Helsingin yliopisto

Tiedot

20.7.1699 Per Forsander Petrus Johannis, Viburgensis 4440. * noin 1678. Vht: Luumäen sijaiskirkkoherra Johan Forsander (Johannes Arvidi, † 1701) ja hänen 2. puolisonsa Helena Ruthenius. Viipurin lukion oppilas 1696. Ylioppilas Turussa 20.7.1699 [Forsander] Petr. Vib _ 227. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1699 d. 20. Julii] Petrus Forsander. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1701. — Luumäen sijaiskirkkoherran (isänsä) apulainen 1701, armovuodensaarnaaja s.v., sittemmin taas apulaispappi siellä (1705). Säkkijärven (Viipurin lukion 2. teol. lehtorin palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1706. Joutui venäläisten vangiksi ja viety Viipuriin 1710. Luumäen (Viipurin piispan palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1711, vakinainen kirkkoherra 1725. † Luumäellä 24.4.1747.

Pso: 1:o 1714 Brita Pajalin († 1724); 2:o 1726 Elisabet Hansdotter Tesche tämän 2. avioliitossa († 1778).

Pson edell. aviomies: Viipurin kirkkoherra, FM Magnus Alopaeus 4141 (yo 1695, † 1716).

Veli(?): Joutsenon kappalainen Klemet Forsander 3518 (yo 1688, † 1725).

Poika: apulaispappi Johan Forsander 6164 (yo 1735, † 1779).

Lanko: ylioppilas Joakim Tesche 4533 (yo 1700).

Vävy(?): sahakirjuri Jääskessä Johan Lassenius 7306 (yo 1747, † 1779).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 63a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #321; KA mf. ES 1820 (ii 22) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 28.5.1701 s. 202 (Dhe nu närwarande Sochne män, af denne Lumäki församblingh, förekommo med berättelse, huru som dheras Sahl:e Kyrckioheerde eller Vice Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Forsander, nu för een kortt tijd sedan, är med döden afgången, hwilcken nu något öfwer sina 30 åhrs tijdh, till deras största nöije samma församblingh skiött och förwaltat. Och som dhe förmoda, att eij någon annan, lärer ännu wara dem owitterl:n, till samma kall och embete föreslagen; Altså äre dhe sinnade att anhålla, det måtte Sahl:e H:r Kyrckioh:ns Sohn, nu warande Nådåhrs Predikanten här sammastädes, H: Petrus Forsander, till Succession föreslås, och det fram för någon annan); KA mf. ES 1820 (ii 26) Luumäen käräjät 19.5.1704 s. 222 (Huruwijda Predikantten H:r Peer Forsander kan hafwa fogh, att på sitt Crono hem:ns wägnar, i Haimila att klaga öfwer sin granne börde bonden Johan Ohlsson ib:m, att hafwa öfwerträtt däs råer, och fält Swijdie på H:r Pers skogz teegar, där om in loco att Cognoscera; Deputerades på begiäran Crono länsman Augustus Augustusson, och Nembdeman Lars Häkämies, som här om wed nästa Tingh hafwa med beskied att inkomma, då wijdare sluth i Saken fölliandes warder); KA mf. ES 1821 (ii 27) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 6.–7.6.1705 s. 363 (Det haar Coadjutoren if:n Lumäki Församblingh Wyrdig och Wäll:de H:r Petrus Forsander, på sine och sine med Erfwingars wägnar att fodra af Crono Läns Man härsammastädes Wälförst:g Matts Augustusson 390 D:r K:m:t, som däss Sahl:e fader Sahl:e Kyrckioheerden därstädes Ehrew: H:r Johan Forsander, haar måst betala till nu warande Rådman i Wijborg Ehreborne och Wählach:d Hans Brotterum, för bem:te Läns Mans Balance, som han kommit att häffta före, för den tijd han warit, då warit Befall:ns bem:te H:r Rådmans Upbördzskrifware; Och Sahl:e Kyrckioheerden stått i Caution före); KA mf. ES 1843 (jj 46) Säkkijärven käräjät 22.–23.3.1707 s. 3 (Såssom Krigz Commissarien Högwälach:t Johan Nigrell 4563 berättar det Vice Pastoren Här i Säckjärfwi Sochn H:r Petter Forsander åtagit sig att Cavera för des oppbördh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 298 (LX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 45. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 31, 31, 326; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #508D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154 (!); K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #91; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 117, 136; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6104.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Forsander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4440>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.