Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Johan Harclerus Johannes Laurentii, Nykyrkoensis 1043. Vht: Kalannin nimismies Lars Isaksson (Laurentius Isaaci, Uudenkaupungin kunnallispormestarin poika, Kalannin Harikkalan sukua) ja Karin Bertilsdotter Brunnerus. Ylioppilas Turussa 1654/55 Harclerus Joh. Laurentii Nykÿrk _ 51. Respondentti 21.2.1657, pr. Eskil Petraeus U1. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.6.1659. — Armovuodensaarnaaja saarna-apulaisena Kalannissa 1658. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Fab. Berndesin rykm.) komppaniansaarnaaja 1659. Varapastori (1667). Kalannin kirkkoherra 1669. ‡ Kalannissa 22.9.1689.

Pso: 1661 Elisabet Mattsdotter Sciurenius tämän 2. avioliitossa († 1694).

Serkku: Gabriel Brunnerus 1629 (yo 1663).

Lanko: Vehmaan kirkkoherra David Sciurus, myöh. Sciurenius 461 (yo 1644/45, † 1684).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; KA valtakunnanregistratuura 21.8.1684 f. 509 (Till Hoffrätten i Åbo för Hustru Brita Erichzdotter ... I Warde uthaf Hustru Brita Erichzdotters hoos oss underdånigst ingifne och här iempte fölliande Suppliqve och documenter förnimmandes hwad klagomåhl hon öfwer Kyrkioheerden i Nykyrkie Sochn H:r Johan Harcklerum anbracht, som skulle han hennes Sohn på en Söndagh under påstående Gudztienst låtit med wåld uthur kyrkian föra, i Stocken sättia och illa handtera), 18.5.1689 f. 602 (Fullmacht för Mag. Gust. Fontelio 1809 at wara Kyrkioherde uti Nykyrkia Sockn ... såsom Nykyrkia Försambling uti Åbo Stifft förmedelst Kyrkioherdens H. Johan Harcleri dödel. frånfälle nyligen utan Siälesöriare worden är); KA mf. ES 1924 (mm 12) Kalannin käräjät 16.–17.7.1679 f. 24v (Kyrckioheerden Wyrdig och Wällärdhe H:r Johan Harcklerus förekom nu och inladhe dett Wyrdige Doom Capitletz i Åbo resolution af d: 4 Junij nästledne, och som der uti saken emellan honom och hans pupil Catharina Sigfredzdotter angående kåsthåldh och kläder hon hoos honom ifrån 1668 in till 1672 nutit hafwer), 27v, 29; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kalannin käräjät 30.6.–1.7.1681 f. 48v (Strömmingz Fisketijonde); KA mf. ES 1925 (mm 13) Kalannin käräjät 22.–24.7.1682 f. 37 (angående någon excess, som i Prästegården skall skedd wara), 38v, Kalannin käräjät 4.–5.10.1682 f. 52; KA mf. ES 1926 (mm 13) Kalannin käräjät 22.–24.1.1683 f. 261v; KA mf. ES 1927 (mm 15) Kalannin käräjät 12.–16.2.1687 s. 65–73 (Förekom Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H: Johannes Harcklerus ... d: 10 Februarij nästförwekne, een mychet beklagelig och olyckelig händelsse af Eeld och brand i Prästegården är timad och skedd ... uthi hwilken brand Kyrckioherden beklagade icke allenast sigh wara kommen i stoor Confusion och des tagne skada nu icke kunna så noga æstimera, uthan och emedan han om Söndagen efter brandet war sinnad att begrafwa sin ålderstigne Moder och Predikantens wid S:t Michels Kyrckia i Åbo Wyrdige och Wällärde H:r Samuel Justandri 2432 Hustro Kirstin Biörk war kallad att tillreeda begrafningen, dess i Borgarstugu Cammaren förwarade saaker, som efter anlagd Specification af H:r Samuel d: 16 Februarij innewarande till 98 D:r K:m:t bestiger); KA mf. ES 1927 (mm 17) Kalannin käräjät 14.–17.3.1688 f. 76 (widskeppelsse); KA mf. ES 1927 (mm 19) Kalannin käräjät 15.–16.4.1689 f. 36 (Såssom Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johannes Harcklerus sigh beswärar öf:r Sochnens inbyggiare, hwilka icke efterkomma dhe förrige afsagde domar uthi Kyrckiones reparation), 39 (begiäran å Pettäs hemmans wägnar); KA mf. ES 1847 (kk 10) Kalannin käräjät 5.–6.9.1692 s. 291–294 (Befallningzman Johan Sundström fordrade på sin Sahl. Faders Inspectorens Michel Mattssons wägnar af Lendzman Jöran Andersson 230: 11: K:m:t som des Sahl. Swärfader Lars Isaaksson Debiteres för ... Lendzman [Jöran Andersson] Swarade att han icke allena Ärft Sin Swärfader uthan upwiste ett Lagligit inventarium af den 19: Octob: 1672: der af befinnes att Sahl. Lendzmans egendom är Skiftat emellan des Enckia hustro Karin Bertillsdotter och Barnen Kyrckioheerden Sahl. H:r Johan Harcklerus, och hustro Karin, hustro Margetha, Sophia, och Lijsbetha Lars döttrar, af hwilka nu warande Lendzman samma Åhr kommit med Lijsbetha i Echtenskap); KA mf. ES 1929 (mm 26) Kalannin käräjät 10.–13.2.1694 s. 57 (Sahl: Kyrckioherdens H: Harckleri Enckia dygdesamme hustru Elisabeth Matzdotter som nu siuk ligger ... Arfz twist), Kalannin käräjät 14.–15.5.1694 s. 112 (Bertill Jacobsson ifrån Wehmo Sochn och Kyrckioby med Skräddaren Carl Carlsson ifrån Lehmo Sochn anmälte Rätten dett wore dhe wid Arfz dehlningen efter Kyrckioheerde Enckian Sahl: Elisabet Matzdotter i Petteis som Nästl: Februarij Månad, Barnlöös affledit, utheslutne, aff hennes Broder Barn Sahl: Kyrckioheerdens i Wehmo H:r David Siurenj Arfwingar ... Sahl: Siurenj Måg Bookhållaren Mons:r Johan Fedder), 129 (Stadzskrifwaren i Nystad S:r Gustaff Wessell opå sin och sin Swågers dersammastädes Oloff Snellmans wägnar, fordrade aff Sahl: Kyrckioherdens i Wehmo H:r Daniel Sciurenj Erfwingar arff effter Sahl: Kyrckioherden här sammastädes H:r Erich Neoclander [Kalannin kirkkoherra Ericus Nicolai Neocleander], hwilcken alloredan Åhr 1658 d: 18 April död blifwit och Enckian hust: Elisabet Mattzdott:r sidstl:e Februarij Månad barnlöös sammales affledit, sedan hon 1661 uthi annat giffte sig inlåtit med Fordom Kyrckioherden Sahl: H:r Johan Harclero ... hwilckens Neoclandri Systers Karins ben:d dotterbarn Wessell och Snellman till ächta hafwa; Opå Sciurenj arfwingars wägnar swarade Bookhållaren Wälbe:d Johan Fedder, Opwisandes een förlijkningz skrifft uthi Fordom Assessorernes i den Högl: Kongl: Åbo Håff Rätt Sahl: H:r Michael Gyllenstolpes och Petter Tessleffz jampte flere närwaro d: 15 Sept:s 1658 Oprättat, hwar under ibland andre arfwingar Scholmästaren i Nystadh fordom H:r Johannes Ulmstadius 131 som warit Kärandernes hustrus Mor Mors Karins andra Man, skrifwit, då han äfwen som andra Neoclandri Syskon och Swågrar med Enckian ofwan bem:te hust: Elisabet Matzdotter föreent om Etthundrade Femtijo D:r K:rm:t hwardera); KA mf. ES 1931 (mm 33) Kalannin käräjät 25.–26.5.1698 f. 106v (Studenten Johan Wångh 4094 tilltalte å sine och sine samsyskons wägnar, samptel:e Kyrckioheerdens sahl: Johan Harcleri Erf:r ... Cappelanen i Wehmo H:r Johan Siurenius och Lendzman här i sochnen Jöran Andersson, men dhe öfrige Arf:ne Bookhållaren Johan Feder, som sin hustrus så wähl som sin Swågers Gabriel Dafwidsons och systrans Catharinas andeelar af arfwet emothtagit, sampt Sochneskrifwaren i Wehmo David Siurenius); KA mf. ES 1932 (mm 36) Kalannin käräjät 9.–10.10.1700 s. 1023–1032 (Ländzman Wählförståndig Jöran Andersson inlade i Rätten een med dess förra hustru Elisabeta Larsdåtter aflade Barn, Johan, Lars, Jöran och Isac Jörenssöner, uti någre Gode Mäns, såsom deras framledne Moor Systermans Nemdemans Johan Sigfredssons i Kårfwis sampt beskedelige Danemäns Johan Sigfredssons i Hauttis och Jacob Sigfredssons i Männäis närwaro, d:n 9 sidstl: Junij ingångne och oprättade Förlijkningz Skrift, angående Arff, efter deras Neml:n nestnembde dess Fyra Söners framledne Moder, Moderbroder Kyrkioherden härsammastedes sahl: H:r Johan Harcklerus, hwilken barnlöös aflijdit, och een deras Broder Erich [Jörensson] wid Nampn, som för någon tijd sedan efter dess Moder igenom döden afgådt, hwarföre Ländzman Jören Andersson i ett för alt låfwat och tillsagt åth hwar och een af förenembde dess Söner i Reeda Penningar el:r Penningz wärde Ett Hundrade Tiugu dahl: kopp:r m:t, hwarmedh dhe skulle wara wähl åthnöigde och efter hans dödh icke giöra någon prætention till Rustningz rättigheeten, eller besittningen af detta Harikala Rustningz Hemman, mindre dess wärde, utan det samme aldeles och odisputerl:n utan lösn falla dess nu warande hustru Beata Davidzdåtter Sciurenia (katso 461) och dhe med henne aflade Barn till, obehindrat att nyttia bruka och besittia); KA mf. ES 1933 (mm 38) Kalannin käräjät 3.–4.6.1702 s. 40 (Sahl: Ländzmannen Jöran Anderssons Arfwingar ... deras Sahl: Fader ofwannämde Jöran Andersson, d: 1 Maij sidstledne genom döden aflijdit, och barn af twänne kullar effter sigh lembnat); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 12.3.1655 (Hustru Walborgh Nilssdåtter Sal: Eskell Matzsons Enckia ifrån Laustj, Bekende att då han Anno 1653 wedh höst tinget j Harickala Ländzmans gårdh, hadhe fodrat betallningh af Lars Isachsson för Spannemåll och Penningar som Sal: Isach Nilsson (katso 2135) Anno 1639 in Aprilj her på Rådhwset ähr dömbdh, henne att betala, dhå hafuer Bookhollaren Daniel Brömpse ...), Uudenkaupungin RO 12.11.1655 (Oplystes förste gången Harickala gårdhen här j stadhen belägen på Norre sijdhan wedh Tårghett, dhen Sal: Isaak Nillsons fordhom Borgmesters här i stadhen effterlåtne Enkias Sal: hustru Brijtha Andhersdotters ärffwingar, her Sigfridus Barthollj finske Cappelan j Åbo, Lars Isachsson Lentzman i Nykyrkio, och Michell Hendrichz:n Rådman här i stadhen, hafwe medh alle dhär tillydandhe och Undherliggiandhe åker- och Engies täppor och teegar opdragit sin Swåger Erlandh Håkonsson (katso 2135) Syndico här i stadhen för 340 dal: Kopar Penningar, oklandratt att niutha, såsom sin lagfångne ägendhom, såsom dheras honom den 8 Februarij Anno 1651 gifne breff förmäler); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 12.3.1688 (Bårgaren Joseph Faberman (katso 4898) blef pålagdt wedh 40 m: S: m:t wijte att Comparera nu wedh Heredz tinget i Harickala emoth Kyrckieherden i Nykyrckia och Caplans Enckian för Prestränttorne af Sundholm). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 65 (XV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 21, 191, 192; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 310, 311. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 177; A. Lähteenoja, Neocleander-sukua koskevia lisätietoja. Genos 5 (1934) s. 96; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #25D, 2158D, 2181D, 2877R, 3792D, 4239D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 187; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2880R, 3067D, 3490D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Harclerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1043>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.