Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1699 Nils Idman vanhempi Nicolaus Danielis, Satacundensis 4388. * Huittisissa 20.6.1680. Vht: Porin kreivikunnan vouti Daniel Larsson Idman († 1684) ja Maria Tomasdotter Tacku tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (1696). Ylioppilas Turussa kl. 1699 Idman Nic. Ab‹¿› _ 224. Satakuntalaisen osakunnan jäsen [1698/99] Nicolaus Idman | Pastor Regiminis | et tandem Præpositus et Pastor meritiss. in Huittis | Obijt die 4. Junij 1750. Ejus quatuor Filii huic Albo inscripti. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1702. — Turun läänin kaksikasratsuväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1702–04, samalla rykmentinadjutanttina 1703. Uudelleen kootun Turun läänin kaksikasratsuväkirykmentin rykmentinpastori 1706, Viipurin läänin kaksikasjalkaväkirykmentin 1710. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin vt. rykmentinpastori (sotavangiksi joutuneen Johan Cajanuksen sijainen) s.v. Osallistui sotaretkiin Suomessa 1713 ja Norjassa 1718. Huittisten kirkkoherra 1719 (virkaan 1721), ero sairauden takia 1749. Lääninrovasti 1723. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1724 ja 1739. Valtiopäivämies 1734. † Huittisissa 4.6.1750.

Pso: 1711 Kristina Procopaeus († 1747).

Appi: Loimaan kirkkoherra Kristian Procopaeus 1787 (yo 1665, † 1693).

Poika: Huittisten kirkkoherra, FM ja TT Nils Idman 5658 (yo 1729, † 1790).

Poika: Iin kirkkoherra Daniel Idman 6179 (yo 1735, † 1772).

Poika: Vaasan ja Oulun laamannikunnan laamanni Gustaf Idman 6457 (yo 1738, † 1795).

Poika: Hämeenlinnan kirkkoherra, FM Israel Idman 6958 (yo 1744, † 1776).

Tyttärenpoika: oululainen kauppias, varapormestari Nils Celsius 8053 (yo 1758, † 1800).

Vävy: Sahalahden kirkkoherra, FM Engelbrekt Rancken 5913 (yo 1732, † 1766).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #412; KA valtakunnanregistratuura 25.2.1717 f. 37 (Confirmationer för innanskrefne Officerare under Åbo och Biörneborgs Lähns Regemente ... Reg:tz Prästen Nils Idman d. 3 Mars 1706 af Maidel), 12.9.1719 f. 153 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt ... för Regementz Pastoren Wid Åbo lähns Cavallerie Nicolaus Idman til Hwittis Pastorat i Åbo Stifft, effter den framl. Joh. Keckonius 1581); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 11.–15.8.1666 (Greffweskapss Befalningzmans Skriffware Daniell Larsson); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 1.–3.7.1672 f. 39 (tillträdet uthj Jussela hemmanet och Nanhia by, katso 1511); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 6.–10.10.1684 f. 635v (Dns: Gustafvus Tacku förekom nu, och opå Fordom Befalningz:s Sahl: Daniel Larssons Enckias, dygdesamme hustro Maria Thomasdotters Tackus wägnar inladhe een wittnes skrift ... huruledes han war sinnat att ingå medh alla sina grannar i Nanhia by ett Åkerbyte); KA mf. ES 1968 (nn 10) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 12.–14.10.1693 f. 561v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 14.–15.3.1695 f. 159 (Befallningzman Jacob Callia kärde nu som tillförrne oppå sin antecessoris Matrimonij Sahl: Daniel Larsons wägnar, till sine samsyskon utj Sahl: Befallningzman Påhl Påhlsons Stärbhuus j Kifwiranda, vertaa 2608); KA mf. ES 1970 (nn 15) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 20.–21.6.1698 f. 17 (Befallningzmans Welbet:de Jacob Callias Stiufsson Nils Idman); KA mf. ES 1971 (nn 18) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 24.–25.10.1701 s. 329 (Crono Befall:n Wälbetrodde Jacob Callia, efter han här i Sochnen förrättar Lendzmans Tiensten ... förklarandes sig och wilia Lendzmans Tiensten sin Stiuf Son Erich Idman opdraga); KA mf. ES 1971 (nn 19) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 3.–4.11.1702 f. 457 (Länsman Erich Idman); KA mf. ES 1977 (nn 29) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 1.–4.3.1710 s. 296 (Kyrckioherden Ehrewyrdige H:r Nils Idman framkom och berättade, det Bengt Jacobsson Pouru ifrån Sarckila låtit gå uth ett tahl, som skulle Kyrckioherdens framl:ne Broder Qwartermestaren Sahl: Erich Idman tagit af honom tillåns, så när 300 D:r K:m:t, sampt der emoth Pantsatt En Sölfwer Pocal, jämpte 2:ne Skedar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293 (LIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46 (LIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #412; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #281; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 206 (1696:II), 208 (1697:II). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 222; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 652 (Idman Taulu 2); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 161 (Idestam Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #241D, 498D, 515D, 1389D, 1590D, 2417D, 2937G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 151; Suomen kansallisbiografia 4 (2004) s. 258.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Idman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4388>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.