Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Hans Burgman Johannes Torstani, Nylandus 4919. * Helsingissä 14.6.1690. Vht: helsinkiläinen kauppias, postitarkastaja, raatimies ja valtiopäivämies Torsten Burgman († 1711) ja Ebba Hansdotter Westman. Ylioppilas Turussa kl. 1706 Burgman Johan. [Nyl _ 260].

Isän velipuoli: kihlakunnantuomari Johan Forssteen 3304 (yo 1685/86, † 1715).

Eno: sotatuomari Kasper Westman 2417 (yo 1675, † 1689).

Veli: sotatuomari Didrik Burgman 4920 (yo 1706, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33a; KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 24.4.1689 (Förekom åldermannen Petter Steen och handelsm:n Torsten Burgman, begierade att måtte annoteras, Emedan een så stoor skada är skedt att qwarnarne i Gamble Staden äre Nedgångne; ty begierade the at få tilståndh upsättia en på Södernääs sijdan och ägor och få frijheet derpå hwilcket effter begieran till wijdare blef ad Notam tagit), Helsingin RO 5.8.1689 (Handelsmannen Petter Steen berettade at han haf:r Någon tiära liggiandes, hwilcken han säger sigh tilbudit Compagnietz Factoren Torsten Burgman at emottaga på Compagnietz wägnar); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 22.3.1690 (Emedan handelsmans Torsten Burgmans h:o dygderijke Ebba Westmans Arfskap ännu skall effter des föregif:de hoos des S:r Ereborn och dygdesamma Matrona h:o Karin Hansd:r Westman (katso 1904) innestå till 3500 d: k:m:t); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 25.4.1694 s. 95; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 9.1.1697 s. 1 (Förmynderskapet för Unga Hans Wickelgren 3994), Helsingin RO 18.1.1697 s. 15 (Tullnären Wälbet:dh Petter Wetter (katso 6371) leth upbiuda första gången Röda Krogen och een stoor bryggepanna som han d: 13 huijus sigh tillhandlat af Professoren H: Pehr Hahn, Kyrckioherden H: Andreas Ignatius, och handelsman Torsten Burgman för 380 d: k:m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 328 (LXVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #296. — Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 313 (Burgman Taulu 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Burgman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4919>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.