Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Zachris Colliander Zacharias Martini, Helsingforsensis 1291. Vht: Helsingin kämneri, raatimies Mårten Markusson († ~1660) ja Anna Botvidsdotter. Ylioppilas Turussa 1658/59 Colliander Zach. Martini _ 60. — Apulaispappi (coadjutor) Helsingin pitäjässä (1673) ja Porvoossa (1680). Porvoon vt. kirkkoherra (1681). Padasjoen kirkkoherra (1683). † Padasjoella 1710.

Pso: Anna Maria Johansdotter Lupaeus (elossa 1713).

Setä(?): Rymättylän kirkkoherra Henrik Colliander U32 († 1671).

Poika: Kärkölän kappalainen Zachris Colliander 3899 (yo 1692/93, † 1755).

Pojanpojan poika: majuri Otto Johan Colliander, aatel. 1802 Wadenstjerna 9565 (yo 1778, † 1809).

Sisarenpoika: Teodor Reimers 4473 (yo 1699/00).

Veljenpoika: apulaispappi Mårten Colliander 4636 (yo 1701, † 1707).

Lanko: Tuusulan kirkkoherra Johan Cramerus U295 († 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–27.2.1668 f. 16v (Pålades H:r Zacharias Marthini att han framlägger sin Sal: Faders book, angående hans particular handel och Rechningar, uthi dhen twist han medh Sigfredh Clemetsson i Hyfwinge om een klädes kiortell hafwer, wedh nästa Ting); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 3.–4.4.1671 s. 24 (H:r Zacharias Marthini); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–8.3.1673 s. 2 (Sahl: Mårthen Markusons Erfwingar ... å bem:te Erfwingars wägnar Coadjutor i Hellsing Sochn, wällärde H:r Zacharias Mårthenson); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–27.1.1682 s. 10 (Oplystes trede resan Ogelby Ryttare hemman emot Vice Pastoris H:r Zachariæ Colliandri prætension som han der opå skal kåstat hafwa, hwar emot hans Swåger och Systerman Handelsmannen Jacob Reimers protesterade att hafwa i lijka måtto kostat på hemmanet); KA mf. ES 1722 (bb 11) Lammin käräjät 21.–22.1.1686 s. 37 (Förekom Befallningzmannen Sighfred Kåhlman och framlade på Johan Hinderssons i Wirmala wägnar, Kyrckioheerdens H:r Zachariæ Coliandri skriftelige attestatum Dat: 15 Martij 1685); KA mf. ES 1722 (bb 12) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 12.–13.9.1687 s. 155 (Kyrckioheerdens H:r Zachariæ Coliandri angifwande); KA mf. ES 1723 (bb 13) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 8.–9.9.1690 s. 170; KA mf. ES 1724 (bb 16) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 29.–30.7.1695 s. 255; KA mf. ES 1725 (bb 18) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.3.1697 s. 94 (Såssom Kyrckioheerden i Padasjoki Ehrewördige H:r Zachris Colliander genom des skrifwelsse sigh beswärar öfwer Anders Matzon i Ogellby, att ehuruwehl d: 1 Maij förledne åhr 1696 des fardagh reedan warit ifrån Stom hemmanet att wika, har han likwehl sigh inträngdt der emoth Kyrckioheerdens willia), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 8.–9.2.1697 s. 125 (Prästebohls ägor); KA mf. ES 1726 (bb 22) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 8.7.1702 s. 156, 160; KA mf. ES 1728 (bb 27) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 9.2.1707 f. 31v (prestegården), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 13.–15.6.1707 f. 55v (Det blef nu i Rätten ansökning giordt för lijnwäfware Gessellen i Stokholm Erich Mattss:n Holm, att kunna ehrhålla bördzbref, såsom warande här i sochnen barnfödd ... födh 1681 på Ånäs ... af Kyrkioherden H:r Zachris Colliander Christnad); KA mf. ES 1729 (bb 31) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 15.12.1711 f. 111 (Qwartermesterskan Madam Anna M: Colliandra ... Madam Colliandras moder Kyrckioherskan Anna Maria Lupæa ... Qwartermest: Manhaftig Carl A: Bröier); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 4.5.1659 (Mårthen Markusson förordnades till Rådman); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 20.2.1661 (Då inlades Sahl: Mårthen Marcussons Enkias Rächning på hans förtiente rådmans och kämbners löhn), Helsingin RO 6.4.1661 (Dito upkom för Rätten Sahl: Mårthen Marcussons Enkias Sohn Zacharias Mårthensson och Sahl: Petter Schreddares Enkia Margreta Hans dotter och bekende begge änkorna wara förlijkte om Sahl: Petter Schreddares Obligation), Helsingin RO 3.3.1662, Helsingin RO 9.4.1662 (Dito förekom Zacharias Mårthensson och sade sin modher hafua till at fordra aff Gabriel Abrahamsson (katso 2427) någre penningar för dhen Gårdh han köpte aff hans Sahl: Fadher); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 28.1.1665 (Her Mårten Brotzenius 491 begärade Arrest hoos Sahl: Mårten Marcusons Enkia uppå dhe penningar och Partzeler som hon kan wara skyldigh, effter sin Obligation, till Rectorem scholæ i Åbo Dn: M:rum Mathiam Rothovium 745, för dhet han Rothovius hafuer låtit bort taga hans Colligerade Spannemål i Lampis, emoth dhet höghwördige Consistorij Wijburgensis Resolution; Såsom och för 9 st: Stockar som han Rothovius haffuer till länss tagit af honom till sin Siööbodass upsättiande, hwilken Arrest honom bewilliades), Helsingin RO 20.5.1665 (Sahl: Regementskrifuarens Mårten Marcusons Arfwingar ... Sahl: Mårten Marcusons Sohn Zacharias Mårtenson), Helsingin RO 9.9.1665 (Relaxerades den Arrest som Collegor scholæ H:r Mårthen Brodzenius och H:r Thomas Gestrinius härsammastädes hooss Sahl: Mårten Marcusons Enkia, uppå Scholemästarens i Åbo höglärde Magistri Mathiæ Rothovij uthestående skulld, sig förmådt haffua, herrflytande af Lampis Sochnegång), Helsingin RO 2.5.1666; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 28.3.1668 (Rector Scholæ Aboensis 745, anklagade Collegas Scholæ D: Marthinum Brodzenium 491 och D: Thomam Gestrinium (katso U409) at dhe omildt hafua låtit slå Arrest på hans fordran hooss Sahl: Mårten Marcusons Enkia för deras Sochne gångh i Lampis, som honom först hafuer warit tillåtin aff dhet Högwördige Consistorio i Wijborgh, och sedan igenom falska menniskiors anbringande honom fråntagin), Helsingin RO 30.3.1668, Helsingin RO 3.4.1671 (Uplystes förste gången 1 Sölfkanna à 50 Lodh, hwilken Rådman Hans Johansson af H:r Zacharia Martini pantsatt är); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 16.8.1680 (Dominus Zacharias Colliander Coadjutor i Bårgå gaff tillkenna huruledes effter hans Sahl:gh Moders frånfälle uthi löösören intet synnerligit blifwit föruthan eett förlammat hemman i Ogelbyy och medhan han mycket uthlagdt både i Rustningh som annat för samma hemmanet, och hans sambsyskon wehla disputera hans fattade Räckningh här Öfwer begiärade han annoterat måtte blijfwa att han räckningen nu här i Rätten innlefwereera will), Helsingin RO 29.11.1680 (Borgarens Eliæ Colianders Supplic blef upläsen), Helsingin RO 29.3.1682 (Vice Pastoren wällärde H:r Zacharias Colliander medh sin Swåger Jacob Reimers och Broderen Elias Mårtensson inlade sina förklaringz Räckningar, dhe till Liqvidation remitterade bleffwo ..., 5.4. den bekåstnadh dheras Sahl: föräldrar hafwer anwändt uppå H:r Zachariæ Studier ... [Jacob Reimers] hafwandes medh sigh sin hustru och hustrus Syster); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 17.3.1686 (Elias Mårthensson Insinuerade een Räkning, fordrandes af Sahl: H:r Mårthens 491 Arfwingar 110 D:r Kop:r m:t för grafställe och andre Partzelar dhe af honom annammat); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 15.12.1690 (woro effterskrefne [i dhe Jefwade Rådmennernes stelle] som aflade sin domare Edh Nembl:n Wälb: Carl V. Bönhardt, handelsm: Elias Mårtensson och Johan Spijk); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 11.11.1661 (Dömbdes Sahl: Rådm:s Mårten Marckuss:s Enkia at betala till M:r Casparus Organist 1 S:D:r som hon honom tillsagd för Spelandet på Orgelwercket j Kyrckian, ener hennes dotter blef wijgd medh Oloff Larss:n och det ef:r det 16 Cap: i Rådst: B:n), Helsingin KämnO 13.5.1662 (Förekom Hans Knutss:n och käradhe till sin Swåger Olof Larss:n om 3½ D:r hwilcke han skulle låfwat betala på Klåckorne wijdh deras Swärmoders begrafningh), Helsingin KämnO 24.9.1663 (Sahl: Mårten Marckuss:s Son Zacharias Mårtenss:n inlegger sin Contra Rechningh), Helsingin KämnO 15.4.1670 (Emedhan Johan Hansson tillstår sigh Caverat hoos Hattmakaren M:r Daniel Meijssner för H:r Zachrias Marthinj för Een Hatt ad 5 D:r Kop:r m:t, dy dömes han bem:te 5 D:r att betala M:r Daniel innan 14 dagar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 188. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 120; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 339 (Colliander Taulu 7); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 634 (Wadenstierna Tab. 7); O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 73 (Zachris Collianders skolsångbok, i HUB); Y. Blomstedt, Colliander. Den s.k. »finska släktgrenens» ursprung. Genos 22 (1951) s. 39–41; Y. Blomstedt, Släkten Collianders ursprung. Några tillägg. Genos 23 (1952) s. 12–15; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1284 (Wadenstjerna Tab. 3); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 121; S. Colliander, Pieniä löytöjä – Små fynd. Om släkten Colliander i Sverige och Finland. Genos 57 (1986) s. 211.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Colliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1291>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Colliander, Zach. Martini. p. 60 || Nämd i prot. 9.11.1659. – En Zachris Colliander kh i Padasjoki 1691; död 1710.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77.