Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Johan Drysenius Johannes Matthiæ, Nylandus 2923. Vht: Tammisaaren kirkkoherra Matias Drysenius (Matthias Simonis, kotoisin Perniöstä, † 1694) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Svensdotter Vigelius tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 13.11.1676 (in cl. rect. circ. infer., Johannes Mathiae [Eekenänses]). Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Drysenius] Joh. Matth:æ Nyl _ 149. — Tammisaaren pedagogi (1685), samalla kappalainen. Karjaan kappalainen 1693. Kirkkonummen kirkkoherra 1712. Rovasti. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1707. ‡ Kirkkonummella 30.3.1725.

Pso: Maria Ekeroth (elossa 1735).

Äidin aiempi pso: Tammisaaren kirkkoherra, FM Johan Bahn 76 (yo 1640, † 1657).

Isäpuoli: Pohjan kappalainen Henrik Colliander 3143 (yo 1684).

Veli: Sven Drysenius, myöh. (1687) Ekeflycht 2844 (yo 1680).

Poika(?): Johan Drysenius 5116 (yo 1709/10).

Tyttärenpoika: rusthollari Snappertunassa Anders Gabriel Dickman 8391 (yo 1762, † 1810).

Lanko: Kiikalan sijaiskirkkoherra Samuel Coriander 4214 (yo 1696, † 1732).

Lanko: Kiikalan pitäjänapulainen Samuel Lundanus 4744 (yo 1703, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48b; KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 28.9.1685 f. 152 (Men Skohlmest. H:r Johan Drysenius är uti wärkeligh tienst uti Eknäs); KA mf. ES 1885 (ll 9) Karjaan käräjät 19.10.1689 f. 231v (Hederlig och wällärde H:r Johan Drysenius), Tammisaaren RO 29.1.1691 f. 189–198 (twist som emellan H:r Kyrckioherden i Eknäs Wyrdigh och wällärde H:r Mathias Drysenius och Tulnären wäl:t Mickel Andersson upkommen är ... wällärde H:r Mathias Simonis genom sin fulmächtig och Son H:r Johan Drysenium), Karjaan käräjät 8.3.1692 f. 38v; KA mf. ES 1886 (ll 10) Karjaan käräjät 7.10.1693 s. 469 (Cappellan i Karis Wyrdige och Wäll:de H: Johan Drysenius, upwiste i Rätten een transaction och afhandlingh af d: 23 sidstledne Junij, emell:n honom och Jacob Erson Sneck, derigenom ben: Sneck Updrager Caplahn des Rusthåld Hurskornäs, med Bördz- och Rustningzrättigheeten, sampt all andre till hörigheter, emoth Capplans Gård i Eknäs Stadh om 300 D: Kopp:r m:t wärde, 300 D: dito m:t Contant, och een wängåfwa af 100 D: Kopp:r m:t wärde, som bem: afhandlingz Instrument, bredare inne håller och uthwijsar); KA mf. ES 1887 (ll 14) Karjaan käräjät 29.–30.1.1697 s. 46 (Capplanen Wyrdige och Wällärde H:r Johan Drysenius klagade öfwer des Landbonde Hindrich Mattsson wid Capplans bohlet i Kijhla, att han nu för 14 dagar sedan Stuhlet Uthur Capplanens Bodh dersammastädes halfandra Tunna Korn); KA mf. ES 1887 (ll 15) Karjaan käräjät 28.–29.1.1698 s. 42, Tammisaaren RO 9.2.1698 s. 106–118 (Det Insinuerade Capplan i Caris Församblingen Wyrdige och Wällärde H:r Johan Drysenius, Twenne denne Stadz Cämnärs Rättz Doomar, afsagde d: 3. Förl: Decembris emellan honom och des Stiufmoder, dygdesamme hust: Elisabetha Thauwonia med hennes Nuwarande Man Capplanen i Poijo Wyrdige och Wällärde H:r Henrich Colliander, den ena angående dhe 6. T:r Spanmåhl som Drysenij Fader Fordom Kyrkioherden härsammastädes Sahl: H:r Matthias Simonis, tillsagt henne Åhrl: ... den andra Beträffande Arff effter Johan Drysenij Framl:ne Moder Moder, Sahl: Hustru Elisabetha Rothovia); KA mf. ES 1888 (ll 16) Karjaan käräjät 22.–23.5.1699 s. 441 (Caplan H:r Johan Drysenius ... är förrest till Stockholm), Inkoon käräjät 19.–20.10.1699 s. 835; KA mf. ES 1888 (ll 17) Karjaan käräjät 8.–9.2.1700 s. 19, 41 (Hurskursnäs), Karjaan käräjät 19.–20.10.1700 s. 518; KA mf. ES 1888 (ll 18) Karjaan käräjät 20.–21.2.1701 s. 115; KA mf. ES 1889 (ll 21) Karjaan käräjät 12.–13.5.1704 s. 197 (Drysenii Skuuta); KA mf. ES 1890 (ll 22) Karjaan käräjät 16.–17.6.1705 s. 459 (Bahn); KA mf. ES 1890 (ll 23) Karjaan käräjät 22.–23.2.1706 s. 218–233 (Knopböle), Karjaan käräjät 18.–19.10.1706 s. 683 (Förmyndare för ... Jungfru Maria Streng); KA mf. ES 1891 (ll 25) Karjaan käräjät 28.–29.2.1708 s. 342; KA mf. ES 1892 (ll 28) Karjaan käräjät 11.–13.5.1711 s. 202 (Såssom Capplan H:r Johan Drysenius begierer uptaga det Crono ödes hemmanet i Kijhla som Hinrich Andersson sidst åbodt och Regementz Pastoren af Cavalleriet är indelt; Altså blef ransakadt om des ödesmåhl och beskaffenheet); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 17.12.1683 (Studenten Dns: Johannes Dryzenius androg för rätta, huru såsom han förleden Lögerdagz effter sedan han ifrån Tullnärens Enkia kommit, der han och i Badstugun warit, och derifrån gådt till Gestgifwaren att kiöpa sigh en allmanacka, och medh honom fölgt en Glasbrukzpoike Isak be:dh och då gådt Rådhstugu porten förbij, derest stådh en person den han förmente warit Per Orres hustro, hwilken strax ingåt förr än dhe fått helssa på henne, när hon ett stycke å tårget gångit, har Per Orre och Nils Melander, som i Nedre Rådhstugun utj arrest woro, ropat och kallat honom, Salva venia, til diekne fitta, hundzfått, Skiälm, prackare, önskat fanen i hans hierta och Joungens, då poiken Isak som medh honom gådt, sagdt, hörän huru dhe roopa och öknämpna eder, der till Dryzenius sagdt, lätt dem ropa, man skall intet swara en fåkunnoger, der medh de Continuerat och ropat til dess han Dryzenius op till hörngatan och Kyrckieherdens Knut kommit ... Nils Melander kommit och slagit honom medh ett trää ett slagh i hufwudet ...); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 10.11.1688 (Skolmestaren H:r Johan Drysenius Inlade een Suplique sampt dedh högwördige Dom Capitletz resolution 1:o Att Karis Sochns dieckne rentta skall her effter som af gammalt deelas emellan Skolgåssarne ner dhe betala sin Skohlgieldh, 2:o om huusshyra, 3:tio om resterande Skolgieldh, 4:to om dett Sielfzwåldh som föräldrarna tillstädia sina Barn att afhålla sigh ifron Skolan, 5:to om 10 Tunnor Spanmåhl som Michel Andersson och Sahl: Bertil Wulff Skall innehafwa af förra dieknerenttor), Tammisaaren RO 19.11.1688 (Skohlmestaren H:r Johan Inlade uti retten een Suplique begierandes att blifwa behulpen till sitt och sin Broders arf, effter deres Sahl: Moder syster Fordom Kyrckioherdens Sahl: kere hustro (katso U3) her i Staden, af Kyrckioherdens Sahl: H:r Hindrichz Mågh, Hindrich Hendersson, som sådant skall hafwa om hender), Tammisaaren RO 17.12.1688 (Hindrich Hindersson förekåm och Inlade sin förklaringh, och Skiähl emoth H:r Johan om Arfwet), Tammisaaren RO 25.2.1689, Tammisaaren RO 27.2.1689 (Såsom Skolmestaren H:r Johan befinnes hafwa slutit wiss kööp Leutenanpeten H:r Jacob Detboff om en brenwijnss panna om 1 ll: 15 marker för 30 dal: kop:r altså dömmes honom rästen till att betala), Tammisaaren RO 16.3.1689, Tammisaaren RO 23.11.1689, Tammisaaren RO 23.3.1691 (Skohlmestaren Wyrdige och Wähllerde H:r Johan förekom och beswärade sigh att Michel Andersson eij ännu har effter hans Nådes H:r Landzhöfdingens resolution inlöst hans Sölff kanna), Tammisaaren RO 31.3.1691, Tammisaaren RO 10.9.1694, Tammisaaren KämnO 18.9.1695, Tammisaaren KämnO 9.12.1695; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 17.3.1696 (H:r Johans Drysenij hustrus begiäran), Tammisaaren KämnO 29.4.1696 (een twist emellan Sahl: häradzhöfdingen Wälb:ne Niels Linderkrans 2084, och wyrdige och wällärde H:r Johan Drysenius angående några strijdige Räckningar), Tammisaaren KämnO 25.11.1696 (hans Grefl: Exell:tz höfwälb:ne H:r presidentens och Landzhöfdingens utskrefne Execution af d: 20 Januarij A:o 1696, på 150 D:r Kop:r M:t som H:r Johans [Drysenij] styfmoder dygdesamma hustru Elisabet Tavonia (katso 3143) bör till honom effter hans afwitringh betala), Tammisaaren KämnO 31.3.1697 (Cappellan i Caris wyrdige och wällärde H:r Johannes Drysenius sampt wyrdige och wällärde H:r Nicolaus Stigelius 2973 här i stadhen leet här i rätten upwijsa hans Exellentz Baron och Landtzhöfdingens i Åbo högh Wälb:ne H:r Lorentz Creutz assignation til räntmästaren dersammastädes på 26 D:r Sölf:rm:t som hans Kongl: Maij:t allernådigast har förundt der ifrån til augument ååt pedagogisterne här i staden ifrån 1691 och til 1696 Inclusive allenast dhe skulle upwijsa Attest hwilka skolemestare hafwa warit dhe åhren och der til ähro berättigade, altså blef dem Så wijdha rättel:n Attesterat att H:r Johan Drysenius kommer att niuta af samma 26 D:r för 1692 och 1693 och H:r Nicolaus Stigelius för 1694, 95 och 96 hwilka åhren dhe skohla här hafwa förestått), Tammisaaren KämnO 22.10.1697 (Såssom Cappellan i Caris Wällärde H:r Johan Drysenius har låtit Citera Wällärde H:r Hindrich Colliander 3143, sampt sin styffmoder til denne Dato, här In loco Klok: 8 att swara til hans fäderne och möderne), Tammisaaren KämnO 1.12.1697, Tammisaaren KämnO 1.12.1697 (Emedhan Cappellan i Karis Wällärde H:r Johan Drysenius har upwijst sin Sahl: Fadhers, fordom Kyrkioherdens här i staden, H:r Mathias Simonis förskrifningh, af d: 1 Maij 1690, sampt et Högh wyrdige Consistorij resolution af d: 9 Septemb: 1691, hwarutinnan honom tilägnes 6 T:r Spanmåhl åhrl:n för någre upnämbde kyrckiotienster, som han för sin Sahl: Fader skulle uthrätta), Tammisaaren KämnO 23.11.1699 (Förekom wyrdige och wällärde H:r Johannes Drysenius och beswärar öfuer sin styrman Erich Eskelsson här i Stadhen som denna höst resan skall hafua illa Disponerat och förhandlat hans Godz utj Ståckhålm), Tammisaaren KämnO 9.4.1700, Tammisaaren KämnO 27.7.1705. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188 (XLI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 152 passim (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #164; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 17; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 168 (1677:II), 169 (1678:I), 171 (1679:I), 173 (1680:I), 175 (1681:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 364, 378, 386; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 112; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 167.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Drysenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2923>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.