Helsingin yliopisto

Tiedot

7.10.1641 Johan Wassenius, aateloituna 1688 Lagermarck Johannes Svenonis, Vestrogotus 212. * Vänersborgissa 10.6.1622(0?). Vht: Vänersborgin (Vassändan) kirkkoherra Sven (Sveno Jonæ, † 1661) ja N.N. Ylioppilas Turussa 7.10.1641 Wassenius Joh. Svenonis VG _ 11. Merkintä Indexissä Lagermarck Joh. Svenonis Wassenius. V. G. _ 11. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1641/42] \ 1641. d. 7 Oct. \ Johannes Svenon. Wassenius, post adeptam Lauream Philosophicam Themidis studio se addixit, atq: Assessor Dicasterii Aboënsis constitutus est postmodum, dictusq: nobili nomine Lagermarck. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1644 – sl. 1645. Respondentti 18.4.1646, pr. Jöran Alanus U9. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1646 – sl. 1648. Respondentti 14.11.1646, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 7.4.1647 pro gradu, pr. Nils Nycopensis U20. FM 4.5.1647. — Herttua Aadolf Johanin sihteeri 1648. Turun hovioikeuden kanneviskaali 1650, aatelittomien luokan asessori 1662, ero 1685. Samalla Bron tuomiokunnan tuomari 1650–52, Suur-Savon tuomiokunnan 1653–64, Sääksmäen tuomiokunnan 1664–80. Aateloitu 1688. Omisti Pietniemen Porin pitäjässä. † Ulvilassa 1691.

Pso: 1:o 1652 Maria Pehrsdotter Ekenberg († 1666); 2:o 1667 Sigrid Henriksdotter tämän 2. avioliitossa († 1674); 3:o 1675 Elisabet Svensdotter Rydenius († 1741).

Appi: Turun pormestari Sven Rydenius 639 (yo 1648, † 1675).

Poika: pikkutullien ylitarkastaja, kamarineuvos Johan Wassenius, v:sta 1688 Lagermarck 1448 (yo 1661, † 1722).

Poikapuoli: kirjanpitäjä Jakob Ruuth 1564 (yo noin 1662, † 1728).

Sisarenpoika: pankinsihteeri Nils Krabbe, aatel. 1680 Krabbenström 1447 (yo 1661, † 1683).

Lanko: rykmentinmajoitusmestari Lorentz Ekenberg 737 (yo 1649/50, † 1708).

Vävy: majuri Gabriel Malmenius, aatel. 1689 Ridderkorp 862 (yo (1652)).

Vävy: kihlakunnantuomari Henrik Monerus, myöh. Davidsson U230 († 1684).

Vävy: Turun hovioikeuden asessori Johan Rauthelius, myöh. Gabrielsson 2427 (yo 1675/76, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110a, 207a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #9; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 2.10.1651 f. 249 (Till Grefwe Peder för Fiscalen Wassenio), 25.3.1662 f. 194 (Till Åboo Hoffrät om Advocat Fiscalens Johan Wassenij Surrogation uthi S. Carl Simonssons Assess. ställe), 25.3.1662 f. 195 (Vocation för advocat Fiscalen i Åboo Håffrett Johanne Wassenio till Assessoratet uthi Carl Simonsons ställe), 3.9.1664 f. 288 (Häradzhöfdinge Fullmacht för Assessoren i Åbo Hoff Rätt Johanne Wassenio, på Sexemekie Häradzhöfdingedöme), 27.7.1667 f. 152 (Donation för Johan Wassenius på 7 gårdar I Finlandh ... Nedre Satagunda och Tyrwis Sochn som Sahl. Axel Mårthensons Änkia i sin lijfztijdh inehafft och oss och Cronan skolle wara hemfallne), 153, 11.6.1673 f. 96 (Till Reductions Collegium för Assessoren Johann Wassenio om goodz ... een deel af dhe godz som hans framledne Swärfader, fordom Ståthållaren på Wiborgs Slott Hendrich Jönson Careel och dess hustro be:te Assessors Swärmoder hafwe warit förundte ... Assessors Swåger Jöns Hindrichson Tetengren), 11.6.1673 f. 101, 17.5.1679 f. 462, 10.10.1679 f. 581 (Confirmation på Häradzhöffdinge tiänsten Säxmäki för Assess. Wassenium), 5.10.1681 f. 710, 10.11.1683 f. 537 (Till Åboo Håffrätt, om Saaken emillan Biskopen Gezelium U76 och Assessoren Wassenium), 2.1.1685 f. 2 (Till Reductions Commissionen om Pänes gård i Finland för Assessoren Wassenius ... Wij hafwe set uthur Edre underdånige skrifwelse af d. 19 Decemb. nestledne hwad I der uthi till underdånigst swar berätte angående Pänes gård i Ulfsby Sochn och Nedre Satagunda Härad bestående i alles af 30 öres land som framledne Majorens Hans Ragwaldson Rahms Enkia Catharina Falkenclou haar uplåtit Assessoren uti Åbo Hoffrätt Johan Wassenius för någon henne afbörd och giäld och giörde försträckningar ...), 28.4.1685 f. 215 (Vocation till Secret. Hindrich Brenner 1465 att wara Assessor i Åbo Håff Rätt i Wassenij stelle ... Alldenstund Wår Hoff Rätt i Åbo haar oss i underdånigheet uptäckia låtit att Assessoren Wassenius icke mehra förmåhr för sin ålderdomsswaghet skull wid så trägit och swårt arbethe som dher dageligen under Sessionerne förefaller att uthärda uthan godwilligt afstådt sin tienst till Eder), 9.7.1685 f. 370 (Till Staatz Contoiret om Assessorens Wassenij åhrl. pension ... har uthi 35 Åhr med godt beröm låtit bruka sig i Wår tienst och är nu för sin tilltagande Siukdom och ålders skull ifrån tiensten Licentierat och sitter uthi slätta Willkohr som Wår Håfrätz för honom underdånigst ingifne Witnes och böne Skrifft förmäler sedan hans huus och ägendomb uthi dhen stora och olyckelige branden som Staden Åbo öfwergick blef ynkeligen i Aska lagd), 4.11.1690 f. 640 (Till Landzhöfd:n Creutz för Assessoren Lagermark); KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 4.–5.6.1691 s. 255 (Fordom Assessorens uthi den Högl: Kgl: Åbo Håffrätt Sahl: Wälborne Johan Lagermarckz Enckie Fruu Elisabeth Lagermarck, Leet igenom sin uthskickade S:r Gabriel Pryttz anhålla om laga bewjs öfwer den skada henne förmedelst Een skadelig wådheldh, nu nyligen i denne Winter och något för hennes Sahl: Mans dödelige afgång, är wederfaren på dess Rustningz Gårdh Pänääs); KA mf. ES 1929 (mm 22) Ulvilan käräjät 7.–9.1.1692 s. 21; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 14.12.1689 s. 85, Porin RO 18.4.1691 s. 12 (nu mehra Sahl: Johan Lagermarck), Porin RO 25.5.1692 s. 34; KA mf. ES 1370 (p 12) Uudenkaupungin RO 1.7.1703 (Arrendatoren Wäl:dh Gabriel Rydeen (katso 5903) insinuerade sin Systers Assessorskans Wälb:ne Fru Elisabeth Lagermarks d: 28 Junii sidstl:e emoth Lijnwäfwerskan hustru Anna Gabriels dotter oprättade Rächningh, angående Arbetz Löön för 80 alns förfärdigadh Wäf); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 9.8.1679 (Assessoren Johan Wassenius som låtit Citera Sahl: Secret:s Johan Wassmans Sons 3471 förmyndare). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 134, 233; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 16 (II), 186 (XL); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 34, 69; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 81, 140, 178, 232, 242, 243, 251, 260, 305, 306, 341, 359, 397, 417–418, 418, 420–421, 443, 444, 445, (499?), 500–502, 502–504, 504–506, 508, 519, 569; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 160 (22.4.1666, ‡ adsessoren Wassenij hustro), 179 (23.8.1674, ‡ assess. Wasenj hustro), 228 (10.1.1692, ‡ assessoren sal. wälb. Johan Lagermarck); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 173 (10.3.1674, Assessorens i Åbo M:r Johan Wassenij Swärmoder hustru Barbroo Plagman begr. i kyrckian); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 12 #179 (6.8.1663); H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 93. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 318 (Natus a. 1628 d. 20 Junii); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 213; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 480 (Lagermarck Tab. 1); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 427; T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 684 (Lagermarck Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #23D, 150R, 159G, 1312D, 1333D, 2681G, 2682R, 2758G, 2801D, 2819D, 2873D, 2887D, 3823D, 3941D, 4187D, 4267–4270P, 4291G, 4292G, 4331D, 4354R, 4355G, 4368D, 4381G, 4387D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #104H (‡), 140H (‡ 10.1.1692), 230R, 803, 859G, 860D, 1038H (vih. 2.5.1652), 1687R, 1711G, 2184G, 2251–2254, 2764R, 3116D, 4384H (vih. 2.5.1652).

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lagermarck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=212>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wassenius, Joh. Svenonis Vg. p. 11 || Svg. 9: 7.10. – Son af kh Sv. Jonæ i Vassenda. Född 1622 (1620?). Stipendiat 1643–48. Respondens 18.4.1646 u. Alanus, 7.11.1646 u. Vexionius, 7.4.1647 u. Nycopensis; sjelf præses 1648. Magister 4.5.1647. Adjunkt vid akademin 1648. Advokatfiskal i Åbo hofrätt 1650. Assessor der, samt tillika häradsh. i Sääksmäki härad. Afsked 1685. Adlad 1688: Lagermarck. Död 1692.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 16.

Warsenius[?]. – Student nämd i prot. 17.12.1680 som vitne.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186.