Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1650 Lorentz Creutz nuorempi Laurentius Laurentii, nobilis 756. * Pernajassa 31.3.1646. Vht: Pohjois-Suomen laamanni, valtaneuvos, vapaaherra Lorentz Creutz U27 († 1676) ja Elsa Duwall. Ylioppilas Turussa veljiensä seurassa 4-vuotiaana kl. 1650 [Creutz] Laurentius [_ 37]. Vuorikollegion stipendiaatti 13.8.1659 – 18.10.1666. Ylioppilas Uppsalassa 19.1.1660 Laurentius [Kreutz Nobiles]. Ylioppilas Heidelbergissa 6.9.1662 Lorentz Creutz [barones Sueci]. — Vapaaherra isänsä kanssa 1654. Vuorikollegion asessori 1666 (virkaan 1668). Kamariherra 1668. Puolan lähetystön marsalkka 1669. Kihlakunnantuomari Västerbottenissa 1670. Västerbottenin läänin maaherra 1675 (ei astunut virkaan). Vuorikollegion varapresidentti 1680, ero 1686. Turun ja Porin läänin maaherra 1682, samalla Suomen vuorilaitosten johtaja. Omisti Kasseritsin Liivinmaalla, useita tiloja Pernajassa, Perniössä ja muualla. Perusti mm. Koskenkylän, Teijon ja Kauttuan rautaruukit. Valtiopäivämies 1675, 1680, 1682–83, 1686, 1689, 1693 ja 1697. † Tukholmassa 7.2.1698.

Pso: 1:o 1671 Ebba Maria Fleming († 1678); 2:o 1684 Hedvig Eleonora Stenbock († 1729).

Appi: eversti Claes Fleming U57 († 1669).

Poika: everstiluutnantti, vapaaherra Lorentz Creutz 3081 (yo 1683, † 1709).

Poika: kapteeni, vapaaherra Claes Creutz 3082 (yo 1683, † 1704).

Poika: everstiluutnantti, vapaaherra Gustaf Otto Creutz 4465 (yo 1699/00, † 1717).

Poika: Uudenmaan ja Hämeen läänin varamaaherra, majuri, vapaaherra Karl Johan Creutz 4466 (yo 1699/00, † 1757).

Tyttärenpoika: kersantti Fredrik von Willebrand 6570 (yo 1739, † 1741).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 45a; KA valtakunnanregistratuura 26.9.1675 f. 218 (Privilegium på et Järnbruuk i Finland för Cammarherren och Assessoren Lorens Creutz ... han är sinnad at inrätta et Järnbruuk wed sin Gård Läktis uti Finland, hwar till god och tiänlig lägenheet skall finnas af Ström och Skog men ingen grufwa eller Malmstreck, utan måste låta komma Malmen här ifrån Swerige), 29.8.1680 f. 417 (Öppet Breef för vice Præsidenten i Bergz Collegio Lorentz Creutz, hwaruti honom förunes Skatträttigheet på Hemmanet Harparskogh ... underdånigst tillkienna gifwit, huruledes han wore sinnader att inrätta ett Järnbruuk i Nylandh, på een där till lägligh orth medh Skogh och Ström, som han sigh vthsedt hafwer, dersammastädes på ett Chrone Ryttarehemman i Thenala Sochn Söderskoby be:d under hwillket ett lijtet Hemman Harparskogh för dess Ringheet skull är till dehlt), 15.9.1682 f. 607 (Landzhöfdinge Fullmakt för Lorens Creutz), 16.5.1683 f. 253 (Öppet bref för Landzhöfdingen Creutz på Poikasby i Nyland [och Tafwastehuus lähn öfwer Hollola härad och Nyby Sochn]), 10.6.1683 f. 310, 9.4.1684 f. 199 (Privilegium på et Jernbruk i Nyhland för Landshöfd. Lorentz Creutz ... Wij förmedelst Wårt öppne bref af d. 26 Sept. 1675 nådigst hafwe tillåtit Landzhöfd. öfwer Åbo och Biörneborgs lähn och vice Præsidenten i Wårt Bergs Collegio Oss Elskel. Wälb. Lorentz Creutz, at inrätta wid sin gård Lechtis uthi Finland et Jernbruk och niuta därpå 6 åhrs frijheet ... hwilket Wårt Privilegium han lijkwähl intet har kunnat till godo niuta, emedan en häfftig Wåhrflod och een stark Iisgång har kullkastat samme Jernbruk som stått på een ostadig Grund, sedan han icke uthan stoor bekåstnad bruks arbetet på andra åhret continuerat hade ... sedermehra 30 mijhl längre upp har uthi Nyhland Perno Sochn och Forssby för 2 åhr sedan uthsökt een annan lägenheet, hwarest han med Wårt Bergs Collegij Consens begynt et nytt Jernwärk at inrätta ... förmedelst dhetta Wårt öppne brefs krafft nådeligen godtfunnit at transportera ofwanb:te Privilegium uppå dhetta nu nyss uprättade Jernbruket), 23.5.1684 f. 297 (Öpet bref för Landshöfd. Creutz, at årligen skiuta 4 älgar på Åland), 26.6.1684 f. 376 (Extractum Protocolli angående Fru Anna Jordans beswär emot Landzhöfdingen Lorens Creuts), 26.6.1684 f. 377, 7.3.1685 f. 69 (Til Landzhöfdingen Lorens Creutz at honom tillåtes de 6 hemman i Tykeby [och Kymitho Sockn] under Rusttiänsts wilkohr), 17.3.1685 f. 108 (Til Landzhöfdingen Lorenz Creutz swahr på hans förfrågan om Trompetarnes, Phrophossens, Sadelmakarens och Pistolsmedens boställen), 7.4.1685 f. 171, 2.6.1685 f. 302 (Till Lorentz Creutz att låta på Åhland taga 10 Ellgar som skohla sändas till Hålland, katso 742), 4.1.1686 f. 4 (Rustningz bref för Landzhöfdingen Lorentz Creutz), 19.2.1686 f. 59 (Swar till Bergz Collegium at Landzhöfd. Lorentz Creutz tillåtes bygga Maas vgn och hambrar på Tyke gårdz och Bondetyke ägor), 28.4.1686 f. 174, 19.5.1686 f. 271 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz att Kongl. Maij:tt nådigst Licentierar honom ifrån Vice præsidentes Chargen uti Bergz Collegio), 19.5.1686 f. 274, 26.6.1686 f. 339, 26.6.1686 f. 340, 3.1.1687 f. 1 (Till Bergs Collegium, at låta Kongl. M:t weta, Hwarföre Landzhöfdingen Creuts fått sådane extraordinarie privilegier ock förmåner wid sit bruk Forssa ... Såsom Wi äro uti erfarenheet komne, at Landzhöfdingen Lorents Creutz wid inrätningen af Forssa bruk uti Nyland har icke allenast erhållit af Eder A:o 1682 10 års frihet för tionde järnet och Hammarskatten, utan ock sedermera hos Oss förmått sig frihet i 6 års tid för tullens erläggande af alt det järn som han ifrån be:te sit bruk kan utskeppa), 7.1.1687 f. 11 (Till Stats Contoiret, om Landshöfdingens Lorents Creutz contributioner af sine bruk), 25.3.1687 f. 123 (Till Åbo Hoffrätt att Assessoren Samuel Wallenstierna 891 skall förträda Landzhöfdingen Creutses vices så länge han ähr på Commissionen i Nyland), 25.3.1687 f. 125, 12.6.1687 f. 305, 25.6.1687 f. 346, 24.10.1688 f. 648, 5.6.1689 f. 659 (Swar till Bergs Collegium ang:de Landzhöfdingen Lorentz Creutz begiärte Hammarbyggnad i Furä [Eura] Sochn Lautnebys [Cautua by] ägor), 6.6.1689 f. 662 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz att låta uptaga 12 st. älgar på Öland [Åland], som skole nedher till Skåne), 2.10.1689 f. 922 (Till Landzhöfdingen Creutz att wedh första Wårdagh sända några Elgar till Skåne), 22.11.1689 f. 1119 (Till Landzhöfdingen Creutz, att han och Lagman Johan Creutz få låf komma öfwer hijt), 1.3.1690 f. 118 (Till Landzhöfd. Creutz, at Assessoren Falander 794 får förträda hans vices i dess frånwaro; doch uthan at försumma sit egit Embete), 30.8.1693 f. 506 (Till Landshöfdingen Creuts, Swar om dess begiärte Säterijs frijheet på Rusthållet Hirfwelax), 4.2.1694 f. 125 (Till Landzhöfdingen Creutz ang. Säterijs frijheten på Biernö Ladugårdz Rusthåld), 23.2.1694 f. 149 (Till Landzh. Lorentz Creutz om Prästerskapetz Upbörder och Rättigheter uti Åbo Stifft och den därörwer författade förordningen), 2.3.1694 f. 170 (Till Bergz Coll. för Landzhöfdingen Creutz ... Wij see af Eder underd:e Skrifwelse dat. d. 3 passato hurusom Landzh. Creutz effter Wår nådige tillåtelse och edre uthfärdade privilegier de A:o 1686 och 1689 wid Tykä gårdz och Peijo bys ägor i Åbo lähn och Bierno Sockn har inrättat en Maasugn med twenne Hamrar ...), 23.5.1696 f. 280 (Till Landshöfdingen Creutz swar om någon Spanmåhl för Allmogen), 25.5.1696 f. 286 (Till Stats Contoiret att öfwersända twåtusend tunnor korn till Åbo ock Biörneborgz lähn), 25.5.1696 f. 288, 18.7.1696 f. 387 (Till Bergz Collegium swar för Landzhöfdingen Creutz ... Wij see af Eder und. skrifwelse dat. d. 23 Passato, hurusom Landzhöfd:n Lorentz Creutz haar gifwit Eder tilkänna, at Tyske maasugn i Åbo Lähn och Biernö Sochn aldeles ähr blefwen i Aska lagd, begiärandes han fördenskull af Eder at han måtte niuta någre frijhetz Åhr till samma Masugns opbyggiande), 6.10.1696 f. 540 (Till Landzhöfding Creutz swar ang:de spanmåhls hielp för Allmogen i Åbolähn), 24.10.1696 f. 602 (Till Landshöfdingen Creutz att han intet widare får fälla någre Elgar på Åland), 13.7.1697 f. 466 (Till Statz Contoiret att afskicka spannemåhl till Åbo Lähn), 30.8.1697 f. 578 (Till alla Gen. Gouv. och Landzhöfdingar, angående de hemmans besättiande med Åboer som i desse misswäxt åhr hafwa kunnat blifwa öde), 14.1.1698 f. 52 (Till Bergz Collegium swar angående Landzhöfdingen Creutz ansökning om Stångjärns Hambrarne wed Forsby bruuk); KA mf. ES 1721 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.3.1681 f. 2v (Opå Barons och Vice Præsidentens höghwelborne H:r Lorentz Creutzes wegnar oplystes första gången Tiusterby och Näse Setterij medh alla des under liggiande böndher, som Baron och öfwerstelieutnampten Höghwelborne H:r Åke Rålam emot 28200 D:r Sölf:r M:tt till honom d: 30 Octob: 1680 förmedelst skrifteligit kiöpebref försålt hafuer, huar emot ingen klandrade); KA mf. ES 1722 (bb 10) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.3.1683 s. 38. — Die Matrikel der Universität Heidelberg II 1554–1662 (bearb. und hrsg. v. G. Toepke, 1886) s. 344; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 43 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 161; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 260 (18.1.1699, ‡); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 120 (28.8.1729, ‡ enckiefru); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 145 passim. — J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909) s. 115, 187; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 76 (Creutz Tab. VIII); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 62 (friherrliga ätten Creutz, Tab. 2); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 230 (Creutz Tab. 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #32D, 105D, 1315D, 1461D, 2742D, 4197D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1101 (1713, leski), 1389 (1714, leski), 2592 (1715, leski), 3827 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #204H (‡), 1112H (‡), 1498H (‡), 1553D, 1876D, 2168H (‡), 2263H (vih. 25.2.1671), 2565D, 2583H, 3110H (‡), 4077, 4275H (vih. 11.5.1684); Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 279; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 150.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.4.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Creutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=756>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.