Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 20.6.1618 Sven Vigelius Sveno Laurentii, Vestmannus U3. Vht: Köpingin kirkkoherra Lars (Laurentius Algothi, † 1617) ja hänen 1. puolisonsa Anna Larsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 20.6.1618 Sueno Laurentij Copingensis. Respondentti Uppsalassa 9.4.1623, pr. ylim. lääket. prof. Joann. Franckenius. Respondentti Uppsalassa 17.5.1623, pr. käytänn. filos. prof. Jonas Magni Wexionensis. Ylioppilas Greifswaldissa 7.8.1624 Sweno Vigelius, Westmannia, Swecus. FM Uppsalassa 26.7.1625. Ylioppilas Rostockissa 8.1625 Sueno Vigelius Svecus. — Länsi-Götanmaan ja Värmlannin maakuntien inspehtori 1643. — Nyköpingin koulun vt. rehtori 1626. Tallinnan koulun rehtori ja Tallinnan varasuperintendentti 1627. Turun lukion 1. teologian lehtori 1633–40, samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1633–50 ja palkkapitäjänsä Sauvon kirkkoherra 1633–52. Turun akatemian toinen teologian professori 1640–52. Akatemian rehtori 1642–43 (Vigelius oli valittu sijaisrehtoriksi rector illustris Knut Kurckille, mutta nimitettiin rehtoriksi Kurckin jäätyä saapumatta Turkuun). Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra 1650 (virkaan 1652). Lääninrovasti. Valtiopäivämies 1635, 1642 ja 1649. † tapaturmaisesti Pietarsaaren pitäjässä 1653.

Pso: 1:o (?) Anna Pettersdotter Niurenius tämän 2. avioliitossa; 2:o 1628 Elisabet Isaksdotter Rothovius († 1660-luvulla).

Poika: Isak Vigelius 277 (yo 1642).

Tyttärenpoika: Sven Drysenius, myöh. (1687) Ekeflycht 2844 (yo 1680).

Veljenpoika: rykmentinmajoitusmestari Lorentz Ekenberg 737 (yo 1649/50, † 1708).

Lanko: ylioppilas Birger Rothovius U10.

Kasvattipoika(?): Turun hovioikeuden kanneviskaali Lars Vigelius 332 (yo 1643, † 1672).

Vävy: Tammisaaren kirkkoherra, FM Johan Bahn 76 (yo 1640, † 1657).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 26.3.1640 f. 231 (Till M. Suen Vigelium att bliffua Professor Theologiæ i Academien vthi Åbo), 19.10.1650 f. 439 (Collation för Mest. Swen Vigelio på Pedersöres pastorat); KA mf. ES 1887 (ll 15) Tammisaaren RO 9.2.1698 s. 106–118 (Arff effter Johan Drysenij Framl:ne Moder Moder, Sahl: Hustru Elisabetha Rothovia); KA mf. ES 2029 (rr 8) Lapuan käräjät 7.3.1654 f. 330v (M:r Svenonis Vigeli Enkies Fullmechtigh); KA mf. ES 2029 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–21.2.1655 f. 37v (Företrädde för Rätta å satte Tingh Sal: Magistrj Svenonis Wigelij Änckios Gudhfruchtige och dygderijke Matrones Hustru Elisabett Rootz Fullmechtige D:nus Johannes Bachman 596, och begerte på wälbe:te Hustru Elisabett Rootz wägna, att upptaga ett Ödhes hemman uthj Sundby om 1 Mantals skatt, der fordom Lieutenanten Sal: Larss Matzon tillförrende Åbott hafwer); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 7.4.1666 (Kom för rätta wällärde herr Hindrich [Tammisaaren kirkkoherra Henricus Petri, † 1680], Pastor här i staden, och kärde till wällärde H: Mathiam (katso 2844), om det arfwet, såm falla borde effter Sal: Mester Swens effterlefne änckia), Tammisaaren RO 5.5.1666, Tammisaaren RO 8.5.1666 (Kom för rätten, wyrdige Kyrckeheerden herr Hindrich och kärde till herr Mathiam om sijn hustrus arfzrätt Jempte medh sijn hustrus sam syschens fullmechter från Swerige, der dee boende äre), Tammisaaren RO 28.3.1681 (Sahl: Kyrckioheerden ... des mågh Hindrich Hindersson), Tammisaaren RO 13.9.1680 (Kyrckioheerden Wällerde H:r Mathias Biernoensiss (katso 2844) ingaf i Rätten sin Swågers Wel:t Abraham Pedersson Winges breef, Dat: Steenstadh i Skånhälla Sochn, den 4 Julij 1680, prætenderandes des förmedelst om berörde Winges och des hustros Systers Sal: Margreta Wigelie barns arfzlått, efter Kyrckieherden Sal: H:r Henrich Petrj hustro, Elin Wigelia; der på Resolverades att H:r Kyrckioheerden låter lagligen Citera wederböhranden her om för Retta, och sedan afwachtar Rättens uthslagh), Tammisaaren RO 30.10.1680 (Kyrckioheerden Ehrewördige och Wällärde H:r Mathias Angaf för Retta Borgaren Hindrich Hindersson för arff som han å sin Swågers Wel:t Abraham Winges wegnar sampt Swägerskas barn, effter Sal: hustro Elin Wigelia förmenar sigh hafwa att fordra, begerandes det Hindersson måtte påleggias öfwer sin Sal: Swerfaders Kyrckioheerdens H:r Hindrichz och hustro Elins Qwarlåtenskap upretta ett wist Inventarium), Tammisaaren RO 19.11.1688 (Skohlmestaren H:r Johan 2923 Inlade uti retten een Suplique begierandes att blifwa behulpen till sitt och sin Broders 2844 arf, effter deres Sahl: Moder syster Fordom Kyrckioherdens Sahl: kere hustro her i Staden, af Kyrckioherdens Sahl: H:r Hindrichz Mågh, Hindrich Hendersson, som sådant skall hafwa om hender), Tammisaaren RO 17.12.1688 (Hindrich Hindersson förekåm och Inlade sin förklaringh, och Skiähl emoth H:r Johan om Arfwet), Tammisaaren RO 25.2.1689, Tammisaaren RO 16.3.1689, Tammisaaren RO 23.11.1689 (Hendrich Hendersson och hanss hustru före kom at aff läggia eden på den qwarlåtenskap som fans effter hennes Styfmoder H: Helena Vigelia). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11; R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 145, 237; Aeltere Universitäts-Matrikeln II. Universität Greifswald I 1456–1645 (hrsg. v. E. Friedlaender, 1893) s. 465; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet II (1893) s. 354; Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 62; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 29 passim (mainitaan leski Elisabet Rothovius); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 25. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 196, 342; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 91; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 92, 250; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 109; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 319; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 568 (Westzynthius Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2765D, 2771D, 4320D, 4430–4435P; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 101; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #795; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 49; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1035, 1342D, 1530, 1711G, 2026, 2058D, 2206D, 3305, 3396D, 3986, 4139, 4194–4199, 4385; M. Collmar och A-M. Lenander Fällström, Strängnäs stifts herdaminne. Del 3 (2000) s. 443.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Vigelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U3>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.