Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1687 Johan Remahl Johannes Johannis, Ostrobotniensis 3468. * noin 1667. Vht: Kemin vapaaherrakunnan vouti Johan Simonsson Remahl († 1714) ja Karin Johansdotter Tuderus. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1685 Johannes Johannis Kemahl‹!› O. Both. [cum testim Rect. Schol. uhlensis.]. Ylioppilas Turussa sl. 1687 Reemahl Johan [Ostrob _ 175]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Johannes Remahl. Upsaliæ depositus 1685. Sacellanus in Kemi Tervola 1700. Obiit 1742. — Kemin pitäjänapulainen, Tervolan kappalainen siellä 1700, pysyi virassa isonvihan yli. † Tervolassa 25.1.1742.

1:o Elsa Brax († 1690-luvulla); 2:o (jo 1705) Katarina Knutsdotter Witting († 1716); 3:o 1719 Birgitta Pecklinius († 1737); 4:o 1738 Elisabet Sallin tämän 1. avioliitossa.

Appi: Muhoksen kappalainen Erik Brax 411 (yo (1644), † 1698).

Eno: Kemin kirkkoherra Johan Tuderus 852 (yo 1651/52, † 1699).

Veli: Raahen ja Saloisten kappalainen Abraham Remahl 3469 (yo 1687, † 1728).

Poika: Kemin kappalainen Johan Remahl U657 († 1745).

Poika: ylioppilas Isak Jakob Remahl 8262 (yo 1760, † 1763).

Veljenpoika: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Remahl 5722 (yo 1729, † 1768).

Lanko: Pudasjärven kirkkoherra Bertil Ervast 4247 (yo 1696, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #354; KA mf. ES 2086 (ss 19) Maalahden käräjät 22.2.1697 s. 304 (Nämbdemannen Eljas Rimahl (katso 4640), upböödh första gången den Arfz prætention uthi dedt fasta, som hans Broder Johan Rimahl, effter deras Fader Matts Simonsson tillfallit ähr, uthi Rimahl gårdh, Och Eljas till honom betalt haar, hwilket här medh ad notam tages); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 16.2.1661 f. 77v (Befal: Johan Rimahl anklagade Nisius Condio dett han skulle hafwa förolämpt honom medh någre Höhniske Ordh), Kemin käräjät 22.7.1661 f. 91v (Företrädde H:r Johan Tuderus 852, Rätten tilkienna gifwandes, huru sossom sochne Fåugden Johan Rimahl, för någån tijdh sedan haf:r besåfuedt twenne pijgår och berådt dem medh barn, hwar iblandh hans Syster Karin Johansdåtter eene ähr, doch så wijda 4:de dagh Påska sigh resolveradt och fulkomlighen sigh förklaradt, att bem:te Rimahl uthi Karin Johansdåtters fadher Pastoris D:ni Johannis Tuderi, sampt dess twenne söners D:ni Johannis och D:ni Gabrielis, och Nemdemannens Anders Tasainens, sampt Läntzmannens Matz Andersons hustrus Lisbetta Vilms närwaro; försäckradt att Echta Karin, och gifwit henne een gullringh till fästninge fää, på dett echtenskapet contrahenterne emellan skulle wara dess krafftigare, dett samma och Rimahlen wedh sijn hemkomst för sijn wärdh Matz Andersson confirmerat haf:r dett han medh eedh ährbödh att stadhfästa, och endoch bem:te Rimahl nu eij war tillstädes, uthan på sijn herres wägna att upfordra den rest som uthi sochnen hoos allmoghen kunde wara ståendes, och wedh sitt affresande, förmedlest een skrifft som han effter sigh lämbnat haf:r, sitt uthewarande Excuserat), Kemin käräjät 18.2.1662 f. 177v (Företrädde Cronones Länsman Matz Andersson och angaff Hans Excell: Höghwälborne H:r Claes Stiernskiölldz Umbudzman een Ogifft Persohn Johan Rimahl be:dh dett han hafwer inlåtidt sigh uti Lägersmål och aflat barn medh twenne Ogiffta quins Persohner Karin Johans dåtter och Clara Anders dåtter, huilka nu intedt wore tillstädes, Rimahl tillståendes bägge Lägers måhlen; Karin Johans dåtters Broder H:r Johan Tuderus refererandes Rimallen hafwa försäckrat dess Syster Karin ächtenskap allreda i Stokholm förmedelst den enne R:x D:r som Rimahlens faar broder Påål Simonsson Karin dersammastädes gifwit haf:r ... huar emodt Rimahlen Exciperade säijandes sigh intet hafwa tillsagdt Karin någodt ächtenskap ... altså hafwer Rätt denne gångon saaken eij Finaliter kunnadt afdöma, Uthan remitteradt sådant till det Höghwördige Consistorij Wijdare Uthslagh ächtenskapet angåendhe, Oct straffedt för Lägers måglet Uppskiutz till näste Tingh), 178v (Sochne fougden Johan Rimahl ... på sin herres Wällborne H:r Clas Stiernskiölldz wägna), Kemin ylim. käräjät 17.2.1662 f. 186, 187v, Kemin käräjät 4.–5.7.1662 f. 206v (Her Johan Tuderus företrädde, gifwandes tillkenna huruledes Sochne Fåugden Johan Rimahl wedh sidst holdne winter Tingh haf:r neckadt till dett som då aff H:r Johan Tudero bleff förestält på hans Systers wegna, angående Echtenskapet som Rimahlen bem:te dess syster Karin Johansdåtter skall tillsagdt hafwa ...); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kemin käräjät 31.1.–1.2.1671 f. 500 (Befalningzman wehl:t Johan Rimal lät nu 3:die gångon uplysa sit hemman Pipola b:dh under 2/3 m:tl det han sigh af Joseph Michelson och Lars Pipu tilhandlat hafwer, och war nu ingen som der på klandrade), 500v (Sammaledes leth nu Rimalen uplysa 3:die gångon Matts Oinas Skatt hemman om 1/4 m:tl Skatt för Siu åhrs resterande ränta), 500v (Befalningzman Rimalen leth och nu för Tingz laget publicera det han intet längre will eller kan förestå Sochn Skrifware Tiensten, den han och aldeles upsade, hwilket effter anhållande blef annoterat); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 145 (Herskapz Befalningzman wel:t Johan Rimahl framstegh för Rätta och högeligen sigh beswärade utöfwer sin Styf Swärmoder dygdes: hust: Justina Bylo (katso 852), 145v (Befalningzman wel:t Johan Rimahl föredrogh Rätten huruledes han af Capitein E: och Manhafftigh Christopher Bylo skall wara något til ähran Cæderat), 145v (Capitein E: och Manhafftigh Christopher Bylo kom för Rätta och sig upå sin Frus welb: Maria Eleonora Swijnhufwudz wägnar beswärade öfwer Caplan wähl:de H:r Gabrielem Tuderum 853); KA mf. ES 2034 (rr 15) Kemin käräjät 25.–27.6.1678 f. 145v (Befahl: Man Johan Rimahl, wille kiära till Majoren Wälb: Christopher Bülov, om någon ährerörigh beskylningh, Majorens hussfru Befahl: M:s hustru skall hafwa påbördat), Kemin käräjät 25.–27.9.1678 f. 221 (Befahlningzman Wähl:t Johan Rimahl insinuerade een rest Längdh opå Stadga Laxen för Kemj Sochn, dher effter han fordradhe 816 lb: Lax, begiärandes att Rätten honom der till förhielpa wille, emedhan han sitt härskaph sådant gått giöra måtte), 225; KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 18.–20.3.1679 f. 108v, 117; KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 4.–5.7.1688 s. 73 (För detta Herskapz Befal:n wel:t Johan Remahls fullmechtige Sochneskrifwaren Johan Waiku 1417 inlade Befal:ns skrifftelig begieran); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 1 (Cronones Lentzman Johan Mattzson Wilm Ahnklagade Encklingen Johan Rimahl, dedh han fallit i Lönske Legå medh Båtzmans Johan Hinderssons Enckia Uhrsula Johans dotter ben:dh, Och aflat Barn tillsammans, dedh dhe å både sijdor wore beständige, Och som dhe eij wille ächta hwar andra, Och Rimahlen för detta sådan Jämlijk Last begåt och plichtat för Lönskelegå, dy fälttes han nu för andra gångan Lijckmätigdt Konhl: Straff ordningen till 20 D:r Sölf:r Myntt Och Ursa förskontes för första gången, doch dömdes begge ståå Kyrckieplicht Lijckmätigdt Ny Kyrckie Ordningen); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kemin käräjät 30.6.–3.7.1696 s. 13 (Wyrdigh och wällärde H:r Johan Rimahl beswärade sigh öfwer Anders Niemi); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 27.2.–1.3.1697 s. 431 (Oplästes den Skrifft som Coadjutor här i Sochnen H:r Johan Remahl och Studiosus Dns: Johannes Brax 3709 d:n 1 Martij innewarande Åhr uthj åtskillige främmande Mäns närwaru oprättat angående något dem emellan förelupit missförståndh hwilcket dhe af åtskillige skiähl:ge orsaker, emoot hwart annat Compensera och ophäfwa; Och lyder i Öfrigit besagde skrifft så måtto: Undertecknade hafwom till att stiffta godh eenigheet sampt att erhålla all Broderl: kiärleek uthj underskreffne gode Mäns närwaru förlijktz om det Arf som effter Sahl: hustru Ellssa Erichzd:r Brax fallen är, sampt der af förorsakade wäsende och Rättegångz processer, på sätt som föllier: Jagh Johan Remahl tillsäger min högtärade Käre Swärfader wyrdig och wällärde H:r Erich Brax 411 sampt hans K: Barn Twå tunnor god Sallt lax på 2:ne Terminer richtigt att betala ... och ... hwar medh iagh Johan Brax opå min K: Faders och Swågrars wägnar Fullmächtig är benögder), Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 11 (Det opwijste Borgaren i Torneå Stadh Henrich Nielssonn Pijppå sin Swågers H:r Johan Remahls uthgifne Obliga:on af d: 31 augusti 1694 på Etthundrade dahl:r k:m:t, sampt 1 tunna lax för Interesse, berättandes sigh desse penningar jämpte 5 allnar kirsij det han sedermera försträckt hwarcken af sin Swärfader För detta Herrskapz Fougden Johan Remahl till hwilckens behoof han dem uthländt, eller dess Son ofwanbemällte H:r Johan kunna mächtig blifwa), 22 (Emedan H:r Johan Remahl eij kan neecka sigh af Sahl: H:r Henrichz Cajani U358 Änkia Kirstin Tudera tilläns tagit genom sin Syster Sophia een Söllfwerskeedh, hwilcken sedermera är förkommen, ty bör han och den medh 3 loodh Söllfwer refundera); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 457 (Men beträffande Arfwet effter Modren så berättade [Fadren Johan Remahl] det till största deelen hafwa opgådt till Sönnernes underhålldh wedh deras Studier), Kemin käräjät 11.–13.7.1698 s. 589 (för detta Befall:n Johan Remahl som förträder Kyrkiowärdens Embete här sammastädes); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 624 (frambledne Kyrckiowärdenne här sammastädes Anders Tasanen och Johan Jönssonn Herfwa ... nu warande Kyrckiowärden och för detta Opbördzman Johan Remahl); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 3.–7.1.1705 s. 17 (för detta härskapz Befall:n Johan Remahl, som jämbwähl för dess ankombst hijt till Pastoratet, Kyrckiowärd här i Kemi Moderkyrckio warit), 37 (Alltså producerades först [till wittne] Cappellanens H:r Johan Remahls hustru Catharina Witting som uthi een Bänck med Franckens hustru suttit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 439; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #354; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 84 #354 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 450 (23.9.1687, ... Item Johannes och Abraham Rimal fratres O.Bothniens. begära dhet samma [viaticum]. Inspectores nation. gofwo dhesse alle godt beröm, hwarföre dheras begäran dhem bewilliades). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 234, 235; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9034; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 165; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7518 (1717, Johan Rimal, i Ångermanland ‹tämä?›).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Remahl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3468>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Reemahl [Remahl], Johan. [Johannis] Ostrob. p. 175 || Ob. 354: 1687, Upsaliæ depos. [24.9].1685. Född 1667. Sockneadjunkt och 1700 kpl i Tervola under Kemi. Död 1742.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230.