Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Erik Gottsman Ericus Henrici, Nylandus 4934. Vht: Pernajan Sarvilahden pehtori Henrik Gottman († ~1726) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Eriksdotter Bodelius. Ylioppilas Turussa kl. 1706 Gottman Eric [Nyl _ 261]. Merkintä Indexissä Golavitz‹¿› Eric [Nyl _ 261]. — Porvoon raastuvanoikeuden notaari 1711, raatimies noin vuosina 1719–22. Rusthollari Porvoon Kråkön Storgårdissa. † Porvoossa 6.11.1750.

Pso: 1:o Anna Margareta Sabelhierta († 1720); 2:o ~1720 Ebba Maria Serlachius († 1752).

Appi: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Veli: Lars Gottsman 4935 (yo 1706).

Sisarenpoika: tilanomistaja Akaassa, alikonduktööri Erik Åkesson 6367 (yo 1737, † 1794).

Poika: Helsingin triviaalikoulun kollega Erik Gottsman 6793 (yo 1741, † 1770).

Poika: Porvoon tuomiokirkon taloudenhoitaja Petter Gottsman 7129 (yo 1745, † 1793).

Lanko: Porvoon pormestari Jakob Wickmannus, myöh. Wijkman 2683 (yo 1678/79, † 1728).

Opettaja (1706): Matias Limnander 4526.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a, 73a; KA valtakunnanregistratuura 15.4.1684 f. 210 (Till Åbo Hoffrätt för Landshöfd. Lorentz Creutz ... Hwad hoos Oss Landshöfd. Lorentz Creutz i underdånigheet hafwer låtit ansökia angående dhen donation som hans sahl. fader hafwer gifwit till sin fogde Hindrich Gottman och dhess hustru, dhet hafwe I af medfölliande Supplique widare at förnimma och ehuruwähl dhe skiähl som bem:te Landshöfd. härwid andrager synnas af temmelig wicht, så willie Wij doch uthi dhen andra Parthens frånwahru och honom ohördan, härutinnan icke något wist statuera uthan böhr där Parterne eij föreenas kunna, in för Domaren afgiöras), 17.5.1694 f. 331 (Till Liquidations Commission att Fendricken Hindrich Bengtson Gottman får niuta 1670 Åhrs honom för Nådåhr förunte löhn effter dess fader Capitain Bengt Pedersson ... Wij see af Eder i går daterade underd. skrifwelse, hurusom wid liquiderandet öfwer frl. Capitainens Bengt Pederssons fordran för giort tienst under Åbo läns infanterie, I hafwe befunnit, at uti 1670 åhrs aflöningz lista af d. 16 Dec. samma åhr warder förmält, det be:de Capiten in Aprili dito åhr, är död blifwen, och där han Enkian hade effterlembnat, skulle hon hafwa at åtniuta det åhretz löhn till Nådåhr, men elliest borde löhnen besparas, hafwandes bem:te Capit. ingen Enkia efterlemnat, utan dess Son Fendriken Hindrich Bengtson Gottman d. 9 Junij samma Åhr ärhållit Vårt Krigz Collegij skriftel. ordres och resolution till Krigz Cammereraren Erich Nilson, at denne 1670 åhrs löhn skulle blifwa honom fendricken effter dess framl. Fader till löhn och Nådåhr lefwererat och tillstält); KA mf. ES 1784 (ee 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.–24.10.1665 f. 786 (Ehrligh och Försichtigh Henrich Gottman ... hans Sahl: Fadher Henrich Antonj Gåttman); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 10.1.1674 (hans Excell:tz Rijckz Rådetz höghwälborne herres H:r Lorentz Creutz Boockhollare wälbetrodde Hindrich Gottman); KA mf. ES 1172 (b 2) Porvoon RO 26.6.1643 (Henrich Antoni Gåttman); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 19.6.1711 (Då aflade Tullnären Johan Ekeblad och studiosus Erich Gottsman sina Eder, den förra att wara Rådman i Sahl: Johan Fabritij ställe, och den sednare Notarius i framl:e Isaach Stigells 3303 rum). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 329 (LXVI), 329 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 100 (isä), 102 (Erich Gottman); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #301, 303. — R. Hausen, Anteckningar gjorda under en Antiqvarisk forskningsresa sommaren 1876 i Östra Nyland. BNF 44 (1887) s. 214 (Pyttis kyrka ... På altaret står en stor sexarmad ljusstake af messing; en å densamma anbragt liten plåt har denna inskrift: Hinrich Gottsman Margareta Erichsdotter Bodelia A:o 1688); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 536 (Rättelser och tillägg); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2639G (Ericus H. GottMan); L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 73; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 172 (Gottman, Gottsman Tab. 8).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Gottsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4934>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.