fältes till 10 D: S:m:t sampt att uthstå kyrckioplicht och afbidia församblingen); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Tuutarin käräjät 19.–23.8.1689 f. 101 (Capellanen här i Församblingen H: Erich Skavonius); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Tuutarin käräjät 29.8.–2.9.1693 s. 268 (infunno sigh nu här wid Rätten så wähl Probsten H:r Doct: Johan Reuter, som Capellanen H:r Erich Schavonius, att låta sina påberopade witnen, uthi dhe widh sidst håldne Visitation, dem emellan Vice Versa opkombne twister, lagl: afhöra, katso 3860), 273 (Tillspordes Altså H:r Erich, hwadh witnen han hade att producera? ... Hwar på Doct: 1. jäfwade den första Attesten Sub Lit: A. gifwen af Commiss:n och Arrendat:n Johan Hinrichsson Kors (katso 4315), emedan Attestanten wid sidsta Visitation råkat i träta medh Doct:n derföre han sade sigh blifwa förorsakat, att taga emot honom action, der till medh wore han medh Schavon: när beswägrat, så att Schav: för detta ägdt till hustro Past:is H:r Masalini 1361 syster, ägandes nu för tijden Masalinus Korsses syster, hwilket såssom det war bekant, så kunde be:te Attest icke ansees); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Tuutarin käräjät 26.–31.8.1695 s. 274 (Amptman af Asikala Andreas Schavonius, klagade, klagade, att bonden under samma Godz Ivan Hodarson af Särkila by, nästleden wåras på Håfwet medh yxa i handen, uthmant honom medh skieldz ord kalland:s honom håfs Råtta och Tiuf ... een Schavonius Slächtinge trätt medh Ivan); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Tuutarin käräjät 20.–24.1.1696 s. 64 (Amptman Andreas Schawonius örkade på Saaken, derföre han i sidsta Tingh d: 31 Aug: Ifwan Hodarson tilltahlt), Tuutarin käräjät 16.–20.6.1696 s. 238 (Comministern utj Duderoff wördigh och wehllärde H: Johan Laman 3062 trädde för Retten, inlefwererandes på dess hustrus dygdesamme Helena Kaxes wegnar, ett aff honom Laman underskrifwit och nu oprettat Original Inventarium öfwer den qwarlåtenskap, som dess Antecessor Matrimonij wehllärde Sahl: H: Erich Schavonius widh dess dödh effter sigh lembnat, och widh Lamans inträde i Echtenskap medh bem:te Schavonij Enckia, utj Sterbhuset funnitz, giörandes een Summa aff Åtta Hundrade och Twå dahl: 28 ö: K: M: hwilcken Summa Laman förmeente böra komma till dehls, emellan dess hustru och Schavonij Barn såssom Een Sohn ben:dh Sigfredh, och 2 döttrar ben:de Maria och Helena, effter som han sade, Schavonij Barn af förra kullen medh Brita Christersdotter Masalina, Nembl: Een dotter ben:dh Annika Schawonia, hafwa af oskipto föruth bekommit dess Fädernes dehl, Men huru medh hennes Mödernes Arf kan wara beskaffat, sade Laman sigh icke wetha. Kyrckioheerden Ehrewyrdige och wehllärde H: Petrus Masalinus 1361 såssom bem:te Annikas Moderbroder iempte Faderbrodren Förwalt: Andreas Schawonius, nekade, henne sitt fullkombl: Möder- och fäderne bekommit, blott något deröfwer de låfwade een Specifica:on i Morgon inlefwerera), 242 (Kyrckioheerden H: Masalinus inlefwererade i Retten een Specification el: Inventarium, öfwer den Egendomb Jungfru Anna Erichsdotter Schawonia, effter sin Sahl: Fader och Moder, utj ett och annat bekommit ... hennes Stiufmoder bem:te Helena Kax ... sin Fader Sigfredh Kax); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 21.–26.1.1698 s. 153 (Capitenskans Wälb:ne Fru Elsa Maria Springportz Amtman Andreas Schawonius); KA mf. ES 1808 (hh 1) Katselmus Kupanitsassa 4.8.1684 s. 423 (emellan Grefwinnan Höghwälborne Frw Maria Delagardies by Gladina och Öfwerstl: Wälb:gh Zacharias Aminoffz öde Sagoska ben:d, angående en lijten Moras Eng á 6 el: 7 Lass höö, som twistes om, närwarande å H:r Öfwerstl: Aminoffz sijda som är kärande i denne saak, tess ombudzman Wäll:t Sigfredh Mårtenson Kax ... Arrendatoren Wäl:t Sigfredh Kax); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 21.5.1698 s. 145 (Henricus Henricj Schawonius Bekende sammal:s att H:r Probsten suttit i eena och H:r Rector i andra endan af Bencken ...); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin KämnO 12.1.1700 s. 4 (... att han [Borgaren Johan Spijk] af H:r Henrich I Lampis och Pårfwola Gästgif:e för begge deeres Söners, som här i Scholan fræqventera, Huusshyra, och kåsthåld, samma Spanmåhl haar att fordra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 137 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 230–231, 305, 308, 344; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 419 (31.3.1682); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #119. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 42 V#730 (Henr. Savonius, Nyland.); M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 408 (Henrik Scavonius (Schavonius)); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 659 (Ignatius Taulu 3); L. Poppius, Juvan historia (1957) s. 137, 155; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #730R, 735G (1675, Henricus J[ohannis?] Savonius); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #771R, 1117G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Schavonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2322>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.