Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1701 Karl Rimahl Carolus Eliæ, Ostrobotniensis 4640. * noin 1681. Vht: talollinen Maalahden Västersolfvan kylässä Elias Mattsson Rimahl († noin 1698) ja Brita Andersdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1701 Rimahl. Car. Eliæ Ostrob _ 242. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1701] Carolus Eliæ Remahl. obiit studiosus. — Uudenkaarlepyyn pedagogi 1710. Kuortaneen (vt.) kappalaisena isonvihan aikana. † teologian ylioppilaana Sulvassa 23.5.1725.

Veljenpoika: Oulun triviaalikoulun rehtori Elias Remahl 5818 (yo 1731, † 1778).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #504; KA mf. ES 2079 (ss 3) Isonkyrön käräjät 14.–15.2.1673 s. 58 (fordrat aff Sahl: Arfwedh Simonssons i Hålkåla arfwinger och i Synnerheet aff Sonen H:r Elia Arwedson 680 nu Caplan i Kurtahne och Lapå Sochn ... hans Swåger Erich Matzon Rimahl der till swarade); KA mf. ES 2080 (ss 4) Maalahden käräjät 22.–23.2.1681 s. 153 (Nämbden ... Elias Matzon Rimahl), 159 (Sochneskrifwaren Elias Rimahl); KA mf. ES 2081 (ss 5) Maalahden käräjät 13.–14.2.1683 s. 28 (Sal: Anderss Grellssons j Tölby dotter, Enckian, Hust: Maria Anderssdotter, beswärade sig, huruledes wndan det hemman hoon åboor, j dess fäder- och förfäders tijdh, ähr ett stycke åker, till Elias Rimahls hemman, bort bydt, sökiandes nu at få sin bort bytte Jordh igen; Elias kunde fuller icke necka, at hans förfäder, Jordh bythe med honom ingåth hafwer men före gaf, eij kunna till hennes klagan nu swara, förmedelst att han yngste Brodren, på dess Faders hemman ähr, och äldre Bröderne sin rätt j hemmanet, än oafwittrade äga), Maalahden käräjät 7.–8.8.1683 s. 34; KA mf. ES 2081 (ss 7) Maalahden käräjät 11.–12.9.1685 s. 194; KA mf. ES 2082 (ss 9) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 22.–26.9.1687 s. 255; KA mf. ES 2082 (ss 10) Mustasaaren ja Maalahden talvikäräjät 1688 f. 153v (wijdh detta tillfälle beklagade Marckus Michellson dedt han och Sochneskrifwaren Elias Rimahl af Pörtomboerne ähre Angifwen, som skolle dee een stoor påst penningar, her flytande af Durchmars bekåstningar hoos sigh innehafwa), Isonkyrön käräjät 30.8.–1.9.1688 f. 325 (der öfwer fattade Attestatum underskrifwit af Sahl: Sochne skrifwaren Erich Rimahl d: 12 Januarij 1685); KA mf. ES 2085 (ss 16) Maalahden käräjät 6.3.1694 s. 427 (Kyrkiowärderne i Sålfwo Elias Rimahl och Pehr Jöransson ib:m), Mustasaaren käräjät 27.8.1694 s. 254; KA mf. ES 2086 (ss 19) Maalahden käräjät 22.2.1697 s. 304 (Nämbdemannen Eljas Rimahl, upböödh första gången den Arfz prætention uthi dedt fasta, som hans Broder Johan Rimahl (katso 3468), effter deras Fader Matts Simonsson tillfallit ähr, uthi Rimahl gårdh, Och Eljas till honom betalt haar, hwilket här medh ad notam tages); KA mf. ES 2087 (ss 19) Maalahden käräjät 10.8.1697 s. 3; KA mf. ES 2087 (ss 20) Maalahden käräjät 27.1.1698 s. 157, 160 (Nämbdemannen Elias Rimahl, inlade i Retten ett Förlijkningz Instrument, sigh och sine medh Arfwingar emellan uprettadt, Angående deras Arfs prætention, effter den afledne Erich Erichzson, sampt des Hustru Karin Mattz dåtter, lydandes sielfwa Contractet som föllier: Såssom wij underskrefne, medh wåre Hustrus Ja och Samtycke, hafwa ingått uthi een wenligh förlijkning, medh wår Swåger Elias Rimahl, om den Arfs rätt, som oss effter wår Sahl: Swär Fader Erich Erichzson, och Moder Karin Mattz dåtter, som ännu lefwer uthi Rimahl Hemmanet Nämbl:n een broderdeehl effter Testamentz Skrifften af åhr 1667 d: 11 och 12 octobris i lööst och fast dödt och qwicht, ehwadh Nampn det hafwa kan tillfalla böör, och der uthi förstådt wår Sahl: Swär Faders och Moders införningar ifrån Solfwo, att han Eljas Rimahl betalar till oss Hwardera Nijtijo Dal:r K:m:t och 5 st: fåår ... denne wår Förlijkning, medh Häredzdoomb Confirmera wille, till större wisso betyga wij detta, medh egne Nampn och boomärken, af Rimahl d: 17 Januarj A:o 1698. Simon Markuson i Öf:r Malax, Jacob Jöransson i Töhlby, Mattz Simonsson i Öf:r Malalax, Sigfred Simonson i Sålfwo), Maalahden käräjät 9.–10.9.1698 s. 336 (Sochneskrifwaren Johan Rimahl (katso 34), kärde till sin Faarbroders Eljas Rimals Enckia, hustru Brita Anders dåtter i Rimahl om arf, effter sin Sahl: Farfader Matz Simonsson och des hustru); KA mf. ES 2088 (ss 21) Maalahden käräjät 20.–21.3.1699 s. 542 (Abraham Rimahl upwijste i Rätten sin Faderbroders Daniel Rimahls disposition, och testamente, uprettadt på sätt och wijs som föllier: Såsom iagh underskrefwen är kommen till een tämmelig ålder af hwilken jämpte kraffternes afftagande Jagh så mycket mera böör betrackta min lijfztijdz ände måhl och des annalkande; Fördenskull och som iagh i all min tijd, wähl sammanlefwat, och boodt med min Sahl: Broder Elias Rimahl på wårdt Sahl: Faders Hemman derest och mitt Arff både i Fäder- och Möderne inneståår, Så tillsäger och her med uth fäster iagh åth hans änckia min Swägerska Hustru Brita Anders dåtter och hennes barn min Arfz lått i Rimahl Hemmanet eemoot dedt att dhee mig så her effter som här till wähl skiöta och försöria ... Waasa d: 2 Martij 1699. Daniel Rimahl); KA mf. ES 2088 (ss 22) Maalahden käräjät 11.–12.1.1700 s. 66 (Ehuru wähl Nämbdemannen Sahl: Elias Rimahl ifrån Sålfwo uthi sin lijfztijd medh sin Sahl: Swågers och Bolagzmans Erich Erichzsons Arfwingar d: 17 Januarj 1698 Angående deras Fäderne een sådan Förlijkning hade ingådt, som denne Rättz protocoll aff d: 27 näst der på fölliande uthwijsar ... till att undfly all wijdlyfftigheet sin förra transaction hafwa förnyat och förbettradt, hwar å dhee närskrefne Instrument præsenterade: ... har iagh hustru Karin Mattz dåtter tillijka medh min K: barn och Mågar på fölliande sätt förnyiat åfwanstående förlijkning, att min Sahl: Broders Elias Rimahls Enckia hustru Brijta Anders dåtter som medh sin barn allena behålla hemmanet och des besittiande ehrlägger och betalar oss i ett för alt Fyrahundrade Ottatijo Dahl: K: m: ... bekräfftandes det med boomärkes ristande, Maalax Tingzställe d: 11 Januarij 1700. Effter Fullmacht på hustru Karins och des Arfwingars wegnar Caspar Porthan. Carin Mattzdåtter. Brijta Ers dåtter på min och min Syst:rs Marias och des Arfwingars wegnar. Simon Markuson på min hustrus wegnar. Walborg Ers dåtter. På Swarandens hustru Brijta Anders dåtters wegnar Petter Hälström, Abraham och Elias Rimahl), 68; KA mf. ES 2089 (ss 22) Maalahden käräjät 28.9.1700 s. 1012, 1043; KA mf. ES 2093 (ss 31) Maalahden käräjät 16.–17.8.1709 s. 469 (Abraham Rimahl upwiste sin Faderbroders Daniel Rimahls d: 20 Martii 1699 äfwen här i Rätten præsent: Testamentz skrifft, och emedan Daniel förleden wåhr är igenom döden afgången, Ty anhåller Abraham det hans giorde disposition stadfästas kunde, men som alla arfwingarne nu int: woro tillstädes, Ty anstår med stadfästandet deraf); KA mf. ES 2094 (ss 32) Maalahden käräjät 5.–6.9.1710 s. 549 (Det framstego Abram och Elias Rimahl, och gofwo skrifft: och mundtel: tillkenna, at de af wähl berodde mode hafwa förlijktz med deras yngsta Broder Esaias Rimahl, som tagit sig ifrån hemmanet, om Arff, Så att han Esaias i Fäder- och Möderne sampt Sijdoarff effter sin Faderbroder Sal: Daniel i ett för alt skall undfå aff hemmanet 300 Dal:r K:m:t); KA mf. ES 2095 (ss 34) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–12.3.1712 s. 434 (Poedagogus ifrån NieCarlby Carolus Rimahl, klagade att Adjunctus Ministerii dersammastädes Gustavus Neostadius 4372, hafwer till Lapo Försambling affärdat en Skrifft, hwar uti han låtet om honom Rimahl någre swåre orde Formalier inflyta, kallandes honom hans kötz frätare och blodzsugare med mehra, Så hafwa och dhe aff Venerand: Consistorio i nåder Rimahl tillslagne dieknepenningarne i bem: Sochn medelst samma breff förbudne blifwet); KA mf. ES 2029 (rr 7) Mustasaaren käräjät 12.–13.9.1651 f. 365 (Mattz Simonson Rimar i Sålfuo fältes till 3 m:r saak för Suarslösa, att han icke Comparerade att suara för Sålfuå Signett som han mijsbrukat hafuer); KA mf. ES 2031 (rr 11) Isonkyrön käräjät 18.8.1664 f. 576v (Sochneskrifwaren Erich Rimahl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 312 (LXII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #504; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 89 #504 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 90.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Rimahl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4640>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.