Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1737 Abraham Wetter 6371. * Tukholmassa noin 1721. Vht: Helsingin pormestari, ylisotatuomari Abraham Wetter († 1737) ja Brita Margareta Åhman. Ylioppilas Turussa kl. 1737 [Wetter] Abrah. Nyl _ 364. Turun hovioikeuden auskultantti 1739. — Helsingin kaupunginnotaari. † Helsingissä 28.4.1741.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; KA valtakunnanregistratuura 1.6.1693 f. 304 (Tullnärs Fullmackt för Peter Wetter ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at såsom Tullnärs bestälningen wid stora Siötullen i Helsingfors är kommen at blifwa ledig förmedelst Magnus Rands dödelige frånfälle, och hoos Oss till dess ersättiande uti nådig consideration kommer ährlig och förståndig Peter Weter, för dess skickeligheet och wälförhållande skull; Altså hafwa Wij här med i krafft af denne Wår öppne Fullmackt nådeligen constituera och förordna wehlat honom Petter Wetter till at wara tullnär wid Stora Siötullen i Helsingfors, uti Magnus Randts ställe), 30.6.1697 f. 424 (Till Vice Landzhöfdingen Maijdell swar, att Tullnären Wetter intet får tillijka wara Præses i Cämner Rätten); KA mf. ES 1725 (bb 18) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.12.1697 s. 253 (twisten emellan H:r Tullnären Wehlbet:de Petter Wetter och Handelssman Wehl:t Petter Sundh ... Domarby); KA mf. ES 1728 (bb 26) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 15.–16.10.1706 f. 112 (Lendzman Axell Michellsson angaaf Tullnären Wälb:de Petter Wetters son Abraham Wetter, och konan Brijta Ersdotter i Boxbaaka, för otijdigt sammanlag, hwar af denn seenare 14 dagar för nästwekne Johanni födt ett än öfwerlefwande flicke barn); KA mf. ES 1728 (bb 27) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.2.1707 f. 37, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.6.1707 f. 86; KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 2.9.1693 s. 127 (Uppå Sahl: Tullnähren Randtz E:s Maria Lindmans begäran, förordnades Rådhman Gab: Henderssonn, Anders Gynterforss och handelsman Hendrich Lang Inventera och besee Stoora Siö tull Contoiret som hon nu är sinnadt öfwer lefwerera denn nyss ankombne Tullnähren Petter Wetter); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 18.1.1697 s. 15 (Tullnären Wälbet:dh Petter Wetter leth upbiuda första gången Röda Krogen (katso 2036) och een stoor bryggepanna som han d: 13 huijus sigh tillhandlat af Professoren H: Pehr Hahn 2187, Kyrckioherden H: Andreas Ignatius 1904, och handelsman Torsten Burgman (katso 4919) för 380 d: k:m:t), Helsingin RO 20.11.1697 s. 194 (Det leth Tullnären Wälbet:de Petter Wetter igenom des Barns præceptor Georgius Palman 4169 nu Insinuera den förklaring som ...); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 9.11.1707 s. 125 (Tullnärn Petter Wetters Edelige Berättelse ... studenten Niels Wetterberg 4238 ... läst för dess Barn i 3 åhr); KA mf. ES 1264 (g 107) Helsingin KämnO 18.3.1698 s. 50–97 (Tullnären Wällbetrodde Petter Wetter förekom, och begärade att Cämners Rätten må Optaga desse klagan och angifwande öfwer sin barns præceptor Studenten Georg Pahlman 4169, sambt hans lagstadde legofålck ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 453 (LXXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 584, 628, 630; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 26, 42, 44, 112; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #438. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4097G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Wetter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6371>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.