Helsingin yliopisto

Tiedot

1661/62 Alexander Kepplerus Alexander Simonis, Satacundensis 1511. * noin 1646. Vht: Punkalaitumen kirkkoherra Simon Kepplerus (Simon Michaelis, † 1680) ja hänen 1. puolisonsa Brita Henriksdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1661/62 [Keplerus] Alexand [Simonis _ 69]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1661/62] Alexander [Simonis Kepleri.] | obiit Inspector Ribbingianus. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1661/62] Alexander Kepplerus. | Inspector prædiorum. — Eversti Johan Ribbingin vouti Vehmaan Piiloisten kartanossa (1674), sittemmin kirjanpitäjä (1677). Omisti Merimaskun Taatilan ratsutilan. † Merimaskussa 11.4.1697.

Pso: Hebla Schilling (jäi leskeksi).

Veli: katselmuskirjuri Abraham Kepplerus 1512 (yo 1661/62).

Velipuoli: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691).

Poika: Inkoon kirkkoherra, FM Alexander Kepplerus 4117 (yo 1695, † 1738).

Poika: Pohjan kirkkoherra Gabriel Kepplerus 4665 (yo 1702, † 1754).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Gustaf Schilling 1590 (yo 1662/63, † 1696).

Vävy: Rymättylän kappalainen (Sääksmäen nim. kirkkoherra) Krister Sievonius 3918 (yo 1692/93, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 103a; HYK ms., Bor. osak. matr. #107; HYK ms., Satak. osak. matr. I #111; KA mf. ES 1921 (mm 6) Huittisten käräjät 26.–27.3.1645 f. 48 (Effter Wellerde her Simons Coadjutoris, opå Sal: her Henrichz fordom Kyrckieheerdens i Hwittis Sochn Enckias, H: Britas wegne), Huittisten käräjät 4.–5.6.1646 f. 146 (S:gh Kyrkioherdens her Hendrichz Enkia och nu sedhermehra her Simons dersammastedes hustru Brita Hendrichzdotter); KA mf. ES 1922 (mm 7) Huittisten käräjät 5.–7.7.1652 f. 429v; KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 10.–12.10.1655 f. 202 (Kyrckioherden i Pungalaitio Wördig och Wällärdh H:r Simon Keplerus); SSHY (TMA Ulvila:1–2) Huittisten käräjät 27.–30.5.1662 f. 162 (Uplystes tridie gångon Jacola Skatte hemman i Sarkilaby, det Kyrkioherden i Pungalatio H: Simon haf:r, af Hans G:ge N:de höghwälborne Grefwine och Frw Sigredh Bielke bördzrett inlöst); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 19.–24.4.1666 (Kyrckioheerden i Pungalaitio wördigh och wällärde H:r Simon Michaëlis Keplerus upå Prestebools wägna ... angåande deras skogz Råå, och boolstadz åthskildnadh, som ähr förmälte uthj Under Lagmans Henrich Jacobssons doom breff, Dat: den 27 Februarij 1593), Huittisten käräjät 11.–13.8.1668 (Försichtigh Thomas Tacku 52 beswärade så wähl å sin som sin broders sampt D:ni Alexandri Simonis uthj Nanhia wägnar öf:r dhe Sambuboor, at dhe hafwa uthslutit dhem uthj denne Sommar ifrån Sijknooten); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 9.–11.1.1671 s. 23 (Första gångon upbiudes Jacola hemman uthj Sarkila by som Jacob Clemetsson sig af Kyrkioherden i Pungalaitio Wähllärde H:r Simon Keplero för 400 D: K:m:t tillhandlat hafwer), 24 (Kyrkioherden i Pungalaitio Wyrdigh och Wähllärde H:r Simon Keplerus inlade nu een Förlijkning af d: 10 Junij 1665 sigh och sin Son S:r Alexandrum Keplerum emellan, uthj hwilken emedan denne tillstår sig för sit framdeles fallande fädernes arf wara fullkomligen förnöigdh och betalt medh hemmanet Jussela i Nanhia by, medh et bref om Siuttijo fen Dal:rs innehåldh och medh een full mundering han tillstår sig bekommit), Huittisten käräjät 1.–3.7.1672 f. 39 (Opbördz Skrifwaren Daniel Larsson (katso 4388) förekom nu och som Befallningzmannen S:r Alexander Simonson Keplerus är honom A:o 1669 och 1671 een påst penning:r skyldigh blefwen, och icke allenast då låfwat honom tillträdet uthj Jussela hemmanet och Nanhia by, Uthan och sedermehra honom det uthj kööp d: 22 Maij 1672 uplåtet, anhölt han Daniel Larsson om rätt och befordring i Saken); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 25.–26.9.1674 f. 44v (Befall:n på Pijlois Wäll:t Alexander Keplerus), Vehmaan käräjät 24.–25.9.1677 f. 43 (Bookhållaren på Pijlois Welbet: Alexander Keplerus på heerskapz wegnar), Vehmaan käräjät 4.–5.2.1678 f. 8v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Vehmaan käräjät 17.–18.1.1679 s. 11 (Bookhållaren på Pijlois Wälb:de Alexander Simonsson Kepplerus), Vehmaan käräjät 19.–21.7.1679 s. 47; KA mf. ES 1925 (mm 13) Huittisten käräjät 22.–25.2.1682 f. 101 (Fordom Pastoris i Pungalaittio Capellgield Sahl: H: Simon Keppleri Enckia Hustro Kirstin Mårtensdotter); KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Huittisten käräjät 15.–20.2.1686 f. 240 (Kyrckioheerden i Pungalaitio H:r Johannes Lignipoeus 954 ... hans syster Pastoris i Pungalaitio Sahl: H:r Simonis Keppleri Enckia hustru Christina Mårthensdotter); KA mf. ES 1926 (mm 14) Euran käräjät 24.–26.10.1687 s. 396 (H:r Öfwerstens höghwälborne Johan Ribbingz Bookhållares Wählb:d Alexander Keppleri skrift af dhen 18 Junij sidstledne); KA mf. ES 1931 (mm 33) Vehmaan käräjät 20.–21.5.1698 f. 96v (framledne Bookhållaren Alexander Keplerus); KA mf. ES 1851 (kk 19) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 11.–12.6.1702 f. 72v (Dygdesamme Matrona Hebla Skilling ... Capellan H:r Christiern Sievonius som är kärandens Måg); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 11.–12.3.1669 f. 36 (hoos Alexander Simonsson i Nanhiaby och Huittis Sochn); KA mf. ES 1968 (nn 11) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 31.10.–3.11.1694 f. 533v. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 14; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 92 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 36 passim (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #111. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #965D, 990D, 2342D; J. Pousar, Släkten Kepplerus – Keppler. Genos 44 (1973) s. 105.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alexander Kepplerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1511>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.