Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Kristian (myös Krister) Walstenius Christianus Petri, Satacundensis 1579. Vht: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675) ja Helena Agricola. Ylioppilas Turussa 1662/63. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1662/63] Christiernus Wallstenius. | Philos. Magister, Rector Sch. Cath. Aboënsis postea Præp. et Pastor in Wemo meritissimus. obiit A:o 1712. Respondentti 1673 (Marklin), pr. Jakob Flachsenius 787. Ylioppilas Uppsalassa 15.7.1673 Christianus Wallstenius Finl. ex Acad. Aboënsi. Uudestaan ylioppilas Turussa 12.12.1676 Walstenius Christianus _ 127. Respondentti 15.12.1676, pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 25.10.1679 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM Turussa 27.11.1679. — Turun katedraalikoulun konrehtori 1677, rehtori 1682. Turun tuomiokapitulin jäsen 1683–85. Vehmaan kirkkoherra 1684. Lääninrovasti (1693). Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1691. ‡ Vehmaalla 11.6.1712.

Pso: 1:o 1678 Katarina Schultz († 1695); 2:o 1696 Kristina Karlsdotter Alander († 1752).

Appi: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675).

Poika: kapteeni, FM Kristian Walstenius 4309 (yo 1698).

Poika: ratsumestari, FM Johan Walstenius, myöh. Wallensteen 4310 (yo 1698, † 1735).

Vävy: amiraliteetinpastori Tukholmassa, FM Anders Bange 3539 (yo 1688/89, † 1719).

Vävy: Kalannin kirkkoherra Emanuel Brunlöf 4586 (yo 1701, † 1758).

Vävy: kruununvouti Johan Forss 4683 (yo 1702, † 1752).

Vävy: luutnantti Josef Wallenius, myöh. Wallens 5197 (yo 1712, † 1739).

Kaima: Krister Walstenius 3136 (yo (1684)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #119; KA valtakunnanregistratuura 7.3.1684 f. 135 (Collation på Wehmo gield för Mag. Christian Walstenius ... Wehmo Försambling uti Åbo Stift förmedelst Pastorens David Schiurenij 461 dödelige afgång är worden uthan heerde och Siälesöriare), 28.11.1690 f. 684 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz om Localax Capels förening med Wehmo Pastorat, vertaa 1726), 28.11.1690 f. 685 (Till Consist. i Åbo swar om Capellet Lokalax huilket dhe förenat med Moderkyrkian i Wehmo huar under det för legat); KA mf. ES 1934 (mm 41) Vehmaan käräjät 29.–30.10.1703 s. 221 (Probsten och Kyrckioherden Ehrewördig och högwällärde Mag:r Christian Walstenius, upwiste högwälborne H:r Landzhöfdingens Resolution af d: 2 Octobris förleden, huar medelst denne Rätt anbefalles, att undersökia och ransaka om Påchtio hemmans Ödesmåhl och beskaffenheet, hwilcket ofwannämde H:r Probst, under dess Rusthåll Korssnäs, skall låtit bärga); KA mf. ES 1936 (mm 46) Vehmaan käräjät 21.–23.1.1707 f. 10; KA mf. ES 1937 (mm 49) Vehmaan käräjät 16.1.1712 s. 19, Vehmaan käräjät 26.–27.9.1712 s. 370. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100 (XXIII), 164 (XXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. (518); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 199 (mainitaan eräs stud. Walstenius), 358 (12.12.1676, §13 Stud. Christiernus Walstenius som intet weedh sin heemkomst ifrån Ubsala hafwer låtet sigh immatriculera skal nu i dagh låta sigh inskrifwa), 412; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 165, 204, 225, 231, 235, 282, (347), 384, 423; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 9; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 47, (63); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 58, 60, 62, 330; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 111 ("dn. Christiernus Wastonius"), 247 (3.9.1695, ‡ hustru); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 254; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 134 #289 (7.7.1670); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #119; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 255. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 44 V#944; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 165; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 258, 262; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 178 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 86); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28D, 106D, 128D, 132D, 644D, 944R, 984R, 1472D, 1850D, 3380D, 3795R, 4013D, 4239D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7086; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 111; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 117; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1122R, 1230R, 1373H (prom. 1679), 2422D, 3229H (vih. 2.1696), 3320D, 3522R, 4288.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Walstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1579>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.