Helsingin yliopisto

Tiedot

20.7.1700 Petter Petrinus Petrus Petri, Kexholmia-Carelius 4538. * noin 1680. Vht: Kurkijoen kirkkoherra Per Petrinus (Petrus, † 1702) ja Katarina Nycopensis. Ylioppilas Turussa 20.7.1700 Petrinus Petr. Petri Kexh _ 233. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700] d. 20. Julii. Petrus Petri Petrinus. Kexholm-Car. — Veronkantokirjuri (1703). Kauppias Kurkijoella (1705–09), sittemmin komissaari Pieksämäellä (1720–24). † Kurkijoella 12.6.1750.

Pso: 1:o (jo 1705) N.N. Ambrosiusdotter; 2:o (jo 1709) Sara Hindsberg tämän 2. avioliitossa († 1743).

Pson edell. aviomies: Kurkijoen kirkkoherra Hans Hollender 2946 (yo 1681, † 1706).

Äidin isä: Viipurin piispa, FM Nils Nycopensis U20 († 1664).

Vertaa: Hedemoran komministeri Petter Torpensis, myöh. Petrinus 1862 (yo 1666/67, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #342; KA valtakunnanregistratuura 5.11.1702 f. 179 (Kyrckioherde fullmacht för Johan Hollander 2946 ... medelst Petter Petrini dödelige frånfälle Kurkirche Pastorat i Wiborgs Stifft är wordet vacant); KA mf. ES 2011 (oo 24) Kerimäen ja Säämingin käräjät 7.–8.11.1712 s. 244 (Bårgmestaren Hög Wählachtadt Mårten Platzman 4283, Befullmächtigat d: 28 förl: Aug: af Bårgaren if:n Crono Bårg Petter Petrijn till Saksens utförande å sin och des Omyndige dotters Chatarina Petrins wägnar, Angående det Arf, som dem tillkomma bör, efter deras framl: Swär- och Moor-Fader Brusius Corthson, som förl: Åhr 1710 om Hösten i Crono Bårg genom döden afgick, Anhölt nu at des efterlefwerska Anna Michelsdotter med Sonen Anders Brusiusson, måtte Likmätigt den Högl: Kongl: Hoff Rättens Resolution af den 13 Novemb:r förl: Åhr oprätta ett sådant inventarium, som dhe kunna Eedel:n besanna); KA mf. ES 1843 (jj 44) Ruokolahden käräjät 14.–15.11.1705 s. 131 (Alldenstundh Bertill Karijalain if:n Niskapetilä, är utj Rätten och Laga tijdh Citerat till detta Ting, att swara Petter Pettrijn if:n Kronoborgh, för någon fordran á 6 D:r 8 ö: K:m:t); KA mf. ES 1796 (gg 2) Kurkijoen käräjät 15.–16.3.1682 f. 328 (Kyrckieheerden her Peer Petrinus); KA mf. ES 1797 (gg 4) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 23.3.–1.4.1685 f. 109, 109v; KA mf. ES 1797 (gg 5) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 5.–12.11.1686 f. 153, 161; KA mf. ES 1797 (gg 7) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 13.–18.2.1688 f. 13; KA mf. ES 1798 (gg 7) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 12.–17.11.1688 f. 240v; KA mf. ES 1800 (gg 16) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 337v (Förrige Amptmannen Wählförståndig Johan Gode inställte sin mågh Rådhman Florentz Alholm (katso 8426) at fordra af des Swåger Kyrckioheerden i Cronoborg Ehrewyrdig H:r Pehr Petrino dhe 20 d:r k:m:ts mellan gäf som uthi deras för 19 åhr sedan ingångne hästebyte skall honom ännu restera); KA mf. ES 1801 (gg 20) Rästitutkinta Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen pitäjissä 25.–28.6.1701 f. 92 (Sergiantens Rålandz och Studentens Petri Petrini attest af d: 21 Nestl: hujus); KA mf. ES 1801 (gg 22) Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 1.–11.12.1703 s. 180 (Opbördzskrif: Wälförståndig Petter Petrinus); KA mf. ES 1801 (gg 24) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 13.–21.3.1705 s. 86, 89, 95 (Handellsman af Cronoborg Wäll:tt Petter Petrinus gaf förmedelst inlagd skrifft Rätten tillkenna det han hoos sin Swärfader handellsman Wähl:tt Ambrosius Lottsonn haar sökt dess Faderliga godheet winna det han medh någon erkentzlo Och refusion för hans af egne medell anwände Bröllopz Kåstnadh wille hans ny begynte huushåldh ihogkomma, beklagandes han sig Och der jemte att hans hustros af dess Föräldrar wedh warm handh förärte kläder äre förr wigselens henne ifrå tagen Och att dess Swärföräldrar honom och hans hustro medh een så efftertänckelig hårdheet än dagel: bemöta att han eij det ringaste i sitt huushåldh kann af dess Swärföräldrars understödh sig hugna; der lijkwähl han för Bröllopz tijden sig sålunda comporterat som een redelig frijare anstådt Och fördenskull föräldrarnas frijwillige samtyckio till Echtenskapz byggiande medh dheras dotter ordentel:n ernådt ...); KA mf. ES 1801 (gg 26) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–8.2.1708 f. 39v (Borgaren i Cronoborg Wälförståndig Brusius Låttssonn lät genom Commiss:n och Arrend:n Wälbet:de Victor Gröön ... Rätten föredraga, huruledes hans Sonn Anders Ambrossiuss:n förmedelst det han nyligen inträdt i Giffte med Kyrkioherdens H: Reinholt von Holls (katso 4812) dotter Chatarina Holl är nu sinnad att byggia ett Särdeeles boo, sedan han till dato warit med honom tillsamman, och emdan be: hans Sonn alt ifrån dess mogande åhr in tills nu hans huushåldh med högsta flijt förestådt sampt der wed, honom jempte dess Moder med all tillbörlig tienst och orördnad bemött, Fördenskull haar han af ett Faderligit hiertelag till någon wederkändzlo för hans wed huus håldet erwijste oförtrutenheet, sampt om dhen utj dheras höga ålder hafde omwårdnad, weelat denne sin Son Anders fram för andre sine barn med den förmån behugna, att han niuter sig till godo, den omkostnad som uppå hans nyligen skedde bröllop så utj Speceri som kläder kunnat anwändas, sampt ...); KA mf. ES 1802 (gg 27) Hiitolan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 15.–20.11.1709 f. 132, 144 (Handelsmannen i Cronoborg Wähl:d Petter Petrin fordrade å dess Antecessoris Matrimonij fordom Kyrckioheerdens i Cronoborg H: Johan Hollanders wägnar af Bengt Kerfwinen i Illmis 2 Tunnor 14 Cappor Rågh), Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 11.–14.5.1710 f. 280v (För dett Handelsmannen Petter Pettrin eij sig instält att swara Cappellanen H:r Oloff Udden 4490 uthi Saaken angående 121 D:r K:m:t giäldh härflytande af återstående Prästerättigheeter, sampt försträckte medell). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 306 (LXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 48.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Petrinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4538>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.