Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 David Sciurus, myöhemmin Sciurenius David Matthiæ, Vemoensis 461. Vht: Vehmaan kirkkoherra Matias Sciurus (Matthias Sigfridi, † 1657) ja Margareta Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1644/45 Sciurus Dav. Matt. Vesm‹¿› _ 24. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] David Matthiæ Sciurus, Wemoëns. | Pastor in Wehmo. Respondentti 12.12.1649 (David Matthæi Sciurenius), pr. Eskil Petraeus U1. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Gust. Kurckin rykm.) saarnaaja 1651, rykmentinpastori 1657. Vehmaan kirkkoherra s.v. Pidätetty virantoimituksesta kuukaudeksi v. 1661. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1660. Valtiopäivämies s.v. † Vehmaalla 1684. ‡ uudenvuodenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 4.1.1685.

Pso: Elisabet Mårtensdotter († Laihialla 1695).

Poika: Vehmaan kappalainen Johan Sciurenius 2396 (yo 1675, † 1722).

Poika: Vehmaan pitäjänkirjuri David Sciurenius 2397 (yo 1675, † 1711).

Lanko: Kalannin kirkkoherra Johan Harclerus 1043 (yo 1654/55, † 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 173a; HYK ms., Bor. osak. matr. #30; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 30.7.1657 f. 344 (Till Bispen i Åboo för Dn. David Mathiæ Sciurenium), 7.3.1684 f. 135 (Collation på Wehmo gield för Mag. Christian Walstenius 1579 ... Wehmo Försambling uti Åbo Stift förmedelst Pastorens David Schiurenij dödelige afgång är worden uthan heerde och Siälesöriare), 20.8.1684 f. 505 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz och Mut:is Mut:is Till Stats Contoiret för Elisabeth Mårtens dotter Kyrkioheerdens i Wehmo Schiurenij Enkia ... förnimmes sittia uti ett slätt tillstånd, förorsakat af dhe tillfällen som hon uti sin Supliqve förmäler, så att all dess egendomb icke räcker till halfwa dess skuldz afbetahlningh); KA mf. ES 1843 (kk 3) Nousiaisten, Maskun ja Lemun käräjät 1.3.1638 f. 65v (H. Margreta Jörensdåtter /: D. Mathiæ i Wemo Hustro :/ förekom, och tillkenna gaf, dett hon är Arftagen till ett hemman på Lifuos öö kallas Michois, hwilckett hon förmehnar wara berättigatt till att behålla efter dett hafwer hördt hennes Faar Faders Fader Matz Nåråj till, hon som Bröstarfuinge der till närmast. Pöytäkirja sisältää Matz Nåråin jälkipolvien selvitystä. Jatkuu 16.7.1638 f. 84); KA mf. ES 1844 (kk 5) Rymättylän käräjät 14.–15.10.1662 f. 93 (Förekom Kyrkherden i Rymetö Sochn, wyrdige och wällerde Do:nus Henricus Corriander [Colliander U32] och gaff Rätten klageligen tillkenan huru såsom i Kaupila by och Rymeto Sochn, skall een gammell gumma, Margreta Brussiusd:r hafwa sitt tillhåldh, Barnfödder i Tafwastlandh, hwilken skall medh Sijne wedhskepplige Lässningar, botha dee som blifwa Ormhuggne, hware sigh fålck hästar eller Boskaph, och Således Missbrukar Gudz Helge Nampn, Framhadhes fördenskuldh samma qwinna, Margreta Brusiusdotter, och tillspordes hwadh för ordh dee ähr som hon brukar der till, at botha dee ormstuckne medh, och hwar hon Sådana Lässningar Lärdt haf:r der till hon swarade, at fordom Kappellanen i Rymeto Sochn, Sahl: H:r Mathias Sigfridi [Sciurus, Rymättylän kappalaisena 1620-luvulla], hadhe sagdt åth henne, då han gick sijn Kappellans Räntta, i Sochnen, och hon baar hans Säck ifrån Låckila, och till Wårenpää, så skall be:t Kappellanen hafwa sagdt åth henne, desse ordh på finska Eij Jumalla Sijnu sen Pahenpana Pidä, Joss sijnä Openisitt Lukeman Madon Panemitä, så kunde du hielpa många, och dee skolla tacka digh derföre. Sedhan föregif:r hon Sigh Hafwa Lerdt Effterskrefne orden, af andra, doch ingen illa giordt der medh ... Och orden Lydha Således på finska, som hon haf:r brukat at hielpa dee Ormhuggne medh. Nembl: Mato Musta Manallajnen, Kiriawa Kifwen allajnen Ilckie Ihmissen Kawa Kåskast Pistitt Pietaritt, Panitt musta Parralist Sen Jessus Luki Kiffuxi, Påika Maria annoi Armon, och efter såsom detta ähr Edt Gudz Nampns Missbruk, och wedh skeppelsen dy Synnes wara Skäligit, at Margreta Brusiusdotter, skall war Plichtigh at uthståå Kyrkioplicht, för detta Sijn förseende, Doch will Rätten alt sådant den Högh Låfl: Kongl: Håffrätten ödmiukeligen reffererat hafwa, och till dedh Högh wyrdiga Doom Capitlet Heemstäldt till wisso under Egen handh, och Signet, Actum att supra); KA mf. ES 1846 (kk 9) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 24.–28.1.1688 f. 16v (Kyrckioherdens Sahl. Dawid Siurenij Erfwingar och des pupillers strijdigheeter angående förwalttande af Förmynderskap); KA mf. ES 1747 (cc 6) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 2.–3.11.1649 f. 364v (för några åhr sedan En hoop medh oräcknadhe Penning:r i åthskillige gångår bleff stulen ifron Pijckis Kyrckian; hwilken taal en Encka Malin Madzdotter ifron Klåckarbackan, oppå En Student Clavido Matthiæ Ibidem påförtt haffwer, och sagt först för Corois Bertill. Dy frågades bem:te Maalin huru hoon sådant Studenten öfwertyga kan, der till hoon swarade eij handen sådant kuna öfwertygha); KA mf. ES 1924 (mm 11) Vehmaan käräjät 20.–21.3.1674 f. 13, Vehmaan käräjät 15.–16.9.1674 f. 24v, Vehmaan käräjät 10.–11.12.1675 f. 27; KA mf. ES 1925 (mm 12) Vehmaan käräjät 7.–8.3.1681 f. 21v; KA mf. ES 1931 (mm 35) Kalannin käräjät 20.–23.1.1699 s. 23 (Cappellanen i Wehmo H:r Johan Sciurenius instälte sigh nu för Rätta medh sine Syskon och Swågrar, föredragandes hurulunda han in Maio 1694 medh besagde sine Syskon, ingådt ett purt och frijwilligt Kiöp om ett Bördzrättz hemman i Petex, det deras faar Syster Elisabet Mattzdåtter tillförenne innehafft, men effter dess dödh, desse såsom närmaste arftagande tillfallit); KA mf. ES 1927 (mm 15) Vehmaan käräjät 25.–28.2.1687 s. 175 (Sahl: Kyrckioherdens H:r David Schiureni efterlefwerska dygdesamme H:ro Elisabeth Mårtensd:r); KA mf. ES 1927 (mm 19) Taivassalon käräjät 25.–27.6.1689 f. 1 (Koifwisto Ryttarehemman); KA mf. ES 1932 (mm 36) Taivassalon käräjät 7.–8.3.1700 s. 352 (Alldenstund framl:ne Kyrkioherdens i Wehmo S:n, H:r Daniel Siurenij Erfwingar, Cappellanen i Wehmo S:n H.r Johan och David Siurenier, sampt Ländzman i Nykyrkie S:n, Wählförståndig Jören Andersson med Rusthållaren i Wehmo S:n i Irriala Johan Fedder, sig för Rätta icke infunnit. Jatkuu 4.–5.6.1700 s. 719), Kalannin käräjät 9.–10.10.1700 s. 1023 (Ländzman Wählförståndig Jöran Andersson ... dess förra hustru Elisabeta Larsdåtter ... dess nu warande hustru Beata Davidzdåtter Sciurenia. Katso 1043); KA mf. ES 1933 (mm 39) Vehmaan käräjät 21.–22.10.1702 s. 134 (Framledne Bookhållarens Johan Fädders Enkia, dygdesamme Elisabeta Davidzdåtter Sciurenia); KA mf. ES 1934 (mm 42) Vehmaan käräjät 15.–16.1.1704 s. 39 (Cappellanen H:r Johan Sciurenius föredrog Rätten huru såssom dess Swåger Bookhållaren Johan Fedder A:o 1702 om hösten sampt hans Syster Sahl: Fedders hustru Elisabeth Sciurenia d: 27 Maij sidstledne medh döden afgången är, Lembnandes efter sigh trenne Omyndige barn af hwilcka een Son widh Armeen i Lijflandh sig uppehåller; Altså anhölt han att Ägendoomen som förnämbligast består i ett Rusthåldh ben:dh Iriala och någor Löösöron måtte Inventeras och förmyndare för barnen Constitueras ... föreslåendes Sahl: Fedders Bror Otto Johan Fedder såssom Närmaste Skyldeman å fäderne, sampt Advocaten utj den Högl: Kongl: Håff Rätten Wälbetrodde Johan Phœnix 3432 som den afledne Fedders särdeles gode Wän warit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 199; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 53 passim (isä), 53, 61, 69, 127, 128–129, 142, 147, 163, 164–166, 170, 180, 187, 188, 190, 191, 192; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 274, 290, 377, 447, 475, 509, 514–515, 521, 524, 526; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 84 (30.7.1657); Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 170. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 164; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #741D, 2181D, 2787R; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 757 (Wichtman-Sciurenius Tab. 24); J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 185; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2056, 2955R, 3720D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Sciurenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=461>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.