Helsingin yliopisto

Tiedot

18.2.1681 Nils Ranström Nicolaus Jonæ, Viburgensis 2907. Vht: Viipurin pormestari Jonas Nilsson († 1685) ja hänen 1. puolisonsa Ingeborg Jockimsdotter Frese. Ylioppilas Turussa 18.2.1681. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1681. d. 18. Febr. Nicolaus Jonae. Respondentti 1684 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. — Kauppias Viipurissa. ‡ Viipurissa 27.3.1702.

Pso: ~1688 Katarina Winter tämän 2. avioliitossa († 1727).

Poikapuoli(?): pormestari Mårten Platzman 4283 (yo 1697).

Lanko: Ruokolahden kirkkoherra Johan Falck 2400 (yo 1675, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #166; KA valtakunnanregistratuura 10.2.1671 f. 2 (Fullmacht för Rådhmannen Jonas Nilsson, att wara Borghmestare uthi Wijborgh), 10.2.1671 f. 4 (Till Landzhöfdingen i Wijborgh h:r Conradt Gyllenstierna för Jonas Nilsson), 9.12.1680 f. 839 (Till Hoffrätten i Åboo om Borgmest:n Jon Nilsson med tree andre i Wijborgh), 5.1.1685 f. 5 (Till Åbo Håffrätt angående den oenigheet som hafwer warit emillan Borgmest: Hans Schmitt och Jonas Nilson uti Wijborg såsom och Majoren Sigfrid Jochimson och hans Sohn); KA mf. ES 2005 (oo 6) Iisalmen käräjät 7.–9.1.1685 s. 3 (Borgmästarens [i Wijborg] Jonas Nilssons Son, Erlandh b:d); KA mf. ES 2007 (oo 8) Iisalmen käräjät 30.–31.7.1694 f. 72v (Fölliande Handelsmans Wählachtadt Nils Ranströms Debitorer); KA mf. ES 1837 (jj 17) Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.5.1672 s. 56 (Oppbödz nu andre reesan dedh hemmanet Kaukola i Wijborgz Sochn, som aff Sahl: H:r Beniamin Mathiæ 699 Erfwingar i Gäldz betalningh till borgaren Johan Teske opdragit är. Och håller Rätten dhe omyndige barnen deras jus effter Lagh altijdh dem behållen. Hwar uthi giorde Borghmästaren Jonas Nilsson å sine barns, medh sin förre hustrus wägna Inspråck genom Rådmannen Sven Moderum. Aff fogh, att hans förre hustru är och till samma hemman arfwinge; Hwilket således är Annoteradt); KA mf. ES 1838 (jj 19) Viipurin pitäjän käräjät 19.–23.11.1674 s. 89; KA mf. ES 1801 (gg 21) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–12.2.1702 f. 22v (Denne Rätt har begge Parternes inlefrerade Räckningar öfwersedt, befinnande Rätten af Handelsmans Gustaf Biörkhultz egenhendige Rächning af d: 19 Junij 1700 det han alt hwadt af hans hustrus dygdesamme Brita Winters arfzmedell, uti Arrendat:s Wälbetrodde Wictor Grööns (katso 2402) händer kommit, ähr blif:t honom till fullo nöije contenterat ... hwad anbel:r dhe medell hwilka handelsman Wählachtat Nils Ranström i Wijborg, af hans hustrus Arff emothtagit, och han hwarken till Gröön ell:r någon annan ännu effter Biörkhultz föregifwande skall uthlefreradt, så sånde det Biörkhult öpet och fritt att uthi foro competenti lagsökia bem:te Ranström om Capitahlet och derå belöpande Interesse ... Beträffande dhe Medell hwilka Biörkhult af Arendatoren Gröns Swährfader Rådman i Wijborg, Wählachtadt Herman von Borgen, d: 6 Septembr: förl:ne åhr å des Hustrus Arf opburit till afbetahlningh ...), Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 10.–15.11.1702 f. 153 (Opbördzskrif:n Johan Ranström). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190 (XLI), 195 (XLII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 270, (271), (291–292), 294, 295–299, 302, 306–307, 409; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 203 (27.3.1702, Handelsman Nils Randström); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 62 (I 23.2.1681 Vib.: "Nicolaus Jonae. Absens. Senior skulle tala medh hans Inspectore Mag: Achrel: att det war något sällsampt han skulle intet gifwa sigh under något landzskap uthan wore som uthom societate, hwilket Professor skulle honom uprätta uthi"); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 24. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 76 V#4225; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 532; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4222G, 4225R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4333R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ranström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2907>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.