Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1704 Reinhold von Holl Reginaldus Reginaldi, Viburgensis 4812. Vht: Parikkalan (Joukion) kirkkoherra Reinhold von Holl († ~1710) ja Katarina Sprint. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 27.6.1704 von Holl Reinhold. Vib _ 252. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1704] d. 27. Junii. Reinhold von Holle. [E Gymnasio Viburgensi.]. — Moloskovitsan (Valkeakirkon) kirkkoherra Inkerissä (1724), samalla Novasolkan ja Unaditsan kirkkoherra. Pidätetty virantoimituksesta puoleksi vuodeksi 1755. † Moloskovitsassa 19.1.1760. Naimisissa.

Sisarenpoika: Parikkalan kirkkoherra Matias Reinhold Europaeus 6473 (yo 1738, † 1777).

Lanko: Uukuniemen kappalainen Jakob Ruthenius 3590 (yo 1689, † 1713).

Vävy: Moloskovitsan kirkkoherra Anders Nordström 6101 (yo 1734, † 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #401; KA valtakunnanregistratuura 7.8.1688 f. 447 (Collation för H:r Reinhold Holl på Jougio Pastorat, i H:r Samuel Nykopz 2333 ställe ... Wij Carl, giörom witterligit, at såsom Jougio Pastorat uti Käxholms lähn förmedelst H:r Samuel Nykopps dödelige afgång är ledigt, och Wårt Råd och General Gouverneur öfwer Ingermanland, Wällborne H:r Jöran Sperling, till des ersättiande igen med een annan Gudfruchtig, och Skickelig Prästman, underdånigst recommenderar ochföreslår Esqvadrons Prästen under Öfwerste Maidells anförtrodde Infanterie Regemente, uti Tawastehuus lähn Hederlig och Wällärde H:r Reinhold Holl, hwilken alt sedhan han åhr 1677 blef ordinerat, har giordt sig uti Ministerio wällförtient, är och af lärdom och lefwerne så Skickeligh bekiänd, att han till förwalltningen, af een sådan lägenheet, pröfwas nogsampt wärdig och Capabel); KA mf. ES 2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 2.–3.12.1674 f. 109v (Alldenstundh Reinholldt von Holl, af brodom skillnadh haf:r blåttat sijn weria uthi Eskell Kyriläinens Stugu, ehuruwell han där medh intet skada giordt, dy fellttes han effter dett 12 Cap: i Sorm: B: S: L: medh willia till sijne 6 m:r Sölf:r M:t); KA mf. ES 1832 (jj 3) Äyräpään kihlakunnan käräjät 10.11.1640 f. 21 (Fougten Ehrlighe och Wälachtadhe Reinholt Von Holl); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 6.–7.3.1644 f. 80v (Kom för Rätten wälbohrne her Claas Tåttz Gårdz Vorwaltter wäl:tt Reinholt Von Holl), Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–25.6.1645 f. 22v (för dätta Befallninghzmann Wäl:tt Reinholt Von Håll); KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.9.1654 f. 156 (Befalningzman W:tt Reinholdt Von Håll ... på sin Herres Högwälborne Greeff Tottens wägnar); KA mf. ES 1798 (gg 9) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 27.–31.10.1690 f. 150v (Kyrckieheerden H:r Reinholdt von Holl); KA mf. ES 1798 (gg 10) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 26.3.–1.4.1691 f. 129v, Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 24.–30.10.1691 f. 213v; KA mf. ES 1799 (gg 15) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 8.–13.6.1696 f. 1v (katso 1954), 2v; KA mf. ES 1800 (gg 15) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 5.–10.11.1696 f. 90; KA mf. ES 1800 (gg 17) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 27.1.–1.2.1698 f. 36; KA mf. ES 1800 (gg 18) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 27.2.–4.3.1699 f. 67; KA mf. ES 1801 (gg 20) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 14.–21.11.1701 f. 135 (Kyrckioherden Ehrewördige H:r Reinholt Holl, genom studenten Olaum Udden 4490, beswärade sig öfwer Anders Skomakare och Jöran Matikain); KA mf. ES 1801 (gg 21) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 13.–22.2.1702 f. 26 (Kyrkioherden Ehrewördige H:r Reinhold Holl gaf Rätten tillkänna det han uti dhe 12 åhr han warit Kyrckioherde uthi Jougio försambling, eij har af dhe twenne Håfläger Arrendatoren Wälbetrodde Johan Törne i Koistlax och Engälä byar innehaf:r någon Prästerättigheet åthnutit ... Arrendatoren Törne war nu eij tillstädes, uthan Mågen Mons:r Mårthen Costman, vertaa 2539); KA mf. ES 1801 (gg 25) Joukion ylim. käräjät 26.–30.3.1707 s. 99, Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät 30.9.–5.10.1707 s. 196 (Då företogz den saak hwillken hela Sochns Allmoge af Jougio S:n hade att angifwa uti åthskillige Måhl emot Kyrkioherden därsammastädes H:r Reinholt von Holl, vertaa 4490); KA mf. ES 1801 (gg 26) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–8.2.1708 f. 39v (Borgaren i Cronoborg Wälförståndig Brusius Låttssonn (katso 4538) lät genom Commiss:n och Arrend:n Wälbet:de Victor Gröön ... Rätten föredraga, huruledes hans Sonn Anders Ambrossiuss:n förmedelst det han nyligen inträdt i Giffte med Kyrkioherdens H: Reinholt von Holls dotter Chatarina Holl); KA mf. ES 1792 (ff 3) Jaaman läänin käräjät 25.–28.6.1689 s. 215 (Compastoren i Poritz H:r Reinhold de Hold ingaf een Specification uppå åthskillige personer som sig öf:r åhr och dag ifrån Herrans Högwärdiga Nattward hållit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 322 (LXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 393; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 56. — G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #429.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Reinhold von Holl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4812>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.